Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga arbete inkluderar att ge rekom- mendationer till styrelsen rörande ersättning till och anställnings- villkor för koncernledningen. Dessa rekommendationer och riktlin- jer för ersättning till koncernledningen ges även till koncernchef och VD. Förslagen, inklusive rekommendationer för långsiktiga inci- tamentsprogram, överlämnas av styrelsen till årsstämman för god- kännande. Koncernchef och VD tillämpar riktlinjerna efter årsstäm- mans godkännande.

I sitt arbete styrs ersättningsutskottet av en skriftlig stadga och instruktioner som styrelsen har fastställt.

Läs vår årsredovisning för mer information om ersättningen till de ledande befattningshavarna.

Följande personer är medlemmar i ersättningsutskottet.