Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

30 jan, 2015 7:00 CET

Bokslutskommuniké 2014

Stockholm– Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: Tel2 A och Tel2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet och helåret 2014.

VD-kommentar:

”2014 blev året då vi levererade på våra åtaganden, trots osäkerheten kring försäljningen av Tele2 Norge och en betydande övergång från fasta till mobila tjänster i Nederländerna. Resultatet för fjärde kvartalet 2014 var inget undantag, eftersom vi för det 14:e kvartalet i rad levererade tillväxt på det mobila området där tjänsteintäkterna från slutkund ökade med 7 procent. Det är ett resultat av vår fortsatta förmåga att tillvarata våra kunders ökande behov av mobildata. Katalysatorn bakom dessa framgångar är våra LTE-/4G-tjänster och vårt utbud av prisvärda erbjudanden som ger en hög kundupplevelse.”

Finansiella höjdpunkter bokslutskommunikén 2014

Stark tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund för koncernen

De mobila tjänsteintäkterna från slutkund ökade med 7 procent och uppgick till 3 205 (3 006) miljoner kronor som ett resultat av bolagets förmåga att på rätt sätt prissätta användning av mobildata. Den starka utvecklingen inom det mobila segmentet resulterade i ett kvartal där nettoomsättningen växte med 4 procent till 6 876 (6 585) miljoner kronor. EBITDA uppgick till 1 412 (1 490) miljoner kronor. EBITDA påverkades under kvartalet av marknadsföringskostnader för Value Champion samt lanseringen av iPhone 6. Därtill påverkades EBITDA negativt av en brand i en serverhall i Sverige, men påverkades även positivt av en licensförsäljning i Estland.

Sund omsättning och vinstutveckling för Tele2 Sverige

De mobila tjänsteintäkterna från slutkunder i Sverige ökade med 5 procent och EBITDA ökade till 792 (722) miljoner kronor under fjärde kvartalet 2014. Båda utvecklades positivt tack vare ökat användande av mobildata inom framför allt abonnemangssegmentet. Försäljning av utrustning var stark i kvartalet och uppgick till 759 (449) miljoner kronor som ett resultat av
lanseringen av iPhone 6. 180 (0) miljoner kronor av dessa utgjordes av vidareförsäljning till distributörer.

Fortsatt positivt kundintag inom mobilt för Tele2 Nederländerna

Tele2 Nederländerna fortsatte att vinna marknadsandelar genom att addera 22 000 (62 000) kunder, vilket innebar en total mobil kundbas på 813 000 (694 000). Mobila tjänsteintäkter från slutkund uppgick till 301 (261) miljoner kronor, en ökning med 15 procent under fjärde kvartalet 2014.

Förbättrat kundintag för Tele2 Kazakstan

Kundintaget ökade till 205 000 (-393 000) under fjärde kvartalet 2014, delvis på grund av den nya kompensationsstrukturen och delvis på grund av nya prisplaner som en reaktion på ökad konkurrens. Det operativa resultatet förbättrades tack vare högre kvalitet på kundintaget och växande dataanvändning. Som ett resultat ökade mobila tjänsteintäkter från slutkund med 12 procent under fjärde kvartalet 2014 och uppgick till 280 (251) miljoner kronor, trots påverkan från devalveringen av den lokala valutan och lägre samtrafikavgifter. Tack vare förbättrade skalfördelar och lägre samtrafiksnivåer uppgick EBITDA till 17 (-7) miljon kronor.

Försäljning av Tele2 Norge

Den 1 december 2014 beslutade den norska konkurrensmyndigheten preliminärt att inte godkänna försäljningen av Tele2s norska verksamhet. För att transaktionen ska kunna godkännas har nu avtalsparterna presenterat ett nytt förslag för myndigheten. Försäljningen kommer att slutföras efter godkännandet från de regulatoriska myndigheterna, vilket förväntas ske under första kvartalet 2015.

Challenger-programmet

Ett koncerngemensamt program med fokus på ökad produktivitet lanserades under kvartalet. Programmet kommer att byggas upp under de kommande 3 åren och ge full effekt i form av årliga produktivitetsförbättringar om 1 miljard kronor från och med 2018. Programmet kommer att kräva investeringar på 1 miljard kronor som spänner över de kommande 3 åren. Under kvartalet påverkades EBIT med -10 miljoner kronor av programmet (not 2).

Styrelsen rekommenderar en total utdelning för 2014 om 4,85 kr

Styrelsen har beslutat att anta en progressiv utdelningspolicy med en årlig ökning av utdelningen med 10 procent under de kommande tre åren. Styrelsen rekommenderar därför en ordinarie utdelning på 4,85 (4,40) kronor per aktie för räkenskapsåret 2014.

Rapporten finns tillgänglig på tele2.com.

Presentation av bokslutskommunikén 2014

En presentation med möjlighet att delta per telefonkonferens kommer att hållas klockan 10:00 CET (09:00 GMT/04:00 EST) fredagen den 30 januari. Presentationen hålls på engelska och kommer även att finnas tillgänglig som webcast på Tele2s webbplats: www.tele2.com

Samtalsinformation:

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:

Storbritannien: +442033645374
Sverige: +46850556474
USA: +18557532230

Kontaktpersoner:

Mats Granryd
VD och koncernchef
Telefon: 08-5620 0060

Allison Kirkby
Finanschef
Telefon: 08-5626 0060

Lars Torstensson
Kommunikations-och strategichef
Telefon: 08-5620 0042

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS SNABBAST VÄXANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH VI ERBJUDER ALLTID VÅRA KUNDER VAD DE BEHÖVER TILL ETT LÄGRE PRIS. Vi har 14 miljoner kunder i nio länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2014 omsatte bolaget 26 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor

Relaterat Material