CO2-utsläpp


För Tele2s del sker de huvudsakliga utsläppen av växthusgaser dels när Tele2 värmer, kyler och driver sina byggnader och dels genom användningen av fordonsparken och vid affärsresor.

För att minska utsläppen har alla nya byggnader utrustats med friskluft som ventilation, vilket är mer effektivt än de tidigare systemen. När kylsystemen i de befintliga byggnaderna behöver bytas ut ersätts även de med friskluft som ventilation.

För att minska utsläppen köper vi varor lokalt när det är möjligt och vi uppmuntrar medarbetarna till möten i så hög grad som möjligt via video- eller telefonkonferenser. Tele2s befintliga fordonspark ersätts kontinuerligt med miljövänliga bilar. Vid slutet av 2010 var närmare 80 procent av fordonen miljövänliga.

Vi rapporterar våra växthusgasutsläpp till Carbon Disclosure Project, CDP. Vår poäng 2011 var 73 av 100, vilket enligt CDP indikerar att företagsledningen förstår de affärsrelaterade miljöfrågorna och integrerar miljörelaterade risker och möjligheter i core business.