Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen aug 17 2005, 8:00 AM CET

PRESSMEDDELANDE AVSEENDE DE FÖRESLAGNA ERBJUDANDENA TILL AKTIEÄGARNA OCH KONVERTIBELINNEHAVARNA I VERSATEL

Detta pressmeddelande är gemensamt för Tele2 Netherlands B.V. (“Tele2 Holland”), ett helägt dotterbolag till Tele2 AB (”Tele2”), och Versatel Telecom International N.V. (”Versatel”).

Detta meddelande samt därtill relaterat material utgör inte ett erbjudande om att förvärva aktier och/eller konvertibla skuldebrev i Versatel. Meddelandet står i enlighet med paragraf 1a i artikel 9g i Hollands Förordning om handel med värdepapper 1995 (Besluit toezicht effectenverkeer 1995), enligt vilken Tele2 Holland är skyldig att offentliggöra ett uttalande inom 30 dagar från det ursprungliga pressmeddelandet den 18 juli 2005. Erbjudande lämnas enbart i form av ett prospekt som offentliggörs innan perioden för erbjudandet börjar löpa.

Tele2 Holland och Versatel kan bekräfta att förberedelserna fortskrider för Tele2 Hollands föreslagna kontanterbjudanden (”Erbjudandena”) för samtliga utestående aktier i Versatel, om 2,20 euro per aktie (”Aktieerbjudandet”), samt för samtliga utestående konvertibla skuldebrev, förutsatt att dessa lämnas in senast den 28 oktober 2005, om ett pris motsvarande summan av: (i) antaget en konverteringskurs om 1,667 euro per aktie, kontantsumman motsvarande värdet av aktierna, beräknat på Aktieerbjudandet, som skuldebrevet hade berättigat till; och (ii) en ytterligare incitamentsersättning om 30 räntepunkter av konvertibelns kapital kontant. Enligt pressmeddelandet den 18 juli 2005, motsvaras detta av ca 132 274 euro per skuldebrev.

Tele2, Tele2 Holland och Versatel meddelar gemensamt att förberedelserna för de föreslagna Erbjudandena fortskrider i enlighet med pressmeddelandet den 18 juli 2005. Tele2 Holland förväntar sig kunna lämna Erbjudandena under september månad 2005, i konsultation med Versatels berörda arbetarrepresentanter och efter godkännande från konkurrensmyndigheter.Om Tele2Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vi strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Med unika värderingar som grund, levererar Tele2 billig och enkel telekom för alla européer. Vi har 29,4 miljoner kunder i 25 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanätstjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Våra konkurrenter är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen. Under år 2004 omsatte bolaget 43 miljarder kronor och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.Om Versatel Versatel Telecom International N.V. är ett telekombolag som primärt fokuserar på den holländska, belgiska och tyska marknaden. Versatels huvudkontor finns i Amsterdam och företaget har ett flertal kontor i Belgien och Tyskland. Versatel äger ett vidsträckt telekomnät med de senaste teknologierna för att förse företags- och privatkunder med tjänster inom röst, data och Internet. Versatel grundades i oktober 1995. För närvarande har företaget ca 1 miljon kunder och runt 1 900 anställda. Versatel är ett publikt bolag, och dess aktier handlas på Euronext Amsterdam med ticker “VRSA”.Om Apax PartnersApax Partners är en av världens ledande private equity-grupper, verksamt i Europa, Israel och USA. Med över 30 års erfarenhet inom direktinvestering erbjuder Apax Partners fonder långsiktig finansiering för att bygga upp och utveckla internationella företag. Företaget driver en balanserad aktieportfölj och investerar i företag, tillväxt och buy-outs. Apax Partners investerar i företag i sex globala sektorer; IT, telekom, hälsovård, media, finansiella tjänster, detaljhandel och konsumentvaror. Inom IT och telekom har Apax Partners nyligen investerat i bland andra Corvil, Dialog Semiconductor, Fractus, Kabel Deutschland, Inmarsat, Red-M, Systemonic, Preventsys, Sonim Technologies och Wisair.Restriktioner och juridisk information Distribution av Prospekt och annan dokumentation avseende Erbjudandena kan, i vissa länder, vara begränsad enligt lag. Erbjudandena lämnas ej, direkt eller indirekt, i, och får heller ej accepteras inom, länder där lämnande eller accepterande av Erbjudandena skulle strida mot landets gällande lag. Personer som innehar Prospekt eller annan dokumentation avseende Erbjudandena bör göra sig medvetna om och beakta dessa restriktioner. Att inte följa dessa restriktioner kan utgöra brott mot respektive lands värdepapperslag. Varken Tele2, Tele2 Holland, Versatel, Apax Partners eller någon av dessas rådgivare bär ansvar för brott mot dessa restriktioner av någon person. Om innehavare av aktier i Versatel ifrågasätter eller är osäker på sin position, bör denne snarast kontakta en professionell rådgivare.Framtidsinriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller uttalanden som kan beröra framtida förhållanden, däribland uttalanden rörande risker, osäkerheter och övriga faktorer som kan förorsaka faktiska resultat att avvika väsentligt. Framtidsinriktade uttalanden innefattar ord och uttryck såsom ”kan”, ”avser”, ”förväntar sig”, ”håller på att”, ”förbereder sig för” och liknande uttryck. Även om Tele2 Holland och Versatel anser att deras respektive dylika framtidsinriktade uttalanden baserar sig på förväntningar med rimliga antaganden, kan ingen försäkran ges att dylika förväntningar kommer att uppfyllas eller visa sig stämma, och ingen försäkran kan ges för dylika uttalandens riktighet. Vid beaktande av framtidsinriktade uttalanden bör hänsyn tagas till att ingen försäkran ges att faktiska händelser eller resultat inte kommer att väsentligen skilja sig från de som angivits i sådana uttalanden, till följd av bland annat politiska, ekonomiska eller juridiska förändringar i de marknader och miljöer där Tele2 Holland och/eller Versatel har verksamhet, förändringar i konkurrenssituation och risker avseende Versatels verksamhetsplan, samt osäkerheter, risker och volatilitet på finansmarknader och övriga faktorer som kan påverka Tele2 Holland och/eller Versatel.Kontaktuppgifter:VersatelWouter van de Putte Telefon: +31 (0)20 750 2362InvesterarfrågorApaxIra Wülfing Telefon: + 49 89 2000 30 33KommunikationTele2Lars-Johan Jarnheimer Telefon: +46 8 5626 4000VD och koncernchef, Tele2 ABHåkan Zadler Telefon: +46 8 5626 4000Finansdirektör, Tele2 AB Per Borgklint Telefon: +31 20 702 0202Marknadsområdeschef UK & BeneluxDwayne Taylor (London) Telefon: + 44 20 7321 5038Lena Krauss (Stockholm) Telefon: + 46 8 5620 0045InvesterarfrågorDetta pressmeddelande finns även tillgängligt på engelska. Den engelska versionen gäller framom den svenska i fall av motsägelser.

Downloads