Vi använder cookies optimera användarvänligheten och för att samla besöksstatistik. Du accepterar användningen av cookies genom att stänga denna ruta eller klicka vidare på webbplatsen. Läs mer om Cookies

Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

9 feb, 2004 6:05 CET

TELE2 REDOVISAR 5,5 MILJONER NYA KUNDER FÖR 2003 SAMTIDIGT SOM

TELE2 REDOVISAR 5,5 MILJONER NYA KUNDER FÖR 2003 SAMTIDIGT SOM KASSAFLÖDET FRÅN RÖRELSEN ÖKADE MED 37% TILL 6,0 MILJARDER KRONOR New York och Stockholm - måndagen den 9 februari 2004 - Tele2 AB ("Tele2", "Koncernen") (Nasdaq Stock Market: TLTOA och TLTOB samt Stockholmsbörsen: TEL2A och TEL2B), det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget redovisade i dag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2003. · Nettoomsättningen för helåret 2003 steg med 20% till 37 190* (31 045**) Mkr · Resultatet efter skatt för helåret 2003 ökade till 2 396 (223) Mkr · Resultatet per aktie efter skatt och utspädning för helåret 2003 steg till 16,20 (1,51) kronor · Rekord i antalet nya kunder under det fjärde kvartalet: netto 1,9 miljoner · Kassaflödet efter investeringar för helåret 2003 steg med 85% till 3 418 Mkr * Exklusive -279 Mkr hänförligt till justeringar mobil Sverige. ** Exklusive 237 Mkr från mål mot Telia (Not 1). Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2: "Tele2 har under hela 2003 visat att vi fortsätter att vara ett lönsamt tillväxtföretag och att vi skapar stora kassaflöden. Vår inriktning på att bygga upp relationen med kunderna snarare än att investera i infrastruktur fortsatte att ge resultat. Under det fjärde kvartalet valde ytterligare 1,9 miljoner kunder Tele2, och vi hade 22,3 miljoner kunder vid utgången av 2003. Årets nettoomsättning steg med 20% till 37,2 miljarder kronor, samtidigt som vi uppnådde ett kassaflöde efter investeringar på 3,4 miljarder kronor - en ökning med 85%. Vårt mål är att även i fortsättningen bibehålla denna balans mellan kundtillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Under kvartalet tillkom över 1 miljon kunder inom fast telefoni och Internet i Kontinentaleuropa, en fyrfaldig ökning jämfört med samma period 2002, vilket visar den kraft vi har skapat i marknadsföringen av vårt lågkostnadserbjudande till kunderna. I Tyskland har införandet av förval lett till minskad kundomsättning och förbättrade marginaler. I Frankrike har vårt ADSL-erbjudande visat sig mycket framgångsrikt hos kunderna och vi fortsätter dessutom att marknadsföra uppringt Internet i Europa, i motsats till flera av våra konkurrenter. Verksamheten i Storbritannien utvecklas väl och marknadsområde Östeuropa & Ryssland hade det största kundintaget någonsin. I Baltikum fortsätter våra verksamheter inom mobiltelefoni att växa samtidigt som fasttelefonin i hela Östeuropa uppvisar en stor potential. Vår framgångsrika satsning på tillväxt har naturligtvis påverkat marginalerna. I Sverige sjönk EBITDA-marginalen inom mobiltelefoni till slut under 50% under det fjärde kvartalet. Det kommer inte som en överraskning, eftersom vi de senaste två åren varit tydliga med att berätta att vi räknade med att konkurrensen på den svenska mobilmarknaden skulle öka. Faktum är att den enda överraskningen är att det inte hände tidigare. Det är för närvarande viss prispress inom fast telefoni i Norden, i avvaktan på den förväntade effekten av att vi kan vidaredebitera abonnemangsavgiften ska påverka oss positivt, i