Revisorer


Vid årsstämman 2012 beslutades det, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016 (dvs. en mandattid om fyra år). Deloitte AB har utsett den auktoriserade revisorn Thomas Strömberg till huvudansvarig revisor.