Vi använder cookies optimera användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

29 sep, 2004 8:00 CET

TELE2 HÖJER ERBJUDANDET TILL 85 SEK PER AKTIE I SONG NETWORKS OCH REDUCERAR VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET

TELE2 HÖJER ERBJUDANDET TILL 85 SEK PER AKTIE I SONG NETWORKS OCH REDUCERAR VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Kanada, Australien eller Japan. Tele2 AB ("Tele2") offentliggör härmed en höjning av det tidigare offentliggjorda kontanterbjudandet om förvärv av samtliga utestående aktier och utestående konvertibla skuldebrev ("Erbjudandet") i Song Networks Holding AB ("Song Networks"). Tele2 höjer Erbjudandet från 75 kronor till 85 kronor kontant för varje aktie, vilket värderar Song Networks till 4,95 miljarder kronor. Vidare reduceras villkoren för Erbjudandet väsentligt. Tele2 äger vid tidpunkten för detta offentliggörande, direkt och indirekt, 9 460 000 aktier i Song Networks, vilket motsvarar 18,0% av röster och 17,0% av aktiekapitalet i bolaget. Efter full konvertering av konvertibla skuldebrev uppgår Tele2-koncernens samlade innehav till 17,2% av rösterna och 16,2% av aktiekapitalet i bolaget. Förvärvet möjliggör för Tele2 att expandera utbudet av produkter till såväl privatkunder som företagskunder i Norden. En sammanslagning av de båda bolagen förväntas skapa årliga intäkts- och kostnadssynergier uppgående till över 300 Mkr efter det att Song Networks har integrerats i Tele2. Förvärvet beräknas öka både vinst och kassaflöde från och med 2005. Erbjudandet lämnas genom Tele2 Sverige AB ("Tele2 Sverige"), ett helägt svenskt dotterbolag till Tele2. "Vi är mycket nöjda med att ha försäkrat oss om 18% av rösterna i Song Networks, och vi känner oss trygga med att vårt nya bud kommer att genomföras. Våra motiv för budet är desamma som för det ursprungliga budet; de ändrade villkoren är det enda nya. Om vår konkurrent i denna budprocess önskar bibehålla en viss ägarandel i form av finansiellt ägande, välkomnar vi detta. Vi vore också beredda att teckna ett grossistavtal med dem för att tillmötesgå vissa av deras planer i regionen, vilket naturligtvis även skulle främja vår affärsplan. Såsom jag konstaterade i vårt föregående pressmeddelande, är det viktigt att betona att Tele2, till följd av förväntade synergier, har bättre förutsättningar än någon annan part att driva Song Networks verksamheter", säger Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef för Tele2, i en kommentar. MOTIV FÖR FÖRVÄRVET De strategiska motiven för förvärvet är övertygande. Förvärvet av Song Networks gynnar Tele2s existerade verksamhet genom att: - förse Tele2 med en nordisk ADSL-plattform som kommer att täcka över 1,3 miljoner hushåll (motsvarande 150 PoPs) i Sverige vid slutet av 2004, och därtill ett vidsträckt ADSL-nätverk i Danmark, Finland och Norge med 91, 179 respektive 112 PoPs; - ge tillgång till 70-80% av alla företag med över 10 anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland; - göra Tele2 till den näst största tillhandahållaren av IP-VPN-lösningar i Norden; samt genom att - komplettera Tele2s nuvarande produktportfölj för privatpersoner med en stark produktportfölj för företagskunder i Norden, samt möjliggöra för Tele2 att korsförsälja sitt produktsortiment, bland annat ADSL och IP-VPN. FÖRVÄNTADE SYNERGIER Förvärvet av Song Networks kommer att skapa intäkts- och kostnadssynergier, som förväntas uppgå till över 300 Mkr på årsbasis från och med slutet av 2006. Synergierna finns att hämta inom: - gemensam marknadsföring och hantering av endast ett varumärke; - nedläggning av överlappande funktioner och lokaler; - korsförsäljning till den existerande och den nya kundbasen; samt inom - optimering av nätverksarkitektur och infrastruktur. Omkring 50% av synergierna bedöms realiseras under 2005. Integrationskostnader uppskattas till totalt 100 Mkr under 2005 och 2006. Förvärvet av Song Networks förväntas påverka vinst per aktie i Tele2 positivt från 2005. Tele2 bedömer att Song Networks kommer att konsolideras från och med 1 januari 2005, förutsatt att Erbjudandet fullföljs. ERBJUDANDET I KORTHET Erbjudandet offentliggjordes genom pressmeddelande den 22 september 2004. Tele2 höjer nu Erbjudandet till 85 kronor kontant för varje stamaktie och preferensaktie i Song Networks. Tele2 erbjuder även innehavare av konvertibla skuldebrev utgivna av Song Networks 85 kronor kontant för varje underliggande aktie som hade erhållits