likhet med vad som redan har skett i Danmark. Styrelsen kommer, som tidigare meddelats, att föreslå att utdelning lämnas för 2003. Närmare detaljer offentliggörs tisdagen den 10 februari 2004. Vårt fokus, som har visat sig mycket framgångsrikt, fortsätter att vara på att ha en låg kostnad för att få nya kunder, minska kundomsättningen och ha kontroll över rörelsens kostnader." VIKTIGA HÄNDELSER Finansiell utveckling 2003 Mkr 2003 2002 2003 2002 helår helår kv 4 kv 4 Nettoomsättning 37 190* 31 045** 10 030* 8 491 Rörelseresultat före avskrivningar, 5 989* 4 890** 1 431* 1 549 EBITDA Kassaflöde från rörelsen 5 974 4 365 1 394 1 254 Kassaflöde efter investeringar 3 418 1 849 836 723 * Exklusive -279 Mkr för helåret 2003 respektive -374 Mkr för kv 4 2003 hänförligt till justeringar mobil Sverige (Not 1). ** Exklusive 237 Mkr från mål mot Telia (Not 1). Operativ översikt för det fjärde kvartalet 2003 · Tele2 hade sitt största kundintag någonsin med netto 1 932 000 kunder under kvartalet. Östeuropa & Ryssland hade en stark tillväxt med kundintag på netto 724 000. Sydeuropa fortsatte sin starka tillväxt med ett nettointag på 736 000 kunder. · I december meddelade Tele2 att Svenska UMTS-nät AB, som ägs gemensamt av Tele2 och TeliaSonera, har för avsikt att förvärva den fjärde svenska 3G-licensen från Orange. Överlåtelsen är villkorad av bland annat myndigheternas godkännande samt godkännande av samtliga inblandade bolags styrelser. · I november presenterade Tele2 rapporten "Tele2 - the Monopoly Challenger" för EU-kommissionen. I rapporten lade företaget fram sin syn på abonnemang för fast telefoni, förval, MVNO och ADSL och föreslog hur de tidigare monopolens återstående dominans kan brytas. · I oktober lanserade Tele2 fast telefoni i full skala i Storbritannien. · I december tilldelades Tele2 en GSM-licens i Schweiz. · Under det fjärde kvartalet lanserade Tele2 tjänster som MVNO (Mobile Virtual Network Operator) i Norge och började också återförsälja abonnemanget på fast telefoni. · Resultatet för det fjärde kvartalet har påverkats av engångsposter på netto 874 Mkr (Not 1-4). · Från och med den 1 januari 2004 har Tele2, som tidigare meddelats, antagit en ny rapporteringsstruktur. ÖVERSIKT PER MARKNADSOMRÅDE Norden Nettoomsättning kv 4 2003, 3 361* (3 468) Mkr, -3% EBITDA, kv 4 2003, 1 034* (1 261) Mkr, -18% EBIT, kv 4 2003, 709* (617) Mkr, +15% Marknadsområde Norden består främst av Tele2-verksamheter i Sverige (inklusive Optimal Telecom), Norge, Danmark och Finland samt Datametrix- verksamheter. Sverige Mobiltelefoniverksamheten i Sverige hade 3,3 miljoner kunder vid utgången av 2003, en ökning med 10%. Den genomsnittliga månatliga intäkten per kund (ARPU) inom mobiltelefoni, inklusive kontantkortskunder, uppgick till 164* (187) kronor det fjärde kvartalet och den månatliga mobila samtalstiden (MOU) uppgick till 84 (89**) minuter. Kontantkortskunderna svarar för 76% av den totala kundbasen inom mobiltelefoni. Tele2 har de senaste två åren uttryckt åsikten att marginalerna inom mobiltelefoni i Sverige kommer att pressas och sjunka under 50%. Därför är det inte överraskande att detta nu har skett. Det fjärde kvartalet möttes mobiltelefoniverksamheten i Sverige av ökad priskonkurrens, högre subventioner och en ytterligare sänkning av avgifterna från samtrafik. Den svenska verksamheten inom fast telefoni och Internet såg viss prispress under det fjärde kvartalet, i avvaktan