Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype


VD-ord, första kvartalet 2020

Detta kvartal tog vi ytterligare steg mot att fokusera vår geografiska närvaro genom slutförandet av försäljningen i Kroatien. Vi såg fortsatt stark tillväxt i Baltikum och operationella framsteg i konsumentverksamheten i Sverige med det starkaste kvartalsvisa nettokundintaget inom mobila abonnemang på flera år. I Sverige utvecklades vår strategi för kombinerade fasta och mobila tjänster (FMC) väl med 232 000 kunder som nu har tecknat FMC-abonnemang och vi tog ett viktigt steg i vår FMC-resa med lanseringen av Comviq bredband.

Fortsatt strategiskt fokus under en tid av osäkerhet

Tack vare de strategiska initiativen som Tele2 har tagit de senaste åren så är vi mer stabila och motståndskraftiga än någonsin. Vi har fokuserat vår geografiska spridning till marknader där vi har skala och uthålligt kassaflöde. Vårt fokus har skiftat från tillväxt genom ökad marknadsandel och affärsexpansion till att optimera värdet av vår existerande kundbas genom konvergens och vi har en strukturerad plan för transformation och digitalisering. Denna starka grund stödjer oss då vi möter coronapandemins oundvikliga utmaningar. Faktum att vi nästan helt stängde ner alla våra kontor över en natt och hade en fullt fungerande organisation på distans dagen efter, vilket illustrerar hur långt vi kommit med digitalisering i vårt arbetssätt. Trots att pandemin skapar osäkerhet på kort sikt så kan vi fortfarande fortsätta med vår existerande långsiktiga plan att skapa hållbart värde. Vi har lanserat flera tillväxtinitiativ på den svenska marknaden under året vilket kommer bidra till stabil långsiktig tillväxt. Vi håller på att rekonstruera vår företagsverksamhet i Sverige till att bli mer stabil och lönsam över tid. Vi fortsätter att driva vår mobila strategi i Baltikum. Vi har initierat ett transformationsprogram för att leverera kostnadsbesparingar om minst 1 miljard kronor under tre år. Dessa grundpelare i vår strategi är intakta och vi är övertygade om att vi kan leverera på vår guidning på medellång sikt.

Försvarar underliggande EBITDAaL genom kostnadskontroll

Tele2s tjänster är nu viktigare än någonsin då uppkoppling är ett måste när samhället snabbt transformeras för att minimera effekterna av pandemin. Trots detta så möter vår verksamhet utmaningar såsom minskad
butikförsäljning, minskad internationell roaming och minskad efterfrågan från våra företagskunder som nu är ekonomiskt pressade på grund av pandemin. Vårt perspektiv på medellång sikt är oförändrat men pandemin skapar en viss osäkerhet i våra kortsiktiga prognoser. Vi är därför tvungna att dra tillbaka vår guidning för 2020 tills vi har fått klarhet i hur länge pandemin pågår och hur stor påverkan den har. Eftersom vi inte kan räkna med tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund för att stödja underliggande EBITDAaL i år så kommer vi att fokusera på att försvara vår underliggande EBITDAaL genom kostnadskontroll istället. Genom att skifta fokus från tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund i år så kan vi frigöra resurser genom att pausa eller temporärt skala ner på initiativ medan vi exekverar snabbare på vissa delar av våra långsiktiga planerade kostnadsminskningar. Medan vi fortsätter att exekvera på vår långsiktiga strategi så kommer vi att övervaka pandemins påverkan och utvärdera mildrande insatser för att säkerställa att vi försvarar vår underliggande EBITDAaL, genererar kassaflöde och bibehåller en stark balansräkning medan vi bemöter utmaningar på kort sikt.

