Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen apr 13 2005, 6:00 AM CET

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Tele2 AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 11 maj 2005 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall – dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 29 april 2005,– dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 4 maj 2005 klockan 13.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.tele2.com, på telefon 0433-747 56 eller skriftligen till bolaget under adress:Tele2 ABBox 2094103 13 StockholmVid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk gärna anmälan per brev med ”Bolagsstämma”.Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 29 april 2005.ÄRENDEN PÅ STÄMMAN1. Val av ordförande.2. Upprättande och godkännande av röstlängd.3. Godkännande av dagordning.4. Val av en eller två justeringsmän.5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.13. Godkännande av ordning för valberedning inför styrelseval.14. Aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande innefattande beslut om:a. Ändring av bolagsordningen för genomförande av aktiesplit.b. Ändring av bolagsordningen och införande av nytt aktieslag.c. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier.d. Riktad emission av C-aktier.e. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier.15. Stämmans avslutande.UTDELNING (punkt 8)Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 16 maj 2005.STYRELSE (punkterna 10-12)Till styrelseledamöter intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma föreslår Nomineringsgruppen omval av Marc J.A. Beuls, Vigo Carlund, Sven Hagströmer, Jan Loeber, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck och nyval av John Hepburn*. Nomineringsgruppen föreslår att Sven Hagströmer skall utses till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet skall utse ersättningskommitté och revisionskommitté.Nomineringsgruppen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 3 350 000 kronor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, varav 800 000 kronor till styrelsens ordförande, 400 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 150 000 kronor för arbete inom styrelsens kommittéer. Bakom förslaget står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget innefattande bland andra AMF Pension, Emesco AB, Fjärde AP-fonden, Investment AB Kinnevik, Nordea Fonder, SEB Fonder och SEB Trygg Liv.VALBEREDNING (punkt 13)Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning av frågor inför styrelseval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse inför ordinarie bolagsstämma 2006 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under hösten 2005 efter samråd med minst tre större aktieägare. Cristina Stenbeck skall vara sammankallande för valberedningen. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2005.AKTIESPLIT OCH OBLIGATORISKT INLÖSENFÖRFARANDE (punkt 14)För att kunna genomföra det föreslagna inlösenförfarandet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, nedsättning av aktiekapitalet, nyemission av C-aktier samt nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier enligt nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra. Ändring av bolagsordningen för genomförande av aktiesplit (punkt 14 a)Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande att bestämmelsen i § 4 ändras så att det nominella beloppet per aktie ändras från 5 kronor till 1,25 kronor. Det innebär en split av aktier, efter vilken en gammal aktie (oavsett aktieslag) delas i fyra aktier, varav en kommer att vara en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för aktiesplit skall vara måndagen den 23 maj 2005.Ändring av bolagsordningen och införande av nytt aktieslag (punkt 14 b)Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen innebärande införande av ett nytt aktieslag, aktier av serie C, som medför en röst per aktie. C-aktier skall inte berättiga till vinstutdelning. Sedvanlig bestämmelse om primär respektive subsidiär företrädesrätt vid kontantemission skall även gälla för C-aktier, som dock inte skall berättiga till deltagande i fondemission. C-aktier skall på styrelsens eller bolagets begäran vara inlösenbara och medföra begränsad rätt till tillgångar vid bolagets upplösning, motsvarande aktiens nominella belopp uppräknat med en i bolagsordningen angiven ränta. Vid inlösen skall C-aktien berättiga till ersättning motsvarande nominellt belopp uppräknat med en i bolagsordningen angiven ränta.Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier (punkt 14 c)För att kunna genomföra ett obligatoriskt inlösenförfarande för samtliga aktieägare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om nedsättning av bolagets aktiekapital med 184 450 218,75 kronor genom inlösen av sammanlagt 147 560 175 aktier, vardera på nominellt 1,25 kronor, varav 15 516 663 A-aktier och 132 043 512 B-aktier. Inlösenbeloppet per aktie, oavsett serie, skall vara 10 kronor. Styrelsen föreslår att handel i s.k. inlösenaktier skall ske under tiden från och med den 24 maj 2005 till och med den 10 juni 2005. Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdag för inlösen skall vara den 17 juni 2005. Inlösenbeloppet beräknas utbetalas genom VPC omkring den 22 juni 2005.Riktad emission av C-aktier (punkt 14 d)För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar öka bolagets aktiekapital med högst 184 450 218,75 kronor genom nyemission av högst 147 560 175 C-aktier, vardera på nominellt 1,25 kronor. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av ett värdepappersinstitut till en teckningskurs motsvarande nominellt belopp. Förslaget är villkorat av registrering av bolagsordningsändringarna i punkterna 14 a och b ovan. Nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier (punkt 14 e)Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedsättning av aktiekapitalet med 184 450 218,75 kronor genom inlösen av samtliga C-aktier. Syftet med nedsättningen är återbetalning till innehavarna av C-aktier med ett belopp motsvarande nominellt belopp 1,25 kronor uppräknat med den i bolagsordningen angivna räntan. I samband med nedsättningen föreslås att bolagsstämman beslutar att ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet överförs till bolagets reservfond. Förslaget är villkorat av registrering av bolagsordningsändringarna i punkterna 14 a och b ovan.ÖVRIG INFORMATIONFör giltigt beslut enligt punkten 14 a - e ovan krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm från och med den 27 april 2005. Mer information om förslaget om inlösenförfarande finns i informationsbroschyren ”Inlösen i Tele2 2005” som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.tele2.com. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post. Stockholm i april 2005STYRELSEN* JOHN K HEPBURN (1949)Holds a BSE in Engineering from Princeton University and a MBA from Harvard Business School.Has worked for Morgan Stanley since 1975, becoming a Managing Director in 1985, and Vice Chairman of Morgan Stanely (Europe) Ltd in 1996. Trustee of Lakefield College School, St Paul's School (London) and Advisor to Princeton University.Board assignments: Grand Hotel Holdings, UKRD Ltd, Stream VPN Ltd, Sportsfact Ltd and Primary Times Ltd.KONTAKTPERSONERLars-Johan Jarnheimer, Telefon: (08) 562 640 00Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 ABHåkan Zadler, Telefon: (08) 562 640 00Finansdirektör, Tele2 ABDwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038Lena Krauss, Telefon: (08) 562 000 45InvesterarfrågorBesök gärna vår hemsida: www.Tele2.com

Downloads