Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Finansiell översikt

Ladda ner underliggande Excel
Miljoner SEK 2018 2017 2016
KVARVARANDE VERKSAMHETER
Nettoomsättning 23 704 21 466 18 131
Justerad EBITDA 6 655 5 798 5 119
Rörelseresultat 3 750 3 469 3 133
Resultat efter finansiella poster 3 372 3 165 2 791
Årets resultat 1 610 2 431 1 781
Nyckeltal
Justerad EBITDA-marginal, % 28,1 27,0 28,2
Rörelseresultat-marginal, % 15,8 16,2 17,3
Data per aktie (kronor)
Årets resultat 3,03 4,88 3,94
Årets resultat, efter utspädning 3,01 4,87 3,94
TOTALA VERKSAMHETEN
Eget kapital 36 362 17 132 18 473
Balansomslutning 82 644 39 724 41 142
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 160 5 732 5 016
Nettoinvesteringar i immateriella och materiella tillgångar 4 122 2 961 3 833
Nyckeltal
Genomsnittlig räntekostnad, % 2,6 2,6 3,0
Data per aktie (kronor)
Årets resultat 1,61 0,38 -5,02
Årets resultat, efter utspädning 1,59 0,37 -5,02
Eget kapital 68,41 34,31 41,52
Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,72 11,40 11,09
Utdelning, ordinarie 4,40 4,00 5,23
Börskurs på bokslutsdagen 112,95 100,80 73,05