Våra marknadswebbplatser

Våra marknadswebbplatser

Finansiell översikt

Miljoner SEK 2017 2016 2015 2014 2013
KVARVARANDE VERKSAMHETER
Nettoomsättning 24 786 20 891 19 338 19 307 19 078
Antal kunder (tusental) 15 347 15 011 12 938 12 081 12 122
Justerad EBITDA 6 440 5 311 5 021 4 822 4 383
Rörelseresultat 3 586 2 429 2 680 3 164 1 742
Resultat efter finansiella poster 2 930 2 390 2 269 3 177 1 192
Årets resultat 2 411 1 370 1 512 2 420 329
Nyckeltal
Justerad EBITDA-marginal, % 26,0 25,4 26,0 25,0 23,0
Rörelseresultatsmarginal, % 14,5 11,6 13,9 16,4 9,1
Data per aktie (kronor)
Årets resultat 4,79 3,72 3,31 5,29 0,72
Årets resultat, efter utspädning 4,78 3,72 3,29 5,26 0,71
TOTALA VERKSAMHETEN
Eget kapital 17 132 18 473 18 438 22 682 21 591
Balansomslutning 39 724 41 142 36 938 39 848 39 855
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 732 5 016 3 531 4 578 5 813
Fritt kassaflöde 2 519 1 217 -486 432 572
Tillgänglig likviditet 10 737 10 042 7 890 8 224 9 306
Nettoskuldsättning 10 474 10 628 9 878 8 135 7 328
Ekonomisk nettoskuldsättning 9 770 10 437 9 878 8 135 7 328
Investeringar i immateriella och materiella tillgångar, CAPEX 2 961 3 833 4 242 3 976 5 534
Nyckeltal
Skuldsättningsgrad, ggr 0,61 0,58 0,54 0,36 0,34
Soliditet, % 43 45 50 57 54
ROCE, avkastning på sysselsatt kapital, % 5,0 -5,1 13,5 10,1 48,0
Genomsnittlig räntekostnad, % 2,6 3,0 4,0 4,7 5,2
Data per aktie (kronor)
Årets resultat 0,38 -5,02 6,17 4,83 31,90
Årets resultat, efter utspädning 0,37 -5,02 6,13 4,80 31,69
Eget kapital 34,31 41,52 40,24 49,55 47,20
Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,40 11,09 7,71 10,00 12,71
Utdelning, ordinarie 4,00 5,23 5,35 4,85 4,40
Extrautdelning - - - 10,00 -
Inlösen - - - - 28,00
Börskurs på bokslutsdagen 100,80 73,05 84,75 94,95 72,85