Definitioner


Finansiella Definitioner och Alternativa Nyckeltal


Capex (capital expenditure)
Investeringar av immateriella och materiella tillgångar som är kapitaliserade i balansräkningen.

Betald capex
Kassautflöde relaterat till investeringar av immateriella och materiella tillgångar minus kassainflöde från försäljningar av immateriella och materiella tillgångar.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med totalt antal utestående aktier.

Ekonomisk nettoskuldsättning
Nettoskuldsättningen exklusive skulder till Kazakhtelecom, skuld för tilläggsköpeskillingen i Kazakstan och lån garanterade av Kazakhtelecom.

Ekonomisk nettoskuldsättning/justerad EBITDA
Ekonomisk nettoskuldsättning vid den angivna periodens slut dividerat med justerad EBITDA rullande tolv månader.

Fritt kassaflöde till eget kapital
Justerad EBITDA minus betald capex, räntebetalningar på banklån, räntekupong till obligationsinnehavare, skattebetalningar och förändring i rörelsekapital.

Justerad EBITDA
Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter före avskrivningar och nedskrivningar, resultat från andelar i joint ventures och intresseföretag och jämförelsestörande poster.

Justerad EBITDA-marginal
Justerad EBITDA i % av nettoomsättningen.

Jämförelsestörande poster
Nedskrivningar och transaktioner från strategiska beslut, så som realisationsvinster- och förluster från försäljning av verksamheter, förvärvskostnader, integreringskostnader i samband med förvärv eller sammanslagningar, omstruktureringsprogram samt andra poster med karaktären av att inte tillhöra den ordinarie dagliga verksamheten och som påverkar jämförbarheten.

Nettoskuldsättning
Räntebärande lång- och kortfristiga skulder exklusive utrustningsfinansiering, avsättningar, likvida medel, kortfristiga placeringar, spärrade bankmedel och derivat.

Nettoskuld/Justerad EBITDA
Nettoskuld vid den angivna periodens slut dividerat med Justerad EBITDA rullande tolv månader.

Operationellt kassaflöde
Justerad EBITDA minus capex.

Organisk tillväxt
Beräknas i oförändrad valuta, vilket innebär att siffror i andra perioder räknas om med den valutakurs som gäller för den nuvarande perioden, och exkluderar effekter från försäljningar och förvärv.

Organisk tillväxt har ersatt begreppet "jämförbar basis" som användes innan Q4 2018

Resultat per aktie
Rörelseresultat för perioden för moderbolagets aktieägare i relation till det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under räkenskapsåret.

Rörelseresultat
Nettoomsättning minus operativa kostnader.

Tjänsteintäkter slutkund
Intäkter från slutkund exklusive intäkter från slutkundsutrustning.

TSR
Totalavkastning för aktieägare (Eng: Total shareholder return) inkluderat förändring i aktiepriset och kontantutdelningar.

Branschspecifika Termer


Abonnemang (RGU)
Intäktskällor, vilket refererar till varje tjänst som en unik kund abonnerar på. En unik kund som innehar flera tjänster räknas som flera abonnemang men som en unik kund.

Analog
Härleds från engelskans analogous som betyder "likartad" och som betyder "likadan" vid telefonöverföring. Avser att den signal som överförs (telefon, video eller bild) är "likartad" med originalsignalen.

ASPU
Genomsnittlig månatlig utgift per användare. ASPU (Eng: Average spending per user) beräknas is genom att dividera den månatliga tjänsteintäkten för respektive period med det genomsnittliga antalet unika kunder eller abonnemang för perioden. Genomsnittligt antal unika kunder/abonnemang beräknas som antal unika kunder/abonnemang den första dagen i respektive period plus antalet unika kunder/abonnemang den sista dagen i respektive period, dividerat med två.

Bundlade tjänster/Bundling
En marknadsföringsstrategi som innebär att ett flertal tjänster erbjuds till försäljning som en kombinerad tjänst.

B2B
Företagsförsäljning.

B2C
Konsumentförsäljning.

CPE
Kundutrustning så som en router eller en tv-box (Eng: Customer premises equipment).

Churn
Frivilligt eller ofrivilligt avslutande av kundavtal (för unika kunder) eller tjänsteavtal (för abonnemang) uttryckt som % av totala antalet unika kunder eller abonnemang , på årsbasis.

Digital
Användandet av binär kod för att symbolisera information i telefonkommunikationsinspelningar och -beräkningar. Analoga signaler, såsom telefon eller musik, är digitalt kodad genom "sampling" av de analoga telefon- eller musiksignalerna flera gånger per sekund samt tilldelning av en siffra till varje "sample".

DSL
Digital abonnentanslutning (Eng: Digital subscriber line).

DTT
Digitalt marknät (Eng: Digital terrestrial television).

