Vi använder cookies optimera användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

14 apr, 2004 8:00 CET

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Tele2 AB kallar härmed bolagets aktieägare till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 12 maj 2004 klockan 13.30 på Brasserie by the Sea, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 30 april 2004, - dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 6 maj 2004 klockan 13.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.tele2.com, på telefon 0433-747 56 eller skriftligen till bolaget under adress: Tele2 AB Box 2094 103 13 Stockholm Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk gärna anmälan per brev med "Bolagsstämma". Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 30 april 2004. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN 1. Val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter. 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner. 15. Förslag från aktieägarna Industriförvaltnings AB Kinnevik och Invik & Co. AB angående erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier. 16. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall: (a) utse en nomineringskommitté; (b) ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté; samt (c) ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté. 17. Stämmans avslutande. UTDELNING (punkt 8) Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kr per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 17 maj 2004. STYRELSE (punkt 12) Till styrelseledamöter föreslås omval Marc J.A. Beuls, Vigo Carlund, Sven Hagströmer, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck samt nyval av Jan Loeber. Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget innefattande bland annat Emesco AB, Invik & Co. AB, Industriförvaltnings AB Kinnevik, SEB Fonder och SEB Trygg Liv. REVISORER (punkt 13) Vid ordinarie stämma 2001 utsågs Pål Wingren till revisor för en mandattid om fyra år, vid ordinarie stämma 2002 utsågs Carl Lindgren till revisor och Björn Flink till revisorssuppleant för en mandattid om fyra år och vid ordinarie stämma 2003 utsågs Mikael Winkvist till revisorssuppleant för en mandattid om två år. Det föreslås att nuvarande revisorer entledigas samt att revisionsbolaget Deloitte & Touche AB väljs till revisor med auktoriserade revisorn Tommy Mårtensson som huvudansvarig revisor för en mandattid om fyra år. BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV SKULDFÖRBINDELSER FÖRENADE MED AVSKILJBARA TECKNINGSOPTIONER (punkt 14) För att möjliggöra utställandet av ännu ej utgivna personaloptioner i enlighet med det optionsprogram som antogs på ordinarie bolagsstämma den 16 maj 2002, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med högst 217 300 avskiljbara teckningsoptioner. Förslaget innebär att det tidigare föreliggande bemyndigandet för säkerställandet av personaloptionsprogrammet förnyas, dock justerat med hänsyn till det antal teckningsoptioner som tidigare utgivits inom ramen för programmet. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen. ERBJUDANDE OM OMSTÄMPLING AV A-AKTIER TILL B-AKTIER (punkt 15) Aktieägarna Industriförvaltnings AB Kinnevik och Invik & Co. AB föreslår att bolagsstämman beslutar att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 17 maj 2004 till och med den 15 juni 2004 genom anmälan till bolaget på särskilt formulär som skall utsändas till ägarna av serie A i god tid före den 17 maj 2004, samt hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. De närmare villkoren för omstämplingen skall bestämmas av styrelsen. ÖVRIG INFORMATION Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm från och med den 28 april 2004. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post. Stockholm i april 2004 STYRELSEN KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Telefon: (08) 562 640 00 Håkan Zadler Finansdirektör, Tele2 AB Telefon: (08) 562 640 00 Dwayne Taylor, Investerarfrågor Telefon: + 44 (0)20 7321 5038 Lena Glader, Investerarfrågor Telefon: (08) 562 000 45 Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com Tele2 är Europas ledande och lönsamma alternativa telekomoperatör. Med unika värderingar som grund, levererar vi varje dag billig och enkel telekom för alla européer. Vi har idag över 22 miljoner kunder i 23 länder. Vi erbjuder produkter och tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanättjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Våra konkurrenter är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen. Aktien är också sidonoterad på Nasdaq sedan 1997. Under år 2003 omsatte vi 36 911 Mkr och uppvisade en vinst på 5 710 Mkr (EBITDA). Tele2 strävar alltid efter att erbjuda marknadens bästa priser. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/14/20040414BIT20010/wkr0006.pdf

Relaterat Material