Revisionsutskottet

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att biträda styrelsen i dess övervakning och utvärdering av den interna och externa revi- sionsprocessen samt att utvärdera och säkerställa kvaliteten på bolagets externa finansiella rapportering. Revisionsutskottet över- vakar också bolagets interna kontrollfunktioner.

I sitt arbete följer revisionsutskottet den skriftliga stadga och de skriftliga instruktioner som styrelsen har utformat och beslutat samt bestämmelserna i koden. Styrelsen har delegerat följande beslutan- derätt till revisionsutskottet:

  • Rätt att inrätta rutiner för bokföring, internkontroll och revisions-ärenden.
  • Rätt att fastställa tillvägagångssätt för mottagande och bearbet- ning av klagomål som bolaget mottagit beträffade bokföring, internkontroll och revisionsärenden.

Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och föreslagna beslut och åtgärder rapporteras regelbundet till styrelsen.

Följande personer är medlemmar i Revisionsutskottet.