Hoppa till huvudinnehållTill navigationTill sök

Våra marknadswebbplatser

Logotype

Disclaimer

Tillgången till information och dokument på denna del av hemsidan är begränsad av legala skäl.

Du uppmanas att läsa igenom informationen som följer och göra efterföljande bekräftelser varje gång du söker tillgång till information som är under begränsning. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

Elektroniska versioner av det material du önskar få tillgång till har gjorts tillgängligt på denna webbplats av Tele2 AB (“Tele2”) i god tro och endast i informationssyfte. Tele2 accepterar inte något ansvar för enskilda individers överträdelser av tillämplig värdepapperslagstiftning eller bestämmelser eller att information som lämnas av sådana personer är korrekt, fullständig eller rättvisande, eller för användningen av sådan information.

Dokumenten som är tillgängliga på denna webbplats är inte avsedd för, direkt eller indirekt, distribution eller spridning till personer som bor eller befinner sig i USA (inklusive USA, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake Island och Nordmarianerna), Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika eller Japan, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig.

Dokumenten som är tillgängliga på denna webbplats utgör inte, och är inte en del av, och ska inte tolkas som, ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig. Dokumenten får inte publiceras, offentliggöras eller distribueras i eller till USA, (med den innebörd som avses i Regulation S i den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”)). De dokument som är tillgängliga på denna del av webbplatsen får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution eller reproduktion av sådana dokument, i dess helhet eller i någon del, är otillåten. Dokumenten får inte föras in i, eller överföras till, USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika eller Japan, eller till personer bosatta i dessa jurisdiktioner. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Om du befinner dig i USA, vänligen kontakta Auerbach Grayson & Company på fax: 212-827-4678 eller email: compliance@agco.com / ops@agco.com 

Värdepapprena i Tele2 har inte registrerats och kommer inte heller att registreras enligt Securities Act eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat i USA eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överlåtas inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA avseende aktier i Tele2.

Dokumenten som är tillgängliga på denna del av webbplatsen har upprättats på grundval av att ett erbjudande av värdepapper i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), utöver erbjudanden (”Tillåtna Erbjudanden”) som avses i prospektet (”Prospektet”) i Sverige, Storbritannien, Irland, Norge, Danmark och Finland, efter att Prospektet har godkänts av den behöriga myndigheten i Sverige samt har offentliggjorts och de behöriga myndigheterna i Storbritannien, Irland, Norge, Danmark och Finland har notifieras i enlighet med Prospektdirektivet, och till vilka Tele2 har samtyckt skriftligen till användningen av Prospektet, kommer att lämnas i enlighet med undantag från skyldigheten att offentliggöra ett prospekt för erbjudanden av värdepapper enligt Prospektdirektivet. Således kommer varje person som lämnar eller har för avsikt att lämna ett erbjudande, i sådan medlemsstat, av värdepapper som är föremål för erbjudandet som avses i de dokument som finns på denna del av webbplatsen, andra än Tillåtna Erbjudanden, endast kunna lämna det i de fall då ingen skyldighet uppstår för Tele2 att vid sådana erbjudanden, i varje enskilt fall, offentliggöra ett prospekt enligt artikel 3 i Prospektdirektivet eller tillägg till sådant prospekt i enlighet med Artikel 16 i Prospektdirektivet. Tele2 har inte godkänt, och kommer inte heller att godkänna, genomförandet av ett erbjudande av värdepapper (utöver Tillåtna Erbjudanden) i de fall där en förpliktelse uppstår för Tele2 att publicera ett prospekt eller ett tilläggsprospekt för ett sådant erbjudande. Med ”Prospektdirektivet” avsesden vid var tid gällande Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i den relevanta Medlemsstaten.

De dokument som är tillgängliga på denna del av webbplatsen återger enbart förhållanden per det datum de upprättats och ska inte under några omständigheter anses innebära att information som återfinns däri är korrekt vid någon efterföljande tidpunkt eller att Tele2:s finansiella ställning eller verksamhet inte skulle ha ändrats sedan sådant datum. Dokumenten kan komma att uppdateras från tid till annan och Tele2 gör inget åtagande om att publicera sådana ändringar eller tillägg på denna webbplats. Du påminns om att dokument som överförs i elektronisk form kan förändras under den elektroniska överföringsprocessen, av den anledningen accepterar Tele2 inget ansvar i någon form avseende några skillnader som skulle kunna finnas mellan dokument som är tillgängliga på denna webbplats och det fysiska exemplar (om något) som Tele2 tillhandahållit på din begäran.

Genom att klicka ”Jag bekräftar” på länken nedan för att se tillgängliga dokument bekräftar du att du har läst, förstått och godtar att följa alla de begränsningar som anges ovan, och du kommer därmed anses ha bekräftat och garanterat att:

  1. du inte för närvarande befinner dig i någon jurisdiktion där distribution av de dokument som är tillgängliga på denna webbplats är förbjuden eller begränsad, inklusive men inte begränsat till, USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika eller Japan;
  2. att det är tillåtet för dig att granska och mottaga kopior av dokumenten på denna webbplats;
  3. du godtar att du inte kommer överföra eller på annat sätt skicka någon information från denna webbplats till någon person i USA eller till någon publikation med allmän spridning i USA; och
  4. du har läst, förstått och godtar att följa alla de begränsningar som anges ovan.