ÅRSSTÄMMA 2017

Årsstämman för 2017 hålls 9 maj i Stockholm på Hotel Rival, klockan 15.00.

Aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med ett skriftligt förslag till agm@tele2.com eller till Chefsjurist Stefan Backman, Tele2 AB (publ), Box 62, SE–164 94 Kista, Sverige, senast sju veckor före årsstämman för att förslaget ska finnas med i kallelsen till mötet.

Protokoll 

Anmälan till bolagsstämman

Kallelse

Fullmakt

Handlingar till årsstämman