Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen nov 14 2001, 5:00 AM CET

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (PUBL) KALLAS HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 28 NOVEMBER 2001 KLOCKAN 09:00 I GAMLA STANS BRYGGERIER, TULLHUS 2 PÅ SKEPPSBRON I STOCKHOLM.

Anmälan
 
Aktieägare som önskar att deltaga i bolagsstämman skall:
  • dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken fredagen den 16 november 2001.
  • dels hos bolaget anmäla sitt deltagande senast fredagen den 23 november 2001 klockan 13:00. Anmälan skall ske under adressen Tele2 AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, e-post adress: extrabolagsstamma01@tele2.se eller per telefon 08-562 000 60. Vid anmälan ombeds aktieägare uppge namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Märk gärna anmälan per brev med "Bolagsstämma".
Aktieägare som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistering, s.k. rösträttsregistrering, skall vara verkställd hos VPC senast den 16 november 2001. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.
 
Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandlingar till bolaget före stämman.
 
Ärenden på stämman
  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
  3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.
  6. Styrelsens förslag till beslut om nyemission (se nedan).
  7. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut
 
Punkt 6
Styrelsen anser det vara till fördel för bolaget att förvärva samtliga aktier i Fora Telecom B.V., vilket är ett bolag i Millicom-koncernen som genom ca 23 dotterbolag bedriver Millicom-koncernens verksamhet i Ryssland, och att därvid helt eller delvis erlägga köpeskillingen om 80 MUSD genom betalning med egna aktier.
 
Mot bakgrund härav föreslår styrelsen att stämman beslutar öka bolagets aktiekapital genom en apportemission av B-aktier varigenom aktier i Fora Telecom B.V. tillförs bolaget som apportegendom. Samtliga nyemitterade aktier skall äga tecknas av aktieägaren i Fora Telecom B.V.. Emissionskursen per aktie, vilken kommer att ge antalet nyemitterade aktier och beloppet för ökningen av bolagets aktiekapital, skall bestämmas med hänsyn till kursen på B-aktie i Tele2. Om hela köpeskillingen erläggs med egna aktier blir utspädningen ca 1,7 procent, baserat på slutkursen för B-aktie i Tele2 den 9 november 2001.
 
Om Fora Telecom B.V.-koncernen inom 6 månader skulle erhålla ytterligare GSM-licenser kommer en tilläggsköpeskilling om maximalt 30 MUSD att utgå.
 
Senast en vecka före bolagsstämman kommer styrelsens fullständiga beslutsförslag, samt handlingar i enlighet med 4 kap 4 § och 6 § aktiebolagslagen, att vara färdigställda och hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Skeppsbron 18 i Stockholm och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
 
Stockholm i november 2001
 
Styrelsen