Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 17 2003, 9:00 AM CET

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 15 maj 2003 klockan 13.30 på Gamla Stans Bryggeri, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm
ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
 • dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 5 maj 2003.
 • dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 9 maj 2003 klockan 13.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.tele2.com, eller via e-post, bolagsstamma03@tele2.com, eller skriftligen till bolaget under adress:
 
Tele2 AB
Box 2094
103 13 Stockholm
 
eller på telefon 033-724 12 67.
 
Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk gärna anmälan per brev med "Bolagsstämma".
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före 5 maj 2003.
 
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorssuppleant.
 14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av skuldförbindelser förenade med avskiljbara teckningsoptioner.
 15. Förslag från aktieägaren Sveriges Aktiesparares Riksförbund att bolagsstämman skall:
  (a) utse en nomineringskommitté;
  (b) ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté; samt
  (c) ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté.
 16. Stämmans avslutande.
UTDELNING
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för 2002 inte lämnas.
 
STYRELSE OCH REVISORER
Till styrelseledamöter föreslås omval av Marc J.A. Beuls, Vigo Carlund, Bruce Grant, Sven Hagströmer och Håkan Ledin samt nyval av John Shakeshaft och Cristina Stenbeck.
 
Vid ordinarie stämma 2001 utsågs Pål Wingren till revisor och Christine Rankin Johansson till revisorssuppleant för en mandattid om fyra år. Vid ordinarie stämma 2002 utsågs Carl Lindgren till revisor och Björn Flink till revisorssuppleant för en mandattid om fyra år. Christine Rankin Johansson har bett att få bli entledigad, varför nyval av Mikael Winkvist som revisorssuppleant föreslås.
Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget.
 
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV SKULDFÖRBINDELSER FÖRENADE MED AVSKILJBARA TECKNINGS-OPTIONER
För att möjliggöra utställandet av ännu ej utgivna personaloptioner i enlighet med det optionsprogram som antogs på ordinarie bolagsstämma den 16 maj 2002, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av skuldförbindelser förenade med högst 217 300 avskiljbara teckningsoptioner.
Förslaget innebär att det tidigare föreliggande bemyndigandet för säkerställandet av personaloptionsprogrammet förnyas, dock justerat med hänsyn till det antal teckningsoptioner som tidigare utgivits inom ramen för programmet. Rätt att teckna skuldförbindelser skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma helägda bolag i koncernen.
 
ÖVRIG INFORMATION
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 14 ovan kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm från och med den 1 maj 2003. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till över 16,8 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom Internetbetalning, kontokorttransaktioner samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV under varumärket Kabelvision och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB
Andrew Best Telefon: + 44 (0)20 7321 5010
Investor & Press Relations
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com