Valberedning


Valberedning inför årsstämman 2017

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2016 har styrelsens ordförande Mike Parton sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna i Tele2 AB.

Valberedningen består av Mike Parton i egenskap av styrelseordförande, Cristina Stenbeck utsedd av Kinnevik AB, John Hernander utsedd av Nordea Fonder, Ossian Ekdahl utsedd av Första AP-fonden, samt Martin Wallin utsedd av Lannebo Fonder.

De fyra aktieägarrepresentanterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 56 procent av det totala antalet röster i Tele2. Valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde.

Information om valberedningens arbete återfinns på Tele2s webbsida www.tele2.com. Aktieägare som önskar föreslå kandidater till Tele2s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@tele2.com eller till bolagsjurist Katarina Areskoug, Tele2 AB (publ), P.O. Box 62, SE 164 94 Kista, Sverige.