Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jan 19 2001, 8:01 AM CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

AKTIEÄGARNA I NETCOM AB (PUBL) KALLAS HÄRMED TILL
EXTRA BOLAGSSTÄMMA FREDAGEN DEN 16 FEBRUARI 2001 KLOCKAN 10:00
PÅ GAMLA STANS BRYGGERI, TULLHUS 2, SKEPPSBRON, STOCKHOLM.
Anmälan
 
Aktieägare som önskar att deltaga i bolagsstämman skall:
  • dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB ("VPC") förda aktieboken tisdagen den 6 februari 2001.
  • dels hos bolaget anmäla sitt deltagande senast måndagen den 12 februari 2001 klockan 13.00. Anmälan skall ske under adressen NetCom AB, Box 2094, 103 13 Stockholm,
 
e-post adress extrabolagsstamma01@netcom.se eller per telefon 08-562 00060. Vid anmälan ombeds aktieägare uppge namn, adress, telefon- och personnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden.
 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, skall vara verkställd hos VPC senast fredagen den 9 februari 2001. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.
 
Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandlingar till bolaget före stämman.
 
Ärenden på stämman
  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
  3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.
  6. Styrelsen föreslår stämman att NetCom AB (publ) skall byta firma till Tele2 AB (publ).
  7. Stämmans avslutande.
 
Stockholm i januari 2001
 
Styrelsen