Aktieinformation

Informationen nedan uppdaterades senast innan sammanslagningen med Com Hem (5 november 2018). Uppdateras information kommer inom kort.  

Aktierelaterad information

Tele2 AB:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista över stora bolag under namnen TEL2 A och TEL2 B. Tele2s femton största aktieägare innehade per 31 december 2017 andelar motsvarande 51 procent av kapitalet och 63 procent av rösterna, varav Investment AB Kinnevik höll 30 procent av kapitalet samt 48 procent av rösterna. Ingen annan aktieägare innehar, direkt eller indirekt, mer än tio procent av aktierna i Tele2.

Tele2s A- och B-aktier noterades för första gången på Stockholmsbörsens O-lista i maj 1996. Sedan oktober 2006 är Tele2 noterat på Nasdaq OMX Stockholm på listan för stora bolag.

Aktiekapitalet i Tele2 AB är uppdelat i tre aktieslag: A-aktier, B-aktier respektive C-aktier. Alla aktieslagen har ett kvotvärde om 1,25 kronor per aktie och serie A och B har lika rätt till andel i företagets nettotillgångar och vinst medan C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning. Aktier av serie A berättigar emellertid till tio röster per aktie och aktier av serie B och C berättigar till en röst per aktie.

Balansräkning 

Tele2s avsikt är att ha en finansiell skuldsättning som avspeglar den operativa utvecklingen, framtida strategiska möjligheter och åtaganden. Den ska även ligga i linje både med branschen i övrigt och med de marknader där bolaget verkar. På medellång sikt innebär detta en ekonomisk nettoskuldsättning på 2,5–3,0x EBITDA, efter att den föreslagna fusionen med Com Hem har genomförts.

Omvandlingsförbehåll

Aktie av serie A skall kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under januari och juli månad varje år (”Omvandlingsperioderna”), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling skall göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid skall anges

(i) det antal aktier av serie A som önskas omvandlade eller

(ii) den andel av det totala antalet röster i bolaget som aktieägaren önskar att inneha efter att omvandling skett av samtliga aktier av serie A som anmälts för omvandling under aktuell Omvandlingsperiod.

Vid anmälan enligt (ii) ovan skall aktieägaren även ange sitt totala innehav av aktier av serie A och serie B vid tidpunkten för begäran.

Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret. 

Särskild blankett för omvandlingen kan laddas ner här.
Blankett för omvandling av A-aktier till B-aktier

Nyemission 2016

För mer information om den nyemission som genomfördes 2016 se denna länk