Hi there, we use cookies in order to provide you with the best user experience and to collect visitor statistics. By using our website, you agree to the use of cookies. Read more about cookies

Our market sites

Our market sites

Jan 10, 2018 10:24 AM CET

Tele2 Group announces new partner strategy for it's IT

In order to be at the forefront of a rapidly changing industry , the Tele2 Group is launching a new partner strategy and new operational roles for its IT as well as IT & Network infrastructure. These changes include that a number of Tele2 Shared Service Center’s (Tele2 SSC) functions will be provided by partners, enabling Tele2 to focus on implementing greater automation and digitization. The changes will take effect as of May 1st, 2018, following a transition period.

Tele2 SSC will continue to be an important pillar in Tele2's IT strategy; however, there will be changes to the ways of working. The control and strategy for projects will remain within Tele2, while some IT responsibilities will be transferred to Tele2 partners in order to leverage their scale, experience and expertise. 285 of the current Tele2 SSC employees will be invited to continue their career employed by the strategic partners chosen by Tele2. It is important to note that there will be no planned redundancies due to these changes.

Kim Leandersson, General Manager at Tele2 SSC, comments: “The new functional set-up will be taking care of the Tele2 core business, ensuring a well-oiled machinery that helps in differentiating Tele2 from the rest. Most of the employees will stay with Tele2 SSC, just in a more focused, efficient and professionally challenging organisation. For the Tele2 SSC employees, the changes will generate completely new roles focused on driving the Tele2 IT strategy through well working partner agreements.”

Tele2 SSC will continue to offer challenging jobs in finance, IT, network, customer service and product management.

“The employees that are offered jobs with either of the partners will keep their salary and comparable terms and conditions as in the current employment contracts. They will still work with Tele2, but in the future will also benefit from the opportunity to apply their skills to  other projects and companies,” explains Kim Leandersson.

Tele2 will now start a four month transition and partner education period, 

finishing in May, where the employees will gain the knowledge they need in order for them to be successful in their new roles.

---------

Tele2 grupa izziņo jaunu IT stratēģiju, piesaistot partnerus

Lai noturētos strauji mainīgās nozares priekšgalā, Tele2 grupa ieviesīs jaunu uzņēmuma darbības stratēģiju, piesaistot partnerus un izveidojot jaunas darbības jomas uzņēmuma IT un tīkla sistēmu infrastruktūrā. Šo izmaiņu ietvaros vairākas Tele2 Shared Service Center (Tele2 SSC) funkcijas tiks nodotas partneriem, ļaujot Tele2 fokusēties uz lielāku automatizāciju un digitalizāciju uzņēmumā. Izmaiņas stāsies spēkā pēc pārejas perioda, 2018. gada 1. maijā.

Tele2 SSC vēl aizvien būs svarīga Tele2 grupasIT stratēģijas sastāvdaļa, taču tiks veiktas izmaiņas tā darbībā. Projektu kontrole un stratēģija paliks Tele2 pārvaldībā, taču vairāki ar IT saistīti pienākumi tiks nodoti Tele2 partneriem,lai izmantotu viņu darbības mērogu, pieredzi un ekspertīzi. 285 no esošajiem Tele2 SSC darbiniekiem tiks aicināti turpināt savu karjeru pie Tele2 izvēlētiem stratēģiskajiem partneriem. Būtiski akcentēt, ka šo pārmaiņu dēļ darbinieki netiks atlaisti.

Kims Leandersons, Tele2 SSC vadītājs, stāsta: “Jaunā darbības shēma par prioritāti izvirzīs Tele2 pamatbiznesu, nodrošinot tā darbību kā labi ieeļļotā mašīnā un tādējādi palīdzot Tele2 uzņēmumam atšķirties no citiem. Vairums esošo darbinieku paliks Tele2 SSC sastāvā, tikai uzņēmuma darbība būs mērķtiecīgāka, efektīvāka un profesionāliem izaicinājumiem piepildītāka. Tele2 SSC darbiniekiem šīs pārmaiņas radīs pavisam jaunus amatus, kas koncentrēsies uz Tele2 IT stratēģijas īstenošanu, veiksmīgi sadarbojoties ar partneriem.”

Tele2 SSC turpinās piedāvāt profesionālu izaicinājumu pilnus amatus finanšu, IT, tīklu vadības, klientu apkalpošanas un produkcijas vadības nozarēs.

“Darbinieki, kuriem tiks piedāvāts darbs pie kāda no partneriem, saglabās līdzšinējo atalgojumu un visus darba nosacījumus, kas minēti esošajos darba līgumos. Viņi vēl aizvien strādās ar Tele2, bet turpmāk varēs izmantot iespēju savas prasmes pielietot arī citos projektos un uzņēmumos,” skaidro Kims Leandersons.

Šobrīd Tele2 uzsāk četru mēnešu pārejas posmu un partneru apmācību periodu, kas beigsies maijā, kad darbinieki būs ieguvuši nepieciešamās zināšanas, lai veiksmīgi pildītu jaunos pienākumus.

-----------

For more information, please contact:

Elīna Kresa

Tele2 Shared Service Center / Shared Operations IT Communications Consultant

elina.kresa@vilands.lv

+371 27178255