Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen maj 11 2005, 3:30 PM CET

BOLAGSSTÄMMA

Tele2 AB meddelade idag att dagens ordinarie bolagsstämma omvalde Marc Beuls, Vigo Carlund, Sven Hagströmer, Jan Loeber, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter. John Hepburn valdes in som ny styrelseledamot.

Bolagsstämman beslutade om ordinarie utdelning om 5 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 16 maj 2005. Bolagsstämman omvalde Marc Beuls, Vigo Carlund, Sven Hagströmer, Jan Loeber, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter och valde John Hepburn som ny styrelseledamot. John Hepburn har lång erfarenhet från banksektorn. Han har jobbat på Morgan Stanley sedan 1975, blev Managing Director 1985 och vice styrelseordförande för Morgan Stanley (Europe) Ltd 1996. John Hepburn är styrelseledamot i Grand Hotel Holdings, UKRD, Stream VPN, Sportsfact och Primary Times samt rådgivare till Princeton University.Bolagsstämman fastställde styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma enligt följande: Ett fast arvode om 3 350 000 kronor fördelas så att 800 000 kronor utgår till styrelsens ordförande, 400 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna samt sammanlagt 150 000 kronor för arbete inom styrelsens kommittéer.I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman om en aktiesplit 4:1, varav 3 ordinarie aktier och 1 så kallad inlösenaktie, i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Handel i så kallade inlösenaktier kan ske under tiden från och med den 24 maj 2005 till och med den 10 juni 2005. Som avstämningsdag för inlösen fastställdes den 17 juni 2005 innebärande att inlösenlikviden om 10 kronor per inlösenaktie kommer att sändas ut från VPC omkring den 22 juni 2005. Beslutet innebär att sammanlagt cirka 1,5 miljarder kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Efter aktiespliten är det nominella värdet per aktie, oavsett aktieslag, 1,25 kronor. För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från domstol beslutade stämman vidare om ändring av bolagsordningen, innebärande att ett nytt aktieslag införs, så kallade C-aktier, samt om emission av högst 147 560 175 C-aktier. De nya C-aktierna skall kunna tecknas av värdepappersinstitut till en teckningskurs motsvarande nominellt belopp. Stämman beslutade vidare att dessa C-aktier ska lösas in till motsvarande belopp uppräknat med en räntefaktor varvid ett belopp som motsvarar nedsättningsbeloppet skall överföras till reservfonden. Efter genomförande av ovanstående beslut kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 553 350 656,25 kronor och antalet utgivna aktier till 442 680 525, varav 46 549 989 A-aktier och 396 130 536 B-aktier. Bolagsstämman beslutade att anta följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse inför ordinarie bolagsstämma 2006 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under hösten 2005 efter samråd med minst tre större aktieägare. Cristina Stenbeck skall vara sammankallande för valberedningen. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2005.Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman valdes Sven Hagströmer till styrelsens ordförande. Det konstituerande styrelsemötet utsåg även en revisionskommitté och en ersättningskommitté. John Shakeshaft utsågs till ordförande och Jan Loeber och John Hepburn till ledamöter i revisionskommittén. Sven Hagströmer utsågs till ordförande och Vigo Carlund, John Shakeskaft och Cristina Stenbeck till ledamöter i ersättningskommittén.KONTAKTPERSONERLars-Johan Jarnheimer, Telefon: (08) 562 640 00Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 ABHåkan Zadler, Telefon: (08) 562 640 00Finansdirektör, Tele2 ABDwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038Lena Krauss, Telefon: (08) 562 000 45InvesterarfrågorBesök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Downloads