Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jan 29 2004, 6:00 AM CET

Tele2 tillkännager engångsposter i Q4-resultatet

Inför Tele 2 AB's kommande helårsresultat den 9 februari 2004, tillkännagav Tele2 idag ett antal poster av engångskaraktär vilka kommer att ingå i det redovisade resultatet för det fjärde kvartalet 2003. Ingen av posterna är kassaflödespåverkande. Sammantaget påverkar posterna resultatet efter skatt positivt med ca 910 MSEK.
  1. Uppskjuten skatteintäkt samt därtill relaterad nedskrivning av goodwill: nettoeffekt 1 410 MSEK

    Tele2's redovisningsprincip är att endast redovisa en uppskjuten skattefordran för förlustavdrag till den del förlustavdraget beräknas kunna utnyttjas inom en nära framtid. Det innebär att förluster i nystartade verksamheter inte kvittas skattemässigt mot vinster i mer mogna verksamheter, och för koncernen har detta redovisningsmässigt lett till en högre skattekostnad än om skatten beräknats på koncernens samlade resultat. Till följd av den fortsatt positiva resultatutvecklingen i kontinentala Europa kommer underskott, som tidigare inte beaktats skattemässigt, nu resultera i en positiv skatteeffekt på ca 1 730 MSEK. Den del av förlustavdragen som förelåg vid tidpunkten för förvärvet av SEC, och som då hade kunnat reducera goodwill med ca 320 MSEK om de beaktats skattemässigt, redovisas i enlighet med RR 9 som avskrivning.
  2. Justering av periodiserade intäkter i Comviq: -365 MSEK, motsvarande -263 MSEK efter skatt

    Intäkter från mobil telefoni redovisas i takt med att kunderna ringer, vilket innebär att kontantkort som sålts, men ännu ej använts, inte ska ingå i intäkterna. För att uppnå detta har intäkterna periodiserats enligt schablon, i enlighet med en metod som tillämpats oförändrad i Sverige sedan starten av kontantkortstelefonin 1997, i avsaknad av system som kunnat mäta värdet av sålda men ännu ej använda kontantkort. Ett sådant system har tagits i bruk av Comviq under slutet av 2003, och det har då konstaterats att värdet av sålda ej ännu använda kontantkort har underskattats med ca 365 MSEK totalt för perioden 1997 till och med 30 september 2003. Av detta belopp bedöms ca 95 MSEK vara hänförligt till 2003.
  3. Engångsnedskrivning av anläggningstillgångar: -300 MSEK, motsvarande -237 MSEK efter skatt
Anläggningstillgångar till ett sammanlagt värde av ca 300 MSEK kostnadsförs i det fjärde kvartalet, dels som nedskrivning på ca 225 MSEK och dels som finansiell kostnad på ca 75 MSEK. Huvuddelen av beloppet, ca 175 MSEK, är hänförligt till atlantkablar som Tele2 investerade i under slutet av 90-talet. De kostnadsförs till följd av Tele2's bedömning om ett fortsatt utbudsöverskott av kapacitet. Huvuddelen av resterande belopp, ca 75 MSEK, avser nedskrivning av aktieinnehav i bolaget TravelLink.
 
Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande och lönsamma alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till 20,4 miljoner kunder i 23 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom Internetbetalning, kontokorttransaktioner samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.
 
KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
 
Håkan Zadler Telefon: + 46 (0)8 562 640 00
Finansdirektör, Tele2 AB
 
Dwayne Taylor Telefon: + 44 (0)20 7321 5010
Investerarfrågor
 
Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk: