Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 18 2001, 2:41 PM CET

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (PUBL) KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA TORSDAGEN DEN 17 MAJ 2001 KLOCKAN 13:30 I GAMLA STANS BRYGGERIER, TULLHUS 2 PÅ SKEPPSBRON I STOCKHOLM.
Anmälan
 
Aktieägare som önskar att deltaga i bolagsstämman skall:
 • dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken måndagen den 7 maj 2001.
 • dels hos bolaget anmäla sitt deltagande senast måndagen den 14 maj 2001 klockan 13:00. Anmälan skall ske under adressen Tele2 AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, e-post adress: bolagsstamma01@tele2.se
  eller per telefon 08-562 000 60.
  Vid anmälan ombeds aktieägare uppge namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Märk gärna anmälan per brev med "Bolagsstämma".
  Aktieägare som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistering, s.k. rösträttsregistrering, skall vara verkställd hos VPC senast den 7 maj 2001. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.
Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandlingar till bolaget före stämman.
 
Ärenden på stämman
 
1.       Val av ordförande vid stämman.
2.       Upprättande och godkännande av röstlängden.
3.       Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4.       Val av en eller två justeringsmän.
5.       Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7.       Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8.       Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
9.       Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10.   Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer.
11.   Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12.   Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13.   Bestämmande av antal revisorer och revisorssuppleanter.
14.   Val av revisorer och revisorssuppleanter.
15.   Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen, vilka i förhållande till gällande bolagsordning innebär
16.   att bolaget flyttar sitt säte från Gävle till Stockholm.
17.   Övriga frågor.
18.   Stämmans avslutande.
 
 
Styrelsens förslag till beslut
 
Punkt 8
 
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2000 inte lämnas.
 
Punkt 15
Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om ändringar i bolagsordningen innebärande att §2 erhåller följande ändrade ordalydelse:
 
"Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm"
 
I enlighet därmed föreslås även att första meningen i bolagsordningens §9 utgår, lydande som följer:
 
"Bolagsstämman skall hållas i Gävle eller i Stockholm"
 
Övriga beslutsförslag
 
Punkt 10-14
Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de stödjer följande förslag under punkterna 10-14.
 
 • Omval av ordinarie styrelseledamöterna Marc J.A. Beuls, Vigo Carlund, Sven Hagströmer, Håkan Ledin, Jan H. Stenbeck och Lars Wohlin. Nyval av styrelseledamöterna Pelle Törnberg och Bruce Grant.
 •  
 • Två auktoriserade revisorer och två suppleanter. Vid bolagsstämman 1999 omvaldes auktoriserade revisorn Pål Wingren till revisor för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2001 och auktoriserade revisorn Hans Karlsson till revisor för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämman 2003 samt till revisorsuppleanter för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2003 valdes auktoriserade revisorerna Christine Rankin-Johansson och Carl Lindgren. Omval föreslås av auktoriserade revisorn Pål Wingren till revisor för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2005. Förlängning föreslås av auktoriserade revisorn Christine Rankin-Johansson som revisorssuppleant för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman 2005.
 •  
  Övriga frågor
   
  Punkt 16
  Sveriges Aktiesparares Riksförbund har i brev av den 16 mars 2001 till Tele2 AB begärt att fråga om förnyat erbjudande till aktieägare i SEC tas upp i kallelsen till nästa bolagsstämma. Aktiespararnas Riksförbund föreslår att stämman "beslutar om att rikta ett nytt erbjudande till de kvarvarande aktieägarna i SEC motsvarande värdet på det ursprungliga budet på aktierna".
   
  Stockholm i april 2001
   
  Styrelsen