EuroDOCSIS
En internationell standard som definierar kraven för kommunikations- och verksamhetsstöd för ett data-via-kabelsystem (Eng. Data Over Cable Interface Specification). Den möjliggör tillägg av höghastighetsöverföring av data till ett befintligt kabel-tv-system.

Fiberkoaxnät
Fiberkoax är en teknik som används av kabel-tv-industrin för att tillhandahålla en mängd tjänster, inklusive analog tv, digital-TV (både standard och HD), VoD, telefoni och höghastighetstillgång till data genom användandet av en kombination av optisk fiber och traditionell koaxialkabel.

Gigabyte (GB)
Mått på användande av data

Gbit/s
Gigabit per sekund. En enhet för överföringshastighet av data motsvarande 1 000 000 000 bit per sekund. Bandbredden för bredbandsnät är ofta angivna i gigabit per sekund.

HD
Högupplöst (Eng: High Definition).

IoT
Internet of Things.

IP
Internetprotokoll är de kommunikationsprotokoll som används för överföring av data i ett paketförmedlande nät. Det används för att överföra data över internet och andra liknande nät. Datan bryts ned till datapaket, varje datapaket förses med en individuell adress och varje datapaket sänds sedan separat för att slutligen återsamlas vid slutdestinationen.

IP Television (IPTV)
Överföring av tv-innehåll genom användning av IP via en infrastruktur av nät, såsom en bredbandsinternetanslutning.

ISDN
Integrated Services Digital Network är en uppsättning kommunikationsstandarder för samtidig digital överföring av röst, video, data och andra nätverkstjänster över traditionella kretsar av det publika telefonnätet.

Mobilt kontaktkort
Mobil tjänst där kunden betalar för tjänsten innan den används. Saldot är giltigt tills det används och kan fyllas på när som helst.

Mobilt abonnemang
Mobil tjänst som faktureras regelbundet efter att tjänsten har mottagits, vanligtvis vid slutet av månaden.

LAN
Local Area Network baserad på Ethernetteknologi.

Large enterprise
Företag med fler än 99 anställda.

LTE
Long Term Evolution är projektnamnet för en ny framtidssäkring av accessformerna, fiber och 4G-teknik.

Mbit/s
Megabit per sekund. En enhet för överföringshastighet av data motsvarande 1 000 000 bit per sekund. Bandbredden för bredbandsnät är ofta angivna i megabit per sekund.

MDUs
Flerfamiljshus. Fastighet med flera bostäder (Eng: Multi-dwelling units).

MNO
Mobil nätverksoperatör.

Mobil M2M
Mobilbaserad maskin-till-maskin-kommunikation.

MBB
Mobilt bredband

MVNO
Virtuell mobil nätverksoperatörtrafik.

NPS
Kundnöjdhet (Eng: Net Promoter Score).

OTT
Over-the-top video.

PSTN
Det publika telefonnätet (Eng: Public Switched Telephone Network).

RLAH
EU-förordningar om roaming och nätneutralitet vars syfte är att avskaffa roamingavgifter inom EU (Eng: Roam Like At Home).

SDU
Enfamiljshus. Fastighet med en bostad, till exempel fristående hus eller villa (Eng: Single dwelling unit).

SME
Små- och medelstora företag. Avser företag med 10-99 medarbetare (Eng: Small and medium enterprises).

SoHo
Fåmansbolag/hemmakontor. Avser företag med 1 till 9 anställda (Eng: Single office/Home office).

Stamnät
Syftar på de huvudsakliga datavägarna (Eng. backbone) mellan stora sammankopplade nät.

Säljbara adresser
Antal hushåll som är kopplade till Com Hems fiberkoax och fiberLAN nätverk, tredjeparts öppna nät, och kopplade till/eller har tillgång till fiber i nätverk som är "unbundled" av koncernen.

Unika kunder
Antalet individuella kundavtal för att köpa en eller flera abonnemang (RGU).

Vertikalt LAN
Ett LAN som vanligtvis har byggts och kontrolleras av en enskild operatör som har exklusiv rätt att tillhandahålla sina tjänster till slutkunder.

VoD
Video på begäran (Eng. Video on demand) är överföring av digital VoD, genom att data antingen streamas eller laddas ned. Data överförs till kunden via bredbandsanslutning.

VoIP
IP-telefoni (Eng: Voice over IP).

VPN
Virtuellt privat nätverk.

WiFi
Trådlöst LAN.

xDSL
Digital abonnentanslutning (Eng. Digital Subscriber Line) är ett generiskt namn för en mängd olika digitala tekniker hänförliga till överföringen av internet och datasignaler från telekommunikationstillhandahållarens centralkontor till slutkundens fastighet via telefonledningar av koppar vilka används för rösttjänster.

Öppet LAN
Ett LAN, som oftast sköts av en kommunikationsoperatör och kännetecknas av att det ägs av en tredje part och av olika tjänsteleverantörer. Tjänsteleverantörerna erbjuder sina tjänster direkt till slutkunden.