om de konvertibla skuldebreven hade konverterats, vilket motsvarar 217,9% av de konvertibla skuldebrevens nominella belopp. Värdet av samtliga utestående aktier och konvertibla skuldebrev utgivna av Song Networks i Erbjudandet uppgår till 4,95 miljarder kronor. Erbjudandet omfattar inte teckningsoptioner utgivna av Song Networks. Courtage utgår ej. Budpremie. Erbjudandet motsvarar: - En budpremie om 18,9% jämfört med sista betalkurs för Song Networks stamaktie den 21 september 2004, (71,50 kronor) vilket var sista handelsdagen i aktien före offentliggörandet av Tele2s Erbjudande den 22 september 2004; - En budpremie om 3,0% jämfört med det höjda erbjudandet från TDC A/S ("TDC") (82,50 kronor) offentliggjort den 28 september 2004; - En budpremie om 78,9% jämfört med sista betalkurs för stamaktien den 13 september 2004, (47,50 kronor) vilket var sista handelsdagen i aktien före offentliggörandet av TDCs första erbjudande; en budpremie om 87,4% jämfört med den genomsnittliga volymviktade betalkursen i stamaktien under 1 månad före offentliggörandet av TDCs första erbjudande (13 augusti 2004 - 13 september 2004); och en budpremie om 57,2% jämfört med den genomsnittliga volymviktade betalkursen i stamaktien under ett år före offentliggörandet av TDCs första erbjudande (15 september 2003 - 13 september 2004); samt - En ökning om 117,9% i förhållande till nominellt belopp på de konvertibla skuldebreven utgivna av Song Networks. Prospekt. Ett prospekt avseende Erbjudandet beräknas kunna distribueras till aktieägare och innehavare av konvertibla skuldebrev i Song Networks omkring den 13 oktober 2004. Anmälningsperiod och likviddag. Anmälningsperioden förväntas påbörjas omkring den 13 oktober 2004 och avslutas omkring den 3 november 2004. Redovisning av likvid beräknas ske omkring den 10 november 2004, förutsatt att Tele2 offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller att Erbjudandet kommer att fullföljas. Tele2 förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden samt att senarelägga tidpunkten för likvidredovisning. För Erbjudandet gäller Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv (2003) och Aktiemarknadsnämndens offentliggjorda besked om tolkning och tillämpning därav. INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS En telefonkonferens för investerare kommer att hållas idag, den 29 september, klockan 14.00. Vänligen ring +46 (0)8 5661 8494 (Sverige) eller +44 (0)20 7984 7582 alternativt +44 (0)20 7784 1017 (Storbritannien och övriga länder). En inspelning av telefonkonferensen kommer att finns tillgänglig under 14 dagar, på +46 (0)8 5661 8497 (Sverige) eller +44 (0)20 7984 7578 (Storbritannien och övriga länder), med koden 827566. FINANSIERING AV ERBJUDANDET Erbjudandet kommer att finansieras genom lån. Tele2 Sverige har erhållit ett bindande lånelöfte avseende Erbjudandet. Utbetalningen av medlen kommer att vara villkorad av att ingen händelse inträffar, som har en väsentlig negativ påverkan på Tele2s eller Song Networks finansiella ställning eller verksamhet, efter offentliggörandet av Erbjudandet. Med händelser som har en väsentlig negativ påverkan avses händelser som väsentligen negativt påverkar Tele2s eller Song Networks likviditet eller resultat under innevarande räkenskapsår, och som skäligen inte kunnat förutses av Tele2 vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet. Erbjudandet kan därutöver komma att delvis finansieras med existerande likvida medel. VILLKOR FÖR ERBJUDANDET Villkoren för Erbjudandet har reducerats så att endast följande villkor gäller för Erbjudandets fullföljande: 1. Att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Tele2 blir ägare till mer än 50% av det totala antalet röster i Song Networks efter full utspädning; 2. Att inte någon annan part, före det att Tele2 offentliggjort att Erbjudandet kommer att fullföljas, offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Song Networks på förmånligare villkor för aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldebrev i Song Networks; samt 3. Att samtliga nödvändiga tillstånd eller godkännanden i samband med Erbjudandet eller förvärvet av Song Networks, i Sverige och utomlands, innefattande bland annat samtliga nödvändiga tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter erhålls på för Tele2 acceptabla villkor. Erbjudandet får återkallas med stöd av villkor 3 ovan endast om bristande uppfyllelse av villkoret är av väsentlig betydelse för Tele2s förvärv av aktierna och de konvertibla skuldebreven i Song Networks. Tele2 förbehåller sig rätten att frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, helt eller delvis, samt, vad gäller villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet vid lägre anslutning. Rådgivare Nordea Corporate Finance och Rothschild är finansiella rådgivare till Tele2 i samband med Erbjudandet. