VD-ord, tredje kvartalet 2019

Efter nio månader är vi på god väg att uppfylla vår guidning för helåret med förbättrade trender inom konsumentsegmentet i Sverige och fortsatt stark tillväxt i Baltikum. Vi realiserade ytterligare 150 miljoner kronor i synergier från Com Hem-integrationen och höjer vårt mål för den årliga besparingstakten till 750 miljoner kronor vid årsskiftet. Tillskottet från transaktionerna i Kazakstan och Nederländerna delades ut till våra aktieägare i augusti genom en extra utdelning på 6 kronor per aktie. Tele2s mobila nätverk blev utsett till det bästa nätverket i Sverige av P3s mobilnätstest 2019. Vi gjorde operationella framsteg inom konsumentsegmentet i Sverige där vi stärkte vår mer-för-mer-strategi med uppdaterade Tele2-prisplaner och fortsatte växa kundbasen för Fixed Mobile Convergence (FMC) till 141 000 kunder som nu har tecknat FMC-erbjudanden.

Sammanfattning av det tredje kvartalet 2019

Koncernens organiska tjänsteintäkter från slutkund var oförändrade med en tillväxt på 10 procent i Baltikum och en nedgång med 1 procent i Sverige. I Sverige uppvisade konsumentsegmentet viss tillväxt (+0,4 %) i tjänsteintäkter från slutkund för första gången sedan första kvartalet 2018. Detta till följd av en stark tillväxt inom mobilt abonnemang (+4 %) där vi för andra kvartalet i rad hade ett starkt nettokundintag efter den framgångsrika omprofileringen av varumärket Tele2 och ökade marknadsförings- och försäljnings- aktiviteter. Detta motverkades delvis av en fortsatt minskning av tjänstein- täkter från slutkund inom fasta tjänster (-2 %) där volymnedgång inom äldre tjänster fortsätter att ha en negativ inverkan. Dessutom var tjänsteintäkter från slutkund inom fast bredband (+5 %) och digital-tv via kabel och fiber (-4 %) fortsatt påverkade av lägre prisökningar för existerande kunder än föregående år vilket satte press på ASPU och motverkade effekterna av fortsatt volymtillväxt. Företagssegmentet i Sverige var under fortsatt press då tjänsteintäkter från slutkund minskade med 4 procent som en följd av fortsatt press på ASPU på marknaden och att effekten av de initiativ som har gjorts för att återfå tillväxt ännu inte haft sin verkan.

Koncernens underliggande EBITDA exklusive IFRS 16 ökade organiskt med 5 procent där Baltikum ökade med 6 procent, medan Sverige ökade med 4 procent tack vare synergier som delvis uppvägdes av återinvesteringar i verksamheten och minskade tjänsteintäkter från slutkund.

Kapitalisera kundnöjdhet genom volym och pris

Nyckeln till att nå vårt mål på medellång sikt är att uppnå hållbar tillväxt i vårt största segment, konsumentsegmentet i Sverige. För att göra detta måste vi hitta en balans mellan tillväxt genom volym och pris, som båda drivs av vårt viktigaste nyckeltal – kundnöjdhet. Alla initiativ som vi har lanserat i år såsom FMC-strategin, lanseringen av Com Hem mobil och omprofileringen av varumärket Tele2 har gjorts för att öka kundnöjdheten. Hittills ser vi effekten av dessa initiativ på volymtillväxten då det tredje kvartalet 2019 är det andra kvartalet i rad som uppvisar ett flerårigt rekord i nettokundintag. Framgången med dessa initiativ har gjort det möjligt för oss att ta nästa steg i att kapitalisera kundnöjdheten genom prissättning då vi genomförde justeringar av listpriser inom Com Hem bredband och Tele2 mobilabonnemang under kvartalet.

Vi tog också ett viktigt steg för att göra det möjligt för varumärket Tele2 att nå sin fulla potential genom att introducera ett nytt familjeabonnemang. Efter den framgångsrika omprofileringen ser vi familjeabonnemanget som ett sätt att etablera Tele2 som ett premiumvarumärke för hushållet. Vi förväntar oss att familjeabonnemanget kommer att stödja volymtillväxt och öka datakonsumtionen då familjer uppmuntras till att ha fler SIM-kort och större datapaket. Genom att samtidigt justera listpriser kompenserar vi för utspädningseffekten på ASPU från familjeabonnemanget och siktar på en stabil tillväxt i både volym och ASPU över tid. Tillsammans med FMC-strategin och förbättrade tjänster i våra andra varumärken förväntar vi oss att detta bidrar till ökad kundnöjdhet som vi kan kapitalisera när vi följer upp med prisjusteringar för existerande kunder i framtiden.

