Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype

VD-ord, andra kvartalet 2020

Tack vare vårt arbete med att fokusera bolaget mot att försvara underliggande EBITDAaL har Tele2 klarat sig förhållandevis bra under ett kvartal som annars har varit svårt för sektorn och för samhället i stort. Vi tog ett viktigt steg för att säkra vår position som ledande telekomoperatör när vi lanserade Sveriges första publika 5G-nät under kvartalet. Vi såg fortsatta framsteg i vår strategi att kombinerade fasta och mobila tjänster (FMC) med 242 000 kunder som nu tecknat FMC-tjänster och vi fortsatte att genomföra planerade prisjusteringar för existerande kunder i Sverige. Med en bättre överblick över pandemins konsekvenser och en solid plan för att lindra effekterna återinför vi vår guidning och planerade extrautdelning.

Sammanfattning av andra kvartalet 2020

Hela kvartalet påverkades av covid-19 vilket hade en negativ effekt motsvarande 135 miljoner kronor på underliggande EBITDAaL på koncernnivå (95 miljoner kronor i Sverige och 40 miljoner kronor i Baltikum). Effekten var i stort sett den förväntade där de huvudsakliga utmaningarna utgjordes av lägre internationell roaming, minskad försäljning av utrustning och mobila kontantkort samt inställda tv-sändningar på grund av uppskjutna sportevenemang. Samtidigt har vi vägrat fastna i reaktivt agerande under pandemin. Istället har vi tidigarelagt delar av vårt transformationsprogram, och vi har lanserat våra första 5G-siter som den enda svenska operatören som kan erbjuda riktiga 5G-hastigheter.

Trots covid-19-utmaningarna kunde vi se en ökning av underliggande EBITDAaL på 4% på koncernnivå med 3% i Sverige och 8% i Baltikum. Underliggande EBITDAaL hade stöd av föregående års synergiprogram där den årliga besparingstakten uppgick till 800 miljoner kronor i slutet av 2019, vilket motsvarar 200 miljoner kronor i underliggande EBITDAaL på kvartalsbasis. Då vi återinvesterade delar av de cirka 100 miljoner kronor i synergier som vi realiserade under andra kvartalet 2019 var nettoeffekten jämfört med föregående år drygt 100 miljoner kronor detta kvartal. För att lindra effekterna kunde vi dessutom vidta vissa kortsiktiga besparingsåtgärder.

Koncernens organiska tjänsteintäkter från slutkund minskade under kvartalet med 2%, med en tillväxt i Baltikum på 6% och en nedgång i Sverige på 3%. Tjänsteintäkterna från slutkund inom konsumentverksamheten minskade med 2% i Sverige då den fortsatta tillväxten inom mobila abonnemang (4%) och fast bredband (5%) motvägdes av nedgångar inom mobila kontantkort (-11 %), digital-tv (-12 %) och fast telefoni och DSL (-21 %). Mobila abonnemang inom konsumentverksamheten visade motståndskraft med ett stabilt nettokundintag på 18 000 abonnemang (RGUer). Genomsnittliga tjänsteintäkter per kund (ASPU) minskade med endast 1% jämfört med andra kvartalet 2019 trots en negativ effekt från roaming på cirka 3 procentenheter. På samma sätt uppvisade fast bredband ett stabilt resultat under kvartalet med ett nettokundintag på 10 000 RGUer och viss tillväxt i ASPU, vilket är i linje med utvecklingen före pandemin. Volymerna inom mobila kontantkort uppvisade en markant nedgång med ett nettokundintag på -41 000 till följd av den negativa effekt återförsäljarnas minskade handel samt avsaknaden av turism hade på försäljningen.

Nedgången i tjänsteintäkter från slutkund från digital-tv förvärrades av lägre försäljning och tillfälligt upphävda premiumsportpaket vilket ledde till en minskning i ASPU på 8%. Vi förväntar oss en förbättrad utveckling inom tv under andra halvåret när sportevenemangen kommer tillbaka och vi ser effekten av prisjusteringar.

