Aktien


Aktierelaterad information

Tele2 ABs aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm på listan för stora bolag under kortnamnen TEL2 A och TEL2 B. De 15 största aktieägarna i Tele2 äger per den 31 december 2015 andelar motsvarande 55,3 procent av kapitalet och 65,6 procent av rösterna, varav Investment AB Kinnevik äger 30,2 procent av kapitalet samt 47,8 procent av rösterna. Ingen annan aktieägare innehar, direkt eller indirekt, mer än 10 procent av röstetalet i Tele2.

Tele2s A- och B-aktier noterades för första gången på Stockholmsbörsens O-lista i maj 1996. Sedan oktober 2006 är Tele2 noterat på Nasdaq OMX Stockholm på listan för stora bolag.

Aktiekapitalet i Tele2 AB är uppdelat i tre aktieslag: A-aktier, B-aktier respektive C-aktier. Alla aktieslagen har ett kvotvärde om 1,25 kronor per aktie och serie A och B har lika rätt till andel i företagets nettotillgångar och vinst medan C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning. Aktier av serie A berättigar emellertid till tio röster per aktie och aktier av serie B och C berättigar till en röst per aktie.

 

Utdelningspolicy 2015-2017

I januari 2015 antog Tele2 en progressiv ordinarie utdelningspolicy, med målsättningen att leverera en årlig ökning av utdelningen med 10 procent under de närmaste tre åren. Bolaget kommer att söka tillåtelse att betala extrautdelning när Tele2 har överskott av kapital. Till följd av beslut på årsstämman 2015 har Tele2 mandat att återköpa upp till 10 procent av aktiekapitalet.

 

Balansräkning 

Tele2s avsikt är att ha en finansiell skuldsättning som avspeglar den operativa utvecklingen, framtida strategiska möjligheter och antaganden. Den ska även ligga i linje både med branschen i övrigt och med de marknader där bolaget verkar. På medellång sikt innebär detta en nettoskuld på mellan 1,5–2,0 gånger EBITDA. Som tidigare kommunicerats, kommer vi att överstiga detta intervall under investeringsperioden i Nederländerna.