Tillfälligt framskjuten extrautdelning

Trots att vi har en stark balansräkning och en stabil affärsmodell som genererar kassa även i volatila tider så innebär pandemin osäkerhet kortsiktigt. Styrelsen anser att det är lämpligt att bibehålla en finansiell buffert tills vi får mer klarhet i längden på, och effekten av, pandemin. Styrelsen har därför beslutat att dra tillbaka sitt förslag till årsstämman i maj om en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie, och skjuta på beslutet. Beslutet är inte baserat på det skick som bolaget och balansräkningen är i idag. Faktum är att med 2 miljarder kronor i tillskott från försäljningen av Tele2 Kroatien och ett kassaflöde på 1,3 miljarder kronor i kvartalet så är vår belåningsgrad på 2.3x under vårt mål på 2.5-3.0x. Även om vi skulle fullfölja extrautdelningen ihop med första hälften av den ordinarie utdelningen i maj så skulle vi bekvämt hålla oss inom vårt mål baserat på siffrorna i Q1 2020. Men i ljuset av en situation där vår utsikt för tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund är osäker och vi behöver fokusera på kostnadskontroll för att försvara vår underliggande EBITDAaL, så är det rimligt att bibehålla en trygg buffert. Styrelsens förslag till årsstämman den 11 maj om en ordinarie utdelning på 5,50 kronor per aktie, att betalas ut i två lika stora delar i maj och oktober, är oförändrat. När vi har mer klarhet i effekten och längden på pandemin förväntar sig styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna en extrautdelning. 

Sammanfattning av första kvartalet 2020

Koncernens organiska tjänsteintäkter från slutkund var oförändrade under kvartalet med en tillväxt på 10 procent i Baltikum och en nedgång med 1 procent i Sverige. Koncernens underliggande EBITDAaL minskade organiskt med 1 procent under kvartalet på grund av en nedgång på 1 procent i Sverige medan Baltikum ökade med 4 procent. I Sverige var tjänsteintäkterna från slutkund inom konsumentverksamheten i stort sett oförändrade då den fortsatta tillväxten inom mobila abonnemang (4%) och fast bredband (5%) motvägdes av nedgångar inom digital-tv (-6%), mobila kontantkort (-1%) och fast telefoni & DSL (-17%). Vi såg en förbättring inom mobila abonnemang med det starkaste kvartalsvisa nettokundintaget på flera år och stabil genomsnittlig tjänsteintäkt per kund (ASPU) med stöd från hög inkommande ASPU, då Tele2s familjeerbjudande motiverade nya kunder att teckna obegränsade abonnemang. Som en följd av produktförbättringar under 2019, som exempelvis uppgraderingar av bredbandshastighet och mobildata, kunde prisjusteringar för existerande kunder framgångsrikt genomföras i en del av kundbasen för fast bredband och mobila abonnemang under kvartalet. Vi förväntar oss att se en effekt på ASPU med början under andra kvartalet 2020 och full effekt under andra halvåret när vi fortsätter med prisjusteringar inklusive på tv under kommande kvartal. Inom företagssegmentet i Sverige minskade tjänsteintäkter från slutkund med 6 procent som ett resultat av ytterligare nedgång i fasta tjänsteintäkter från slutkund. Nedgången i mobila tjänsteintäkter från slutkund var likartad med tidigare kvartal då pressen på ASPU fortsätter. Implementeringen av nya avtal inom både storföretag och små och medelstora företag under kvartalet ledde till ett starkt nettokundintag på 31 000 mobila abonnemang (RGUer). Samtidigt som vi har stöd av förra årets kostnadsminskningar mötte vi en del utmaningar som resulterar i en tillfällig nedgång i den underliggande EBITDAaL-tillväxt. Under kvartalet såg vi de förväntade positiva effekterna av föregående års synergiprogram där den årliga besparingstakten uppgick till 800 miljoner kronor i slutet av 2019, vilket motsvarar 200 miljoner kronor i underliggande EBITDAaL på kvartalsbasis. Då vi realiserade cirka 50 miljoner kronor i synergier under första kvartalet 2019 var nettoeffekten jämfört med föregående år 150 miljoner kronor detta kvartal. De strategiska initiativen för att säkra långsiktig tillväxt, såsom lanseringen av Comhem Play+ och Penny, samt högre försäljningskostnader för att driva volymtillväxt, resulterade i cirka 50 miljoner kronor i ytterligare rörelsekostnader under kvartalet. Kostnadsbesparingarna motverkades ytterligare av en fortsatt nedgång i tjänsteintäkter från slutkund då vi ännu inte sett effekterna av prisjusteringarna inom konsumentsegmentet i
Sverige eller det stöd från en vändning inom företagssegmentet i Sverige som successivt skulle ha visat sig under året. Utöver dessa förväntade faktorer resulterade pandemin och reserveringarna för osäkra fordringar i en förlust på cirka 70 miljoner kronor i underliggande EBITDAaL vilket bidrog till att underliggande EBITDAaL minskade med 1 procent. Detta var främst relaterat till lägre hårdvarumarginaler, minskning i internationell roaming och en ökning av reserveringar för osäkra fordringar.

