Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Finansiella risker

Tele2 är utsatt för olika finansiella risker såsom t.ex. valutarisk, ränterisk, likviditetsrisk, kreditrisk och diverse skatterelaterade risker.

Hantering av finansiella risker är i huvudsak centraliserad till koncernstabens Treasury- och skattefunktioner. Syftet är att kontrollera koncernens finansiella risker såväl som finansiella kostnader och optimera relationen mellan risk och avkastning.

Det finns också en risk för fel i bolagets finansiella rapporter, bland annat att redovisningsprinciperna inte har tillämpats på ett korrekt sätt, vilket kan leda till en felaktig tolkning av bolagets finansiella ställning. Koncernstabens funktioner för redovisning och rapportering (Group Accounting och Group Reporting) har ansvaret för att utfärda riktlinjer och instruktioner för att minska de här riskerna. Group Internal Control utför revisioner av boksluts- och redovisningsprocesser i respektive land för att bedöma riskerna för felaktigheter (utöver revisionen av de finansiella rapporterna som görs av bolagets externa revisorer).