Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 16 2002, 3:50 PM CET

Tele2 tillkännagav idag att alla förslag till dagens ordinarie bolagsstämma i Stockholm godkändes.

Punkt 13 - Till ordinarie revisor valdes Carl Lindgren. Till revisorssuppleant valdes Björn Flink.
 
Punkt 14 - Bolagsstämman antog ett globalt optionsprogram som innebär att koncernens nuvarande och framtida anställda tilldelas köpoptioner (s.k. personaloptioner), vilka berättigar optionsinnehavaren att förvärva B-aktier i bolaget.
 
Lösenpriset för optionerna skall i allt väsentligt motsvara 110 procent av marknadsvärdet på bolagets B-aktie vid tidpunkten för utställandet av optionerna. Ingen premie skall erläggas för optionerna. Optionerna får utnyttjas tidigast tre år och senast fem år från tidpunkten för utställandet och under förutsättning att optionsinnehavaren vid tidpunkten för utnyttjandet fortfarande är anställd i koncernen. Optioner skall kunna utställas av bolaget eller andra koncernbolag. Styrelsen skall med tillämpning av ovan angivna riktlinjer äga rätt att besluta om de närmare villkoren för optionsprogrammet. I samband därmed skall styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.
 
Bolagsstämman godkände att bolaget utställer högst 855 000 optioner. Vid tilldelning av optioner skall medlemmar i koncernledningen vardera kunna tilldelas högst 15 000 optioner, ledande befattningshavare vardera högst 7 500 optioner, och övriga nyckelmedarbetare vardera högst 3 000 optioner. Fördelningen av optioner skall bestämmas av styrelsen, varvid bland annat den anställdes prestation samt dennes position inom och betydelse för koncernen kommer att beaktas.
 
Om samtliga ovanstående optioner utnyttjas kommer anställda att förvärva aktier i bolaget till ett antal motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,58 procent av aktiekapitalet och cirka 0,20 procent av rösterna i bolaget efter utspädning.
 
Optionsprogrammet innebär att anställda i koncernen tilldelas köpoptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Bolagsstämman godkände att sådana överlåtelser sker.
 
Punkt 15 - Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med högst 1 055 000 avskiljbara teckningsoptioner. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen.
 
Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut och om samtliga 1 055 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 5 275 500 kronor, motsvarande cirka 0,71 procent av aktiekapitalet och cirka 0,25 procent av rösterna i bolaget efter utspädning. Skälet till beslutet är att säkerställa fullgörande av optionsutfästelser enligt det i punkt 14 beskrivna optionsprogrammet samt att täcka administrativa kostnader och sociala avgifter eller motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av programmet.
 
Punkt 16 - Bolagsstämman beslutade att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie, i enlighet med förslag från Nordea Fonder. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 21 maj 2002 till och med 20 juni 2002.
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till 15,8 miljoner kunder i 21 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom telefonautomater och publika Internetterminaler, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni samt Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktie är noterad på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00

VD och koncernchef, Tele2 AB
 
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB
 
Andrew Best Telefon: + 44 (0)20 7321 50 10
Investerar- och pressfrågor
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk: