Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

Definitioner

Finansiella Definitioner och Alternativa Nyckeltal

Företag solutions
Tele2s integrationsverksamhet vilket inkluderar byggandet och underhållet av kommunikationstjänster så som företags datanätverk, switchar, hosting och molntjänster.

Capital expenditure (Capex)
Investeringar av immateriella tillgångar, materiella tillgångar och nyttjanderättstillgångar (leasing) som är kapitaliserade i balansräkningen.

Betald capex
Kassautflöde relaterat till investeringar av immateriella och materiella tillgångar minus kassainflöde från försäljningar av immateriella och materiella tillgångar.

Digital-TV – Kabel och fiber
Digital-TV tjänster levererade via antingen kabel- (HFC) eller fiberinfrastruktur (tidigare under Com Hem varumärket). Intäkterna från Com Hem Play+ (OTT tjänsten) är inkluderade i tjänsteintäkter från slutkund men exkluderade i RGU:erna.

Digital-TV – DTT
Digital-TV tjänster levererade via den digitala markbundna television (DTT) infrastrukturen (under Boxer varumärket).

Resultat per aktie
Vinst/förlust för perioden hänförlig till moderbolag bolagets aktieägare i relation till det viktade genomsnittliga antalet utstående aktier under räkenskapsåret.

EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar samt resultat från andelar i joint ventures och intresseföretag.

Detta nyckeltal är rapporterat enligt IFRS 16 från 1 januari 2019. Därför är EBITDA för perioder innan 1 januari 2019 ej jämförbar med EBITDA efter 1 januari 2019.

Ekonomisk nettoskuldsättning
Nettoskuldsättningen exklusive leasingskulder. Före slutförandet av försäljningen av verksamheten i Kazakhstan exkluderas även skulder till Kazakhtelecom, skuld för tilläggsköpeskillingen i Kazakstan och lån garanterade av Kazakhtelecom.

Ekonomisk nettoskuldsättning/underliggande EBITDAaL
Ekonomisk nettoskuldsättning dividerat med underliggande EBITDAaL (rullande tolv månader) för alla verksamheter som ägs och kontrolleras av Tele2 i slutet av respektive rapporteringsperiod.

Tjänsteintäkter slutkund
Intäkter från slutkund exklusive intäkter från slutkundsutrustning.

Fritt kassaflöde till eget kapital (EFCF)
Kassaflöde från den löpande verksamheten minus betald capex och amortering av leasingskuld.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med totalt antal utestående aktier.

Intäkter från försäljning av utrustning
Intäkter från försäljning av utrustning så som telefoner, terminaler och routrar.

Fast bredband
Höghastighetbredbandstjänster levererade via antingen kabel- (HFC) eller fiberinfrastruktur (tidigare under Com Hem varumärket).

Fast telefoni & DSL
Fast Telefoni och DSL bredbandstjänster levererade via antingen kabel- (HFC) eller kopparinfrastruktur.

Jämförelsestörande poster
Avyttringar av anläggningstillgångar och transaktioner från strategiska beslut, så som realisationsvinster- och förluster från försäljning av verksamheter, förvärvskostnader, integreringskostnader i samband med förvärv eller sammanslagningar, omstruktureringsprogram samt andra poster som påverkar jämförbarheten.

Fastighetsägare och övrigt
Tele2s fastighetsaffär vilket genererar intäkter baserade på kontrakt med fastighetsägare av flerfamiljshus. Tele2 fakturerar fastighetsägare en avgift för att tillhandahålla boenden med en grundläggande TV-tjänst. Segmentet inkluderar även andra konsumentintäkter som inte är applicerbara i andra kategorier så som icke återkommande avgifter.

Nettoskuldsättning
Räntebärande lång- och kortfristiga skulder exklusive utrustningsfinansiering, avsättningar, minskat med likvida medel, kortfristiga placeringar, spärrade bankmedel och derivat.

Nettoskuldsättning/underliggande EBITDA
Nettoskuld dividerat med underliggande EBITDA rullande tolv månader.

Operationellt kassaflöde (OCF)
Underliggande EBITDAaL minus capex exklusive spektrum och leasing.

Rörelseresultat (EBIT)
Nettoomsättning exklusive operativa kostnader.

Operatörsintäkter (Konsumentverksamheten i Sverige)
Interconnect intäkter mottagna från andra operatör dvs. trafik från andra operatörers kunder till Tele2s kunder, samt intäkter från Tele2s kommunikationsoperatörsverksamhet iTUX*.

*iTux är en kommunikationsoperatör som är verksam i öppna nätverk i Sverige. iTUX hyr nätverk från nätverksägaren, underhåller nätet och mottar sedan betalningar från tjänsteoperatörer som tillhandahåller TV- och/eller internettjänster till slutkunden.