Exekvering av kostnadsminskningar

Parallellt med initiativen för att återfå hållbar intäktstillväxt för Tele2 genomför vi kostnadsminskningar för att förbättra lönsamheten och skapa en effektivare verksamhet. Vi levererade ytterligare 150 miljoner kronor i synergier under kvartalet och de uppgick till 300 miljoner hittills i år. Den årliga besparingstakten uppgick till 650 miljoner kronor i slutet av kvartalet. Som en följd av snabbare exekvering av våra synergimål höjer vi vårt mål för den årliga besparingstakten till 750 miljoner kronor i slutet av 2019. Kostnadssynergierna är hittills främst relaterade till minskningen av antalet anställda inom den svenska organisationen samt ändringar i organisationsstrukturen som leder till förbättrat samarbete mellan nätverk, IT och kommersiella avdelningar. Integrationskostnader för kvartalet upp- gick till 87 miljoner kronor och vi har hittills använt 679 miljoner kronor av den beräknade 1 miljard kronor för omstruktureringskostnader.

Vi är på god väg att uppfylla vår guidning för helåret.

 

Slutsatser från översynen av det svenska nätverket

Under förra kvartalet inledde vi en översyn av våra nätverk i Sverige för att säkerställa ett tillförlitligt nätverk, förhindra framtida störningar och att hitta eventuella förbättringar i våra processer. Översynen är nu slutförd och resultaten är betryggande. Slutsatsen är att vi har utmärkt kvalitet i radionätverket och att våra planerade uppgraderingar av stamnätet (core network) är i linje med rekommendationerna från revisionen, utan behov av utökade investeringar utöver vår capex-guidning. Kvaliteten av vårt nätverk uppmärksammades faktiskt som det bästa mobila nätverket i Sverige av P3 och tidigare i år blev Tele2s nätverk även prisat för den bästa 4G-täckningen i Sverige av P3.

Från revisionen framkom dock att det finns utrymme för ytterligare för- bättringar i våra rutiner relaterade till hantering av förändringar, incidenter och tekniklivscykler. Den goda nyheten är att detta kan åtgärdas genom förenkling, standardisering och automatisering av våra processer. Arbetet för att adressera dessa frågor har redan inletts och under sommaren påbörjade vi omorganisationen av teknikavdelningen som en del av integrationsplanen efter sammanslagningen med Com Hem. Under de närmaste kvartalen kommer vi att genomföra fortsatta förbättringar enligt rekommendationerna från rapporten för att säkerställa att vi har ett tillförlitligt och kostnadseffektivt nätverk.

Erkännande för vårt hållbarhetsarbete

Det är uppmuntrande att se det erkännande vi har fått från flera hållbarhets- rankningar den senaste tiden. Vi förbättrade vår totala poäng i RobecoSAMs hållbarhetsindex med särskilt höga poäng för våra insatser för bolagsstyr- ning och integritet, vilket representerar två av våra fokusområden.

I rapporten ”Walking the Talk” från Misum vid Handelshögskolan i Stockholm fick Tele2 högst poäng bland alla teknik- och telekombolag inom ”walk”-kategorin där vi utmärkte oss för vår kommunikation och ansvarstagande i vårt arbete. Vårt arbete inom ”Talk”-kategorin beträffande hur väl strategisk inriktning sätts och kommuniceras erkändes med lika höga poäng, vilket bekräftar att vi är noga med att inte överkommunicera det arbete vi genomför.

Slutligen placerade vi oss på 35:e plats i Equileaps globala jämställdhetsranking 2019 Gender Equality Global Ranking & Report. Därmed rankas Tele2 näst högst bland samtliga svenska bolag och tredje högst bland telekombolag globalt.

Vårt fokus framåt

Vi ser fram emot att leverera enligt vår guidning för helåret 2019 med ytterligare förbättringar inom konsumentsegmentet i Sverige, fortsatt exekvering av programmet för kostnadssynergier och fortsatt stark tillväxt i Baltikum. Vi kommer att bygga vidare på den positiva utvecklingen inom konsumentsegmentet i Sverige genom att etablera Tele2 som ett premiumvarumärke för hushållet, etablera det nya familjeabonnemanget och fortsätta att driva ökningen av antalet FMC-kunder i vår kundbas. Vi kommer även att förbereda bolaget för att återgå till intäktstillväxt under 2020 och framåt. Detta gör vi genom att bygga och kapitalisera kundnöjdheten inom konsumentsegmentet i Sverige, försöka ta marknadsandelar i företagssegmentet i Sverige och fortsätta prestera i Baltikum samtidigt som vi befäster planerna för ytterligare kostnadsminskning som en fullt integrerad operatör.

Anders Nilsson
VD och koncernchef