Konsensusestimat


Miljoner SEKKv4 2018Helår 2018Helår 2019Helår 2020
 Mobila tjänsteintäkter från slutkund 3 014 11 918 12 322 12 651
 Nettoomsättning 7 079 24 192 30 625 30 625
 Justerad EBITDA 1 904 6 617 9 214 9 770
 Rörelseresultat 830 3 733 5 005 5 730
 Utelning per aktie (betalt under året, SEK) n/a 4,00 7,00 7,00
      Varav ordinarie utdelning n/a 4,00 4,25 6,00
 Capex exklusive spektrum, pro forma* 756 2 597 3 038 3 044

Per den 7 februari, 2019

* Capex pro forma inkluderar fullt bidrag från Com Hem för alla perioder


Vänligen notera att:

Tele2s Investor Relations team samlar in prognoser från säljsideanalytiker som täcker bolaget och sammanställer ett konsensusestimat varje kvartal. Det senaste konsensusestimatet återfinns ovan. Observera att alla åsikter, uppskattningar eller prognoser angående Tele2s prestation som gjorts av analytikerna skall ses som deras egna och inte något som kommer från Tele2 eller bolagets ledning. Tele2 ger inte genom att tillhandahålla eller distribuera materialet sitt stöd eller instämmande till materialet avseende information, slutsatser eller rekommendationer.