Operatörsintäkter (Företagsverksamheten i Sverige)
Interconnect intäkter mottagna från andra operatör dvs. trafik från andra operatörers kunder till Tele2s kunder.

Operatörsintäkter (Baltikum)
Interconnect intäkter mottagna från andra operatör dvs. trafik från andra operatörers kunder till Tele2s kunder. Inkluderar även roamingavgifter från besökare från utländska operatörer vars kunder utnyttjar Tele2s mobila nätverk.

Organisk tillväxt
Beräknas i oförändrad valuta, vilket innebär att siffror i andra perioder räknas om med den valutakurs som gäller för den nuvarande perioden, och exkluderar effekter från försäljningar och förvärv.

Organisk tillväxt har ersatt begreppet "jämförbar basis" som användes innan Q4 2018.

Totalavkastning för aktieägare (TSR)
Totalavkastning för aktieägare inkluderat förändring i aktiepriset och återinvesterade utdelningar.

Underliggande EBITDA
EBITDA exklusive jämförelsestörande poster.

Detta nyckeltal är rapporterat enligt IFRS 16 från 1 januari 2019. Därför är underliggande EBITDA för perioder innan 1 januari 2019 ej jämförbar med underliggande EBITDA efter 1 januari 2019.

Underliggande EBITDAaL
Underliggande EBITDA samt leasingavskrivningar och räntekostnader för leasing enligt IFRS 16.

Tele2 anser att underliggande EBITDAaL är ett relevant nyckeltal för att presentera lönsamheten eftersom det inkluderar kostnaderna för leasade tillgångar (avskrivningar och räntor), vilken enligt IFRS 16 inte ingår i underliggande EBITDA.

Underliggande EBITDA exklusive IFRS 16
Underliggande EBITDA med tillämpning av redovisningsstandarden IAS17 för leasing för samtliga perioder.

Tele2 anser att underliggande EBITDA exklusive IFRS 16 är relevanta nyckeltal att presentera för 2019 för att få en jämförbar lönsamhet till 2018 och 2017 eftersom IFRS 16 Leasing inte har tillämpats retroaktivt.

Underliggande EBITDA-marginal
Underliggande EBITDA i relation till nettoomsättning exklusive jämförelsestörande poster.

Wholesale
Intäkter från carrier-verksamheten, roamingavgifter från utländska besökare, A2P* (application to person), MVNO wholesale och intäkter relaterade till våra gemensamt ägda nätverksbolag Net4Mobility och SUNAB.

*Tele2 tillhandahåller tjänster så som automatiserade textmeddelanden från företag till slutkunder.

Bransch-/bolagspecifika Termer

Säljbara adresser
Antal hushåll som är kopplade till vårt fiberkoax och fiberLAN nätverk, tredjeparts öppna nät, och kopplade till/eller har tillgång till fiber i nätverk som är "unbundled" av koncernen.

Genomsnittlig månatlig utgift per användare (ASPU, Average spending per user)
Genomsnittlig månatlig utgift per användare. Beräknas genom att dividera den månatliga tjänsteintäkten från slutkund för respektive period med det genomsnittliga antalet unika kunder eller abonnemang för perioden. Genomsnittligt antal unika kunder/abonnemang beräknas som antal unika kunder/abonnemang den första dagen i respektive period plus antalet unika kunder/abonnemang den sista dagen i respektive period, dividerat med två.

Bundlade tjänster/Bundling
En marknadsföringsstrategi som innebär att ett flertal tjänster erbjuds till försäljning som en kombinerad tjänst.

Stamnät
Syftar på de huvudsakliga datavägarna (Eng. backbone) mellan stora sammankopplade nät.

B2B
Företagsförsäljning.

B2C
Konsumentförsäljning.

CPE (Customer premises equipment)
Kundutrustning så som en router eller en tv-box.

Churn
Frivilligt eller ofrivilligt avslutande av kundavtal (för unika kunder) eller tjänsteavtal (för abonnemang) uttryckt som procent av totala antalet unika kunder eller abonnemang på årsbasis.

Digital
Användandet av binär kod för att symbolisera information i telefonkommunikationsinspelningar och -beräkningar. Analoga signaler, såsom telefon eller musik, är digitalt kodad genom "sampling" av de analoga telefon- eller musiksignalerna flera gånger per sekund samt tilldelning av en siffra till varje "sample".

DSL (Digital subscriber line)
Digital abonnentanslutning.

DTT (Digital terrestrial television)
Digitalt marknät.

EuroDOCSIS (Data over cable interface specification)
En internationell standard som definierar kraven för kommunikations- och verksamhetsstöd för ett data-via-kabelsystem. Den möjliggör tillägg av höghastighetsöverföring av data till ett befintligt kabel-tv-system.