Med stöd av produktförbättringar under hela 2019, såsom uppgraderingar av bredbandshastighet och mobildata, fortsatte vi genomförandet av prisjusteringar för existerande kunder i delar av kundbasen för fast bredband och mobilabonnemang under kvartalet. Vi uppnådde cirka hälften av den totala förväntade effekten av prisjusteringarna i Q2-resultatet och vi förväntar oss uppnå den fulla effekten i Q3. Vi har redan meddelat nästan alla berörda kunder och vi ser en begränsad inverkan på kundbortfallet, vilket ger oss en bekräftelse på att mer-för-mer-strategin fungerar.

Tjänsteintäkter från slutkund från företagsverksamheten i Sverige minskade med 6% drivet av fortsatt prispress, lägre intäkter från internationell roaming, lägre kontraktaktivering under pandemin och fortsatt nedgång inom fasta tjänster.

Återinför guidning

Eftersom vi nu har fått en större klarhet i pandemins påverkan och vår förmåga att mildra effekterna genom kostnadsminskningar återinför vi vår guidning för 2020. Vårt fokus för 2020 kommer att vara att försvara underliggande EBITDAaL. Vi baserar detta på antagandet att den negativa effekten av covid-19 på underliggande EBITDAaL kommer att bli cirka 100–120 miljoner kronor per kvartal under resten av året. Då stödet från föregående års kostnadsminskningar avtar under andra halvåret 2020 kommer vi att kompensera nedgången i underliggande EBITDAaL genom ytterligare kostnadsminskningar. Vi inleder nästa kvartal med en årlig besparingstakt på 100 miljoner kronor i strukturella kostnadsbesparingar, och vi kommer göra ytterligare besparingar för att nå vår guidning f��r 2020.

Vi förväntar oss att capex exklusive spektrum och leasing uppgår till 2,5–3,0 miljarder kronor under 2020 då vi påbörjar utrullningen av 5G och uppgraderar vårt fasta nät i Sverige. Med vår långsiktiga strategi intakt upprepar vi vår guidning för tillväxtsiffror i låga ensiffriga tal för tjänsteintäkter från slutkund, ett ensiffrigt mittenspann för underliggande EBITDAaL och årlig capex exklusive spektrum och leasing på 2,8–3,3 miljarder kronor på medellång sikt.

Återinför extrautdelning

Med en ökad visshet beträffande vår förmåga att försvara underliggande EBITDAaL detta år samt att kunna återgå till tillväxt under nästa år har styrelsen beslutat att återta förslaget om en extrautdelning på 3,50 kronor per aktie detta år. Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma som ska hållas tidigt i september 2020, extrautdelningen kommer delas ut den 7 oktober tillsammans med den andra delen av den ordinarie utdelningen om förslaget godkänns av aktieägarna. Om vi inte ser någon oförutsedd försämring på marknaden under andra halvåret förväntar vi oss att ligga komfortabelt inom vårt skuldsättningsmål om 2,5–3,0x underliggande EBITDAaL i slutet av året efter att extrautdelningen och den andra delen av den ordinarie utdelningen har betalats ut.

Vårt fokus framåt

Under de närmaste månaderna kommer vårt fokus att ligga på att övervaka pandemins påverkan samt att genomföra mildrande insatser för att försvara underliggande EBITDAaL, generera kassaflöde och att bibehålla en stark balansräkning. Genom att göra detta framgångsrikt kan Tele2 ta vid där vi slutade innan pandemins utbrott och fortsätta exekveringen av transformationsprogrammet och tillväxtstrategin på medellång sikt.

Det här är mitt sista kvartal som vd och koncernchef för Tele2. Att lämna rollen som vd var inget enkelt beslut och det finns heller inget bra tillfälle att lämna ett bra företag, men vi har ett mycket kapabelt och motiverat team som kan förverkliga nästa steg i vår strategi. Jag kommer att visa mitt fortsatta stöd från läktaren. Ett företags motståndskraft kännetecknas av företagets förmåga att snabbt kunna anpassa sig. Tele2s utveckling hittills under dessa svåra tider, att byta fokus från tillväxt till att försvara underliggande EBITDAaL, visar att det här företaget är motståndskraftigt och kommer så förbli. Jag vill rikta ett varmt tack till alla er som har gjort denna resa möjlig och som stöttat teamet och mig. Det har varit en ära.


Anders Nilsson
VD och koncernchef