VD-ord, andra kvartalet 2018

Vi inleder nu andra halvan av ett omvälvande år och konstaterar att vår verksamhet fortsätter att producera starka resultat med en tillväxt på 5 procent inom mobila tjänsteintäkter från slutkund och en ökning av justerad EBITDA på 12 procent på jämförbar basis. Detta är det tolfte kvartalet i rad som vi levererar resultat utöver förväntan, vilket ger oss tillförsikt att höja vår helårsguidning för justerad EBITDA.

De intensiva förberedelserna inför fusionerna i Sverige och Nederländerna har fortsatt under kvartalet, med flera viktiga milstolpar som uppnåtts. För Sveriges del är vi nu säkra på att synergierna gällande kostnader och investeringar från fusionen med Com Hem kommer att överträffa det tidigare kommunicerade målet om 450 miljoner kronor på årsbasis. Efter en omfattande omrevision av våra finansiella rapporter för åren 2015, 2016 och 2017 har vi nu lämnat in fusionsdokumenten till den amerikanska finansinspektionen. Samtidigt har vi avslutat Fas I i den regulatoriska processen inför samgåendet med T-Mobile i Nederländerna och har som förväntat påbörjat Fas II. Vi räknar fortsatt med att de båda affärerna kommer att slutföras under det fjärde kvartalet.

Jag är särskilt nöjd med styrkan i vår svenska verksamhet, med en ökning av mobila abonnemangskunder inom både konsument och företagssegmentet, och med bibehållen intäktsnivå för mobilverksamheten trots utmaningar i form av Roam Like at Home och priskonkurrens. Vår mobilverksamhet för konsumenter producerade även detta kvartal en ökning av abonnemang för smartphones, på en marknad som upplevt en viss ökad aktivitet i det prisorienterade segmentet under första halvåret. Liksom under tidigare perioder av ökad aktivitet använde vi vår position med dubbla varumärken och våra värdefulla kunderbjudanden för att med framgång hävda oss på en konkurrensutsatt marknad. Svenska konsumenter fortsätter att utnyttja möjligheten att konsumera mer, vilket avspeglades i att mobildataförbrukningen ökade med 50 procent per abonnemangskund. Kundnöjdhet är vår övergripande strävan för att generera hållbart värde i vår verksamhet, och vi kan med stolthet konstatera att Comviq och Tele2 i april tog de första två platserna i en undersökning av ServiceScore som mätte operatörernas förmåga att uppfylla de svenska telekomkonsumenternas förväntan på service

Det svenska företagssegmentet förbättrades stegvis under andra kvartalet och vi vann flera nya storföretagskunder, däribland Göteborgs Stad, Uppsala kommun, Epiroc, Getinge och Riksidrottsförbundet. Vi förväntar oss viss fortsatt prispress inom företagssegmentet på kort sikt, men våra kundtillskott under de senaste kvartalen bör bidra till en förbättrad intäktstrend under andra halvåret.

I Baltikum fortsatte våra verksamheter i Litauen och Lettland att generera stark tillväxt inom mobila tjänsteintäkter från slutkund på 12 respektive 10 procent i lokal valuta. Estland tog ett första steg mot en ekonomisk vändning, men ännu viktigare var vårt Customer Firstinitiativ som ledde till en avveckling av vår estniska telemarketingverksamhet för att fokusera våra resurser på att bättre betjäna befintliga, lojala kunder. Detta initiativ fick extremt positiv uppmärksamhet i media och har nu lett till en ny branschgemensam uppförandekod med syfte att stoppa oönskad telemarketing.

Sammanfattningsvis uppnådde Sverige och Baltikum, våra utmanare kring Östersjön, en ökning av det operationella kassaflödet på 5 procent på 12 månaders rullande basis, med en fortsatt stark och stabil kassakonverteringsgrad på 80 procent, vilket bidrog till en ökning av det operationella kassaflödet på 20 procent för kvarvarande verksamheter på 12 månaders rullande basis.

Både Kazakstan och Kroatien, våra kvarvarande investeringsmarknader, fortsatte att leverera utmärkta resultat. I Kazakstan ökade de mobila tjänsteintäkterna från slutkund med 20 procent i lokal valuta, vilket genererade ytterligare skalfördelar, och den justerade EBITDA-marginalen ökade till 34 procent. Kroatien fortsätter att dra nytta av sin förbättrade produktportfölj och stärkta varumärkesställning sedan början av 2017, vilket har bidragit till en ökning av mobila tjänsteintäkter från slutkund på 13 procent i lokal valuta, samt den högsta justerade EBITDA-nivån vi har haft under ett andra kvartal.

Till sist vill jag betona hur stolt jag är över hela Tele2-teamet som återigen har producerat ett kvartal kännetecknat av starka finansiella resultat och ökad kundnöjdhet, i linje med vår strävan att ge människor frihet att leva ett mer uppkopplat liv. Denna strävan och de strategiska beslut vi har fattat under de senaste åren är helt rätta. I synnerhet blir fördelarna med Com Hem-fusionen allt tydligare, liksom logiken bakom samgåendet med T-Mobile i Nederländerna. Båda affärerna bidrar till att stärka vår befintliga handlingsplan för att under de kommande åren skapa ökat mervärde för våra kunder, och därmed även våra aktieägare och anställda.

 

 

Allison Kirkby
VD