Hur vi hanterar risker

På Tele2 är vi övertygade om att varje risk också innebär en möjlighet. Vi arbetar aktivt med att identifiera och övervaka de mest väsentliga riskerna via riskhanteringsprogrammet beskrivet nedan.

 Syftet med det här programmet är att nå följande mål:

  • Färre överraskningar – att försäkra sig om att alla väsentliga risker identifieras, utvärderas, kontrolleras och övervakas,
  • Lägre förluster och högre avkastning – att hjälpa styrelsen och bolagsledningen att prioritera och förstå riskerna,
  • Effektiva beslut – att hjälpa ledningen på alla nivåer att prioritera sina aktiviteter och på det sättet skapa utrymme för att Tele2 ska nå sina mål.

Tele2 Riskhantering

Tele2 baserar sitt riskhanteringsprogram på COSO-ramverket (www.coso.org) och klassificerar risker antingen som strategiska, operativa, finansiella eller relaterade till efterlevnad av lagar och regler. Ansvaret för att identifiera, övervaka och vidta åtgärder i fråga om de här riskerna varierar beroende på klassificering.

Tele2s riskklassificeringsmodell