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Telefon: (08) 562 640 00 Håkan Zadler Finansdirektör, Tele2 AB Telefon: (08) 562 640 00 Dwayne Taylor, Investerarfrågor Telefon: +44 (0)20 7321 5038 Lena Krauss, Investerarfrågor Telefon: (08) 562 000 45 Besök gärna vår hemsida: http://www.tele2.com Important notice in English: The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, Australia or Japan, or by use of the mails, or by any means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, telephone and the internet) of interstate or foreign commerce, or of any facility of a national securities exchange, of the United States, Canada, Australia or Japan and the Offer cannot be accepted by any such use, means, instrumentality or facility or from within the United States, Canada, Australia or Japan. Accordingly, copies of this document, the Forms of Acceptance and any related documents are not being and must not be mailed or otherwise distributed or sent in or into the United States, Canada, Australia or Japan, including to Song Networks shareholders with registered addresses in the United States, Canada, Australia or Japan or to persons whom Tele2 knows to be custodians, nominees or trustees holding Song Networks shares for persons in the United States, Canada, Australia or Japan. Persons receiving such documents (including, without limitation, custodians, nominees and trustees) should not distribute or send them in, into or from the United States, Canada, Australia or Japan or use such mails or any such means, instrumentality or facility in connection with the Offer, and so doing will render invalid any related purported acceptance of the Offer. Erbjudandet riktas inte till någon person vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Dokumentation avseende Erbjudandet får inte distribueras till eller inom något land där sådan distribution eller sådant erbjudande förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Aktieägarna och innehavarna av konvertibla skuldebrev i Song Networks Holding AB uppmanas att läsa prospektet då detta kommer att innehålla ytterligare viktig information angående Erbjudandet. Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden och omständigheter, däribland uttalanden rörande framtida resultat, tillväxt och andra tendenser samt fördelar med Erbjudandet är framtidsinriktade uttalanden. Sådana uttalanden kan generellt, men inte alltid, identifieras genom användandet av ord såsom "förutser", "avser", "förväntar sig", "bedömer", eller liknande uttryck. Framtidsinriktade uttalanden innefattar risk och osäkerhet eftersom de är beroende av framtida omständigheter. På grund av ett flertal faktorer kan ingen försäkran ges att de faktiska resultaten inte kommer att väsentligen skilja sig från de som uttryckligen eller underförstått angivits i sådana uttalanden. Många av dessa faktorer ligger utanför Tele2 ABs och Song Networks Holding ABs kontroll, däribland effekter till följd av förändringar vad avser den allmänna ekonomiska utvecklingen, ränteläget, efterfrågan på Song Networks Holding ABs produkter, konkurrenssituationen, teknologi, förhållanden till personal, plan- och byggnadsbestämmelser, naturkatastrofer samt det potentiella behovet av ytterligare investeringar. Tele2 är Europas ledande och lönsamma alternativa telekomoperatör med en strävan att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Med unika värderingar som grund, levererar Tele2 billig och enkel telekom för alla européer. Med nära 25 miljoner kunder i 24 länder erbjuder företaget produkter och tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanätstjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Konkurrenter är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och bolaget är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen samt sedan 1997 sidonoterat på Nasdaq. Under år 2003 omsatte bolaget 36 911 Mkr och uppvisade en vinst på 5 710 Mkr (EBITDA). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/29/20040929BIT20030/wkr0001.pdf

Relaterat Material