Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 18 2002, 8:30 AM CET

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Tele2 tillkännagav idag att aktieägarna i Tele2 AB (publ.) härmed kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 16 maj 2002 klockan 13.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar att deltaga i bolagsstämman skall:
 • dels vara införd i den av VPC AB ("VPC") förda aktieboken måndagen den 6 maj 2002.
 • dels hos bolaget anmäla sitt deltagande senast fredagen den 10 maj 2002 klockan 13:00. Anmälan skall ske under adressen Tele2 AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, e-post adress: bolagsstamma02@tele2.se eller per telefon 033-724 12 67. Vid anmälan ombeds aktieägare uppge namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Märk gärna anmälan per brev med "Bolagsstämma".
 • Aktieägare som låtit förvaltningsregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistering, s.k. rösträttsregistrering, skall vara verkställd hos VPC senast den 6 maj 2002. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.
  Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandlingar till bolaget före stämman
Ärenden på stämman
 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Beslut om antagande av globalt optionsprogram.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser med avskiljbara teckningsoptioner.
 16. Beslut om erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier.
 17. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut
 
Punkt 8 - resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ansamlad förlust, 7 386 856 726 kronor, täcks genom ianspråktagande av överkursfonden med samma belopp.
 
Punkt 14 - beslut om antagande av globalt optionsprogram
Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar ett globalt optionsprogram som innebär att koncernens nuvarande och framtida anställda tilldelas köpoptioner (s.k. personaloptioner), vilka berättigar optionsinnehavaren att förvärva B-aktier i bolaget. Lösenpriset för optionerna skall i allt väsentligt motsvara marknadsvärdet på bolagets B-aktie vid tidpunkten för utställandet av optionerna. Ingen premie skall erläggas för optionerna. Optionerna får utnyttjas tidigast tre år och senast fem år från tidpunkten för utställandet och under förutsättning att optionsinnehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen. Optioner skall kunna utställas av bolaget eller andra koncernbolag. Styrelsen skall med tillämpning av ovan angivna riktlinjer äga rätt att besluta om de närmare villkoren för optionsprogrammet. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Syftet med det föreslagna optionsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen. Styrelsen anser att införande av ett optionsprogram enligt ovan är till fördel för bolaget och aktieägarna.
 
I enlighet med ovan angivna riktlinjer föreslås att bolagsstämman godkänner att bolaget utställer högst 855 000 optioner. Vid tilldelning av optioner skall medlemmar i koncernledningen vardera kunna tilldelas högst 15 000 optioner, ledande befattningshavare vardera högst 7 500 optioner, och övriga nyckelmedarbetare vardera högst 3 000 optioner. Fördelningen av optioner skall bestämmas av styrelsen, varvid bland annat den anställdes prestation samt dennes position inom och betydelse för koncernen kommer att beaktas.
 
Om samtliga ovanstående optioner utnyttjas kommer anställda att förvärva aktier i bolaget till ett antal motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,58 procent av aktiekapitalet och 0,20 procent av rösterna i bolaget efter utspädning.
 
Optionsprogrammet innebär att anställda i koncernen tilldelas köpoptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelser faller under lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m., vilket innebär att beslut om antagande av optionsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 
Punkt 15 - bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med högst 1 055 000 avskiljbara teckningsoptioner. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktie��garnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen.
 
Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut och om samtliga 1 055 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 5 275 500 kronor, motsvarande cirka 0,71 procent av aktiekapitalet och cirka 0,25 procent av rösterna i bolaget efter utspädning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt det i punkt 14 beskrivna optionsprogrammet samt att täcka administrativa kostnader och sociala avgifter eller motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av programmet.
 
Övriga beslutsförslag
 
Punkt 12--13 - val av styrelse och revisorer
Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de stödjer följande förslag under punkterna 12-13.
 
 • Omval av ordinarie styrelseledamöterna Marc J.A. Beuls, Vigo Carlund, Sven Hagströmer, Håkan Ledin, Jan H Stenbeck, Lars Wohlin, Pelle Törnberg och Bruce Grant.
 • Vid ordinarie bolagsstämma 1999 utsågs Hans Karlsson till revisor och Carl Lindgren till revisorssuppleant för en mandattid om fyra år. Vid ordinarie bolagsstämma 2001 utsågs Pål Wingren till revisor och Cristine Rankin Johansson till revisorssuppleant för en mandattid om fyra år. Hans Karlsson har nu bett att få bli entledigad, varför nyval av Carl Lindgren som revisor och Björn Flink som revisorssuppleant föreslås.
 •  
  Punkt 16 - beslut om erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier
  Nordeas fonder föreslår att bolagsstämman beslutar att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 21 maj 2002 till och med den 20 juni 2002.
   
  Övrigt
  Senast två veckor före stämman kommer styrelsens fullständiga beslutsförslag enligt punkt 14 och 15 ovan att hållas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på Skeppsbron 18 i Stockholm och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


   
  Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 15 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt IntelliNet och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
   
  Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk: