2018


Årsstämman för 2018 hålls 21 maj i Stockholm på Hotel Rival, klockan 15.00.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska;

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdagen den 15 maj 2018, och
  • dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 15 maj 2018. Anmälan görs på bolagets hemsida www.tele2.com, på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB ”Årsstämma Tele2”, Box 610, 182 16 Danderyd.

Protokoll

Anmälan till bolagsstämman

Kallelse

Fullmakt

Handlingar till årsstämman