på att Tele2 kan införa vidaredebitering av abonnemangsavgifter, vilket borde påverka verksamheten positivt i likhet med vad som redan har skett i Danmark. Svenska UMTS-nät AB, som innehar en 3G-licens i vilken Tele2 har en andel på 50%, avser att förvärva den fjärde svenska 3G-licensen, vilket ger ökad kapacitet till låg kostnad och som därigenom gör det möjligt för Tele2 att förstärka sin position som prisledande på mobil kommunikation. * Exklusive -374 Mkr hänförligt till justeringar mobil Sverige (Not 1). ** Systemet som används för att mäta MOU har förfinats ytterligare från och med det första kvartalet 2003. Tidigare togs delar av trafiken mellan två Comviq/Tele2-kunder upp som både inkommande och utgående trafik. Nu mäts denna trafik bara i en riktning. Jämförelsesiffran för 2002 har justerats för att ta hänsyn till denna förändring. Danmark, Norge och Finland Verksamheterna i Danmark, Norge och Finland är huvudsakligen inom fast telefoni och Internet. Tele2 är den ledande alternativa operatören i Danmark och Norge. I Norge började Tele2 med framgång att återförsälja abonnemanget på fast telefoni under kvartalet. Detta kommer att stärka verksamheten i Norge men lanseringen för också med sig kostnader. Dessutom lanserades en MVNO (Mobile Virtual Network Operator) i Norge under kvartalet. Den positiva trenden i Danmark fortsätter. Tele2 planerar att lansera mobiltelefoniverksamhet i Finland under det första kvartalet 2004 under nuvarande MVNO-avtal. Östeuropa & Ryssland Nettoomsättning kv 4 2003, 850 (626) Mkr, +36% EBITDA, kv 4 2003, 94 (104) Mkr, -10% EBIT, kv 4 2003, -18 (-9) Mkr Östeuropa & Ryssland omfattar Tele2-verksamheter i Baltikum (Estland, Lettland och Litauen), Polen, Tjeckien och Ryssland samt X-Source verksamheter. Tele2 Litauen har tecknat ett samtrafikavtal för fast telefoni med det tidigare monopolet och planerar att lansera tjänster i februari 2004. Tele2 lanserade mobilt Internet och MMS (Multi Media Services) i Estland i november och förval för fast telefoni i december. I Tjeckien lanserades uppringt Internet under kvartalet. I Ryssland utvecklas verksamheten mycket väl. Tele2s GSM-nät når nu 10 miljoner invånare i sju regioner, med en mindre lansering i Smolensk under det fjärde kvartalet. Centraleuropa Nettoomsättning kv 4 2003, 2 121 (1 546) Mkr, +37% EBITDA, kv 4 2003, 172 (20) Mkr, varav fast telefoni och Internet 174 (65) Mkr, +168% EBIT, kv 4 2003, 120 (-19) Mkr, varav fast telefoni och Internet 129 (30) Mkr Centraleuropa omfattar Tele2-verksamheter i Tyskland, Holland, Schweiz och Österrike. Tele2s verksamheter i Centraleuropa hade en stark tillväxt under kvartalet samtidigt som man redovisar en EBITDA-marginal på 8%. Marknadsområdets ARPU inom fast telefoni och Internet var 158 (164) kronor det fjärde kvartalet. Sedan införandet av lokalt förval i Tyskland, har verksamheten inom fast telefoni förbättrats med avseende på både kundomsättning och hur marginalerna utvecklas. I Holland fortsätter marknadsandelarna och marginalerna att stiga och MVNO-verksamheten har en tillfredsställande utveckling. I december tilldelades Tele2 en GSM-licens i Schweiz. Sydeuropa Nettoomsättning kv 4 2003, 2 839 (2 358) Mkr, +20% EBITDA, kv 4 2003, 248 (156) Mkr, +59% EBIT, kv 4 2003, 224 (123) Mkr, +82% Sydeuropa består av Tele2-verksamheter i Frankrike, Italien, Spanien och Portugal. Sydeuropa uppvisade återigen en stark kundtillväxt, med ett rekordstort