Fiberkoaxnät
Fiberkoax är en teknik som används av kabel-tv-industrin för att tillhandahålla en mängd tjänster, inklusive analog tv, digital-TV (både standard och HD), VoD, telefoni och höghastighetstillgång till data genom användandet av en kombination av optisk fiber och traditionell koaxialkabel.

Gigabyte (GB)
Mått på användande av data.

Gbit/s
Gigabit per sekund. En enhet för överföringshastighet av data motsvarande 1 000 000 000 bit per sekund. Bandbredden för bredbandsnät är ofta angivna i gigabit per sekund.

HD (High sefinition)
Högupplöst.

IoT
Internet of Things.

IP (Internet protocol)
Internetprotokoll är de kommunikationsprotokoll som används för överföring av data i ett paketförmedlande nät. Det används för att överföra data över internet och andra liknande nät. Datan bryts ned till datapaket, varje datapaket förses med en individuell adress och varje datapaket sänds sedan separat för att slutligen återsamlas vid slutdestinationen.

IP television (IPTV)
Överföring av tv-innehåll genom användning av IP via en infrastruktur av nät, såsom en bredbandsinternetanslutning.

ISDN (Integrated services digital network)
Integrated Services Digital Network är en uppsättning kommunikationsstandarder för samtidig digital överföring av röst, video, data och andra nätverkstjänster över traditionella kretsar av det publika telefonnätet.

LAN (Local Area Network)
Local Area Network baserad på Ethernetteknologi.

Large enterprise
Definierad kundgrupp inom Svenska företagsverksamheten. Företag med fler än 249 anställda.

LTE (Long term evolution)
Long Term Evolution är projektnamnet för en ny framtidssäkring av accessformerna, fiber och 4G-teknik.

Mbit/s
Megabit per sekund. En enhet för överföringshastighet av data motsvarande 1 000 000 bit per sekund. Bandbredden för bredbandsnät är ofta angivna i megabit per sekund.

MBB (Mobile broadband)
Mobilt bredband.

MDU (Multi-dwelling units)
Flerfamiljshus. Fastighet med flera bostäder.

MNO (Mobile network operator)
Mobil nätverksoperatör.

Mobile M2M (Mobile machine-to-machine)
Mobilbaserad maskin-till-maskin-kommunikation.

Mobilt kontantkort
Mobil tjänst där kunden betalar för tjänsten innan den används. Saldot är giltigt tills det används och kan fyllas på när som helst.

Mobilt abonnemang
Mobil tjänst som faktureras regelbundet efter att tjänsten har mottagits, vanligtvis vid slutet av månaden.

MVNO (Mobile virtual network operator)
Virtuell mobil nätverksoperatörtrafik.

NPS (Net promoter score)
Kundnöjdhet.

Öppet LAN
Ett LAN, som oftast sköts av en kommunikationsoperatör och kännetecknas av att det ägs av en tredje part och av olika tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörerna erbjuder sina tjänster direkt till slutkunden.

OTT
Over-the-top video.

Public segment
Definierad kundgrupp inom Svenska företagsverksamheten. Statliga myndigheter, organisationer och bolag med särskilt samhällsuppdrag.  

PSTN (Public switched telephone network)
Det publika telefonnätet

Abonnemang (RGU)
Intäktskällor, vilket refererar till varje tjänst som en unik kund abonnerar på. En unik kund som innehar flera tjänster räknas som flera abonnemang men som en unik kund.

RLAH (Roam like at home)
EU-förordningar om roaming och nätneutralitet vars syfte är att avskaffa roamingavgifter inom EU.

SDU (Single-dwelling unit)
Enfamiljshus. Fastighet med en bostad, till exempel fristående hus eller villa.

SME (Small and medium enterprises)
Definierad kundgrupp inom Svenska företagsverksamheten. Små- och medelstora företag. Avser företag med 0-249 medarbetare. Uppdelad i tre olika segment. Medium, små och mikro.

Unique customer
Antalet individuella kundavtal för att köpa en eller flera abonnemang (RGU).

Vertikalt LAN
Ett LAN som vanligtvis har byggts och kontrolleras av en enskild operatör som har exklusiv rätt att tillhandahålla sina tjänster till slutkunder.

VoD (Video on demand)
Video på begäran är överföring av digital VoD, genom att data antingen streamas eller laddas ned. Data överförs till kunden via bredbandsanslutning.

VoIP (Voice over IP)
IP-telefoni.

VPN (Virtual private network)
Virtuellt privat nätverk.

WiFi
Trådlöst LAN.

xDSL
Digital abonnentanslutning är ett generiskt namn för en mängd olika digitala tekniker hänförliga till överföringen av internet och datasignaler från telekommunikationstillhandahållarens centralkontor till slutkundens fastighet via telefonledningar av koppar vilka används för rösttjänster.