Exekvering av nästa fas i FMC-strategin

Under 2019 initierades FMC-strategin genom att gradvis rulla ut FMCerbjudanden i alla konsumentvarumärken i Sverige och nu har nästan 80 procent av den totala överlappningen mellan den mobila och fasta kundbasen tecknat FMC-abonnemang. Därmed har vi nästan slutfört den första fasen vår FMC-strategi och skapat en solid bas av lojala kunder med en komplett uppsättning av tjänster, vilket i sin tur ger oss stabilitet och potential för tillväxt inom konsumentverksamheten. Under 2020 och framåt kommer vi att exekvera nästa fas i FMC-strategin som kommer drivas av organisk FMC-försäljning och ökad korsförsäljningen inom Tele2s konsumentvarumärken. Den här fasen i FMC-strategin ligger i linje med vårt övergripande transformationsprogram, förankrat i vår vision att bli världens smartaste telekombolag som skapar ett samhälle med obegränsade möjligheter. Slutmålet är att tillgodose behoven hos alla kundtyper på konsumentmarknaden genom tydligt positionerade ledande varumärken och att tillhandahålla rätt typ av tjänst, levererad på rätt sätt och till rätt prisnivå, inom varje marknadssegment. Som vägledning för våra initiativ har vi har en färdplan där några initiativ redan har lanserats under året. Dessa är exempelvis vårt nya varumärke Penny som ger oss ett FMC-varumärke inom det digitala bassegmentet och vår OTT-tjänst Comhem Play+ som hjälper oss att framtidssäkra vårt TV-erbjudande. I april tog vi ytterligare ett steg i optimeringen av vår varumärkesportfölj genom att göra Comviq till ett FMC-varumärke. Vi förväntar oss att detta kommer att minska kundbortfallet bland Comviqs abonnemangskunder, ta ytterligare bredbandsandelar i öppna nätverk samt stärka vår FMC-strategi då vi nu erbjuder FMC-paket i mellansegmentet.

Vårt fokus framåt

Samtidigt som vi står inför utmaningar kortsiktigt som försvårar uppfyllandet av vår ursprungliga plan för 2020, fortsätter vi med våra strategiska initiativ för att skapa värde på lång sikt. Dessa innefattar marknadslanseringen av Penny, introduktionen av Comviq bredband, utrullningen av Comhem Play+ och transformationsprogrammet för att leverera minst 1 miljard kronor i kostnadsbesparingar under tre år. Vi är övertygade om att en fortsatt exekvering av denna långsiktiga strategi kommer att hjälpa oss att uppfylla vår guidning på medellång sikt med låg ensiffrig tillväxt i tjänsteintäkter från slutkund och medelhög ensiffrig tillväxt i underliggande EBITDAaL efter 2020.


Anders Nilsson
VD och koncernchef