kundintag på netto 736 000 kunder under kvartalet. ADSL-kunder svarade för en stor del av kundintaget under det fjärde kvartalet. ARPU var 148 (162) kronor inom fast telefoni och Internet i Sydeuropa. I Frankrike fortsatte ADSL-tjänsternas tillfredsställande tillväxttakt under det fjärde kvartalet. Tele2 Frankrike befäste sin position som den ledande alternativa operatören och bibehöll sin stabila tillväxt, trots ökad aktivitet från det tidigare monopolet. Luxemburg Nettoomsättning kv 4 2003, 273 (216) Mkr, +26% EBITDA, kv 4 2003, -11 (31) Mkr EBIT, kv 4 2003, -114 (7) Mkr Marknadsområde Luxemburg består främst av Tele2-verksamheter i Luxemburg (inklusive Tango), Liechtenstein och Belgien samt 3C-verksamheter och Transac. Den framgångsrika lanseringen av fast telefoni i Bryssel under det första kvartalet och i resten av Belgien under det tredje kvartalet har fortsatt att driva på den stadiga tillväxten. Denna investering i nya kunder har påverkat EBITDA-marginalen. I Luxemburg, inklusive Tango, fortsatte den stabila tillväxten från tidigare kvartal. Övriga varumärken Nettoomsättning kv 4 2003, 586 (277) Mkr, +112% EBITDA, kv 4 2003, -106 (-23) Mkr EBIT, kv 4 2003, -121 (-26) Mkr Övriga varumärken omfattar Tele2-verksamhet i Storbritannien, Alpha Telecom i Storbritannien, C³-verksamheter, Everyday-verksamheter och IntelliNet-verksamheter. Under kvartalet ökade Tele2 sin närvaro i Storbritannien genom den framgångsrika lanseringen av fast telefoni i full skala på privatmarknaden. Vår erfarenhet från etablering på marknader av ungefär samma storlek som den brittiska pekar på att en framgångsrik lansering initialt kräver marknadsinvesteringar på cirka 500 Mkr under verksamhetens första år. ÖVRIGA POSTER Skattefrågor avseende SEC I december 2003 meddelade Tele2 att skattemyndighetens granskning av Tele2s räkenskapsår 2001 hade slutförts och att skattemyndigheten ville ändra Tele2s taxering. År 2000 förvärvade Tele2 den utestående majoriteten i det börsnoterade bolaget SEC SA. I samband med att verksamheten omstrukturerades genomfördes en extern värdering som resulterade i en nedgång av värdet, och det var till detta värde verksamheten sedan överfördes. Det är för denna konstaterade förlust som Tele2 yrkat avdrag (Not 4). Vi är övertygade om att vi har uppfyllt samtliga de krav på bevisföring som kan ställas i frågan och att det yrkade avdraget kommer att godkännas. Vi kommer antingen att begära omprövning av beslutet eller överklaga till länsrätten. Eftersom vår begäran om uppskov med betalning av skatt har beviljats, finns ingen påverkan på kassaflöde eller resultatredovisning. Ny marknadsområdesstruktur I september 2003 meddelade Tele2 att man inför en ny marknadsområdesstruktur. I redovisningshänseende är den ursprungliga marknadsstrukturen oförändrad till och med den 31 december 2003. Investeringar I kvartal tre 2003 ökade Tele2 sina ägarandelar i fem av företagets ryska mobilverksamheter. Som en del av koncernens strategi på mobiltelefoniområdet i Ryssland, förvärvade Tele2 i september 62,5% i Radio Components Sweden AB. En av Radio Components produkter är en antennlösning för GSM 1800 som minskar behovet av basstationer med tre till fyra gånger. Genom investeringen har Tele2 säkerställt en kostnadseffektiv utbyggnad i Ryssland och i andra områden där mobilnät kan komma att byggas. I maj 2003 förvärvade Tele2 resterande andelar (72,6%) i Suomen 3G Oy, ett bolag med 