Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen dec 07 1999, 11:40 AM CET

PTS förslag om öppnande av accessnätet: Ett allt för litet steg i rätt riktning

Tele2 är mycket ljumt inställd till Post- och Telestyrelsens (PTS) förslag om ändringar i telelagen som är avsedda att ge också andra teleoperatörer än Telia tillgång till det nationella accessnätet för telefoni. Förslaget lämnar flera frågor oreglerade på ett sätt som innebär att marknadens aktörer kommer att vara utelämnade till Telias godtycke även i fortsättningen. De åtaganden som Telia/Telenor tvingats göra gentemot EU-kommissionen för att få fusionen godkänd är väsentligt mer långtgående än PTS förslag.
Förslaget innebär enligt Tele2 inte att accessnätet öppnas för andra operatörer, utan bara att PTS får möjlighet att ålägga Telia att öppna nätet. Enligt Tele2s bedömning är det därför osannolikt att någon annan operatör än Telia i praktiken kommer att få tillgång till accessnätet före utgången av första halvåret 2001. PTS kommer inte heller att med stöd av telelagen kunna ingripa för att genomdriva de krav som EU-kommissionen ställt som villkor för att godkänna Telia/Telenor-fusionens genomförande.
 
Med de närmast farsartade förhållanden som rådde vid förvalsreformens genomförande i färskt minne borde PTS, enligt Tele2, inse att genomförandet av stora förändringar på telemarknaden kräver en nära medverkan av PTS. När Telia/Telenors åtagande att öppna accessnäten i Sverige och Norge för andra operatörer skall fullgöras under det första kvartalet år 2000 kommer det att uppstå tvister mellan Telia och andra operatörer. PTS måste kunna ingripa i och lösa dessa tvister.
 
Tele2 pekar i sitt remissvar på problem med prissättningen av accessen. Kostnadsbaserad tillgång till accessnätet medför dels en svårighet att bestämma vilka kostnader som faktiskt skall ingå och dels att Telias kostnader för att driva accessnätet sannolikt är för höga på grund av ineffektiv skötsel.
 
I remissvaret lyfter Tele2 också fram andra sannolika konfliktkällor som risken för att Telia med hänvisning till tekniska specifikationer man själva bestämt vägrar låta andra operatörer ansluta egen utrustning till nätet.
 
Tele2 vill också att telelagen kompletteras med bestämmelser som tydligt förbjuder en access-nätsoperatör att göra information om konkurrenter tillgänglig för delar av verksamheten som konkurrerar med den operatör man upplåter accessen till, om man får del av denna information som en del i upplåtelsen av accessen.
 
I sitt remissvar avslöjar Tele2 att accessnätsoperatören Telia vidarebefodrat konfidentiell kundinformation man fått i samband med förvalsreformen till delar av Teliakoncernen som konkurrerar med Tele2. Vidare skriver Tele2 att Telia genom sin kontroll av accessnätet kan analysera samtalsmönster och trafikvolymer hos Tele2 och Tele2:s kunder och använda denna information i bl a samtrafikförhandlingar.
 
För mer information, kontakta: NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt).
 
NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).