3G-nät i nio finska städer. Den 17 februari 2003 förvärvades Alpha Telecom för netto 704 Mkr, inklusive en förväntad tilläggsköpeskilling baserad på företagets resultat. Alpha Telecom är Storbritanniens ledande operatör inom förbetald fast telefoni för privatpersoner och marknadsledande inom kontantkort för fast telefoni. Förvärvet kommer direkt att bidra till Tele2s vinst per aktie under 2003, även utan förväntade synergieffekter. Förvärvet av Alpha Telecom är en unik möjlighet för Tele2 att nå en kritisk massa i Storbritannien och är i linje med Tele2s strategi att stadigt etablera sig på marknaden i Storbritannien. Alpha Telecoms kunder ingår inte i redovisningen av Tele2-koncernens kunder. Andra långfristiga innehav Balansräkningen för Svenska UMTS-nät, i vilket Tele2 äger 50%, redovisas i not 7. Moderbolaget Moderbolaget redovisar per den 31 december 2003 en nettoomsättning på 17 (16) Mkr, ett rörelseresultat, EBIT, på -27 (-73) Mkr och en likviditet på 1 Mkr, jämfört med 10 Mkr den 31 december 2002. Under kvartalet konverterades ett konvertibelt skuldebrev till 100 000 B- aktier, vilket påverkat eget kapital med 15 Mkr. Moderbolaget har erhållit koncernbidrag om 1 730 (3 035) Mkr. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Styrelsen kommer att lämna förslag på utdelning för 2003 tisdagen den 10 februari 2004. Tele2s årsredovisning för 2003 planeras finnas tillgänglig i slutet av mars eller början av april 2004. Rapporten för det första kvartalet 2004 offentliggörs den 21 april 2004. Bolagsstämma hålls kl. 13.30 onsdagen den 12 maj 2004 på Brasserie by the Sea på Skeppsbrokajen i Stockholm. Nomineringsgruppen inför bolagsstämman 2004 kommer att ledas av Cristina Stenbeck. Aktieägare som vill lämna förslag avseende representanter till Tele2s styrelse kan vända sig till: bolagsstamma@tele2.se Stockholm den 9 februari 2004 Styrelsen för Tele2 AB GRANSKNINGSRAPPORT Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande och lönsamma alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till 22,3 miljoner kunder i 23 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom Internetbetalning, kontokorttransaktioner samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB. KONTAKTPERSONER Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00 Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00 Finansdirektör, Tele2 AB Dwayne Taylor / Lena Glader Telefon: + 44 (0)20 7321 5038 / 5025 Investerarfrågor Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com Tele2 AB (org.nr. 556410-8917) Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sverige Telefon: +46 (0)8 562 000 60 TELEFONKONFERENS En telefonkonferens kommer att hållas klockan 16.00 måndagen den 9 februari 2004. För att delta, ring +44 (0) 1452 542 300. Var vänlig ring in tio minuter före telefonkonferensens början för att registrera er. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under sju dagar efter konferensens slut på telefon +44 (0) 1452 550 000, kod 985274#. Telefonkonferensen kommer också att sändas på Tele2s hemsida: www.Tele2.com. BILAGOR Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning Koncernens kassaflödesanalys Koncernens förändring av eget kapital Antal kunder Rörelsegrenar per marknad Investeringar Tele2-verksamheter i Sverige Femårsöversikt Noter ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/09/20040208BIT20030/wkr0003.pdf Hela rapporten

Relaterat Material