Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen jul 18 2005, 8:00 AM CET

TELE2 OCH APAX AVSER FÖRVÄRVA VERSATEL

- TELE2 HAR FÖR AVSIKT ATT LÄMNA ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 2,20 EURO PER AKTIE I VERSATEL TELECOM INTERNATIONAL N.V. SAMT ETT KONTANTERBJUDANDE FÖR SAMTLIGA UTESTÅENDE KONVERTIBLA SKULDEBREV

- APAX PARTNERS (”APAX”) AVSER FÖRVÄRVA VERSATELS TYSKA VERKSAMHET OMEDELBART EFTER ATT ERBJUDANDENA FULLFÖLJTS

- VERSATELS STYRELSE OCH LEDNINGSGRUPP STÖDER ENHÄLLIGT DE FÖRESLAGNA ERBJUDANDENA OCH REKOMMENDERAR AKTIEÄGARNA OCH INNEHAVARNA I VERSATEL ATT ANTA DESSA

- EN OÅTERKALLELIG FÖRSÄKRAN OM ATT ACCEPTERA ERBJUDANDET HAR ERHÅLLITS AV ÄGAREN TILL CA 42% AV DE UTESTÅENDE AKTIERNA I VERSATEL

- DET FÖRESLAGNA ERBJUDANDET MOTSVARAR:

- EN BUDPREMIE OM 14% JÄMFÖRT MED STÄNGNINGSKURSEN OM 1,93 EURO DEN 15 JULI 2005, SAMT;

- EN BUDPREMIE OM 47% JÄMFÖRT MED STÄNGNINGSKURSEN OM 1,50 EURO DEN 28 APRIL 2005, DAGEN INNAN DE FÖRSTA RYKTENA OM DISKUSSIONER MED BELGACOM UPPDAGADES

Versatel Telecom International N.V. (“Versatel” eller “Bolaget”) och Tele2 Netherlands B.V. (“Tele2 Holland”), ett helägt dotterbolag till Tele2 AB (”Tele2”) meddelar gemensamt att det är rimligt att förvänta sig att ett avtal kommer att nås gällande förvärv av samtliga utestående ordinarie aktier i Versatel till ett kontantpris om 2,20 Euro per ordinarie aktie (“Aktieerbjudandet”). För innehavare av alla utestående konvertibla skuldebrev gäller ett pris motsvarande summan av: (i) kontantsumman motsvarande värdet av aktierna som konvertibeln berättigar till, och (ii) 30 räntepunkter av konvertibelns kapital kontant per konvertibel – totalt 132 274 Euro per skuldebrev (tillsammans; “Erbjudandena”).

Tele2, Apax och Versatel har även nått en överenskommelse om att Apax när erbjudandet fullföljts, förvärvar Versatels tyska verksamheter från Tele2 Holland till ett förväntat belopp om 565 miljoner Euro på enterprise value-basis.

Efter att ha tagit hänsyn till de strategiska, finansiella och sociala aspekterna av erbjudandet stöder Versatels styrelse och ledningsgrupp enhälligt de föreslagna Erbjudandena, och bedömer att Erbjudandena är i kunders, anställdas, aktieägares, konvertibelinnehavares och alla övriga intressenters bästa intresse, och rekommenderar aktieägarna och konvertibelinnehavarna att acceptera de föreslagna Erbjudandena när de lämnas.

Versatel och Tele2 Holland förväntas nå ett slutgiltigt avtal gällande de avsedda erbjudandena under de kommande veckorna, i konsultation med Versatels berörda arbetarrepresentanter och efter godkännande från respektive konkurrensmyndighet.

Under rådande omständigheter förväntas Erbjudandena lämnas, och därmed ett prospekt offentliggöras, under september månad 2005.

ERBJUDANDENA I KORTHET

De avsedda Erbjudandena är i helhet kontanterbjudanden till samtliga aktieägare och innehavare av konvertibla skuldebrev i Versatel. Det kombinerade värdet av Erbjudandena uppgår till 1 340 miljoner Euro förutsatt en 100% acceptans (efter full utspädning). Baserat på Aktieerbjudandet värderas Versatel till ca 1 130 miljoner Euro på enterprise value-basis (baserat på Versatels nettokassaposition den 31 mars 2005).

Erbjudandet om 2,20 Euro per aktie motsvarar:

- 14% budpremie jämfört med stängningskursen om 1,93 Euro den 15 juli 2005; samt

- 47% budpremie jämfört med stängningskursen om 1,50 Euro den 28 april 2005, dagen innan de första ryktena om diskussioner med Belgacom uppdagades.

BAKGRUNDEN TILL ERBJUDANDENA

Under de senaste åren har Versatel fokuserat på att expandera sin verksamhet på de tre huvudmarknaderna Holland, Belgien och Tyskland. Bolaget har byggt en stark position inom företagssegmentet med en infrastrukturbaserad strategi, men har även lagt stor vikt vid att etablera en position inom den växande bredbandsmarknaden för privata hushåll. Utbyggnaden av triple-play-tjänster (telefoni, TV och bredbandsinternet) är en viktig del av denna strategi. Samtidigt har Versatel varit mycket framgångsrik med utbyggnaden av sin tyska verksamhet, som stod för 47% av Bolagets konsoliderade EBITDA i det första kvartalet 2005. Med hänsyn till konsolideringen på den europeiska telekommarknaden och de fortsatta kraven på skalfördelar, tror Versatel att Bolaget märkbart kommer att gynnas av en sammanslagning med Tele2s verksamheter i Belgien och Holland, och av Apax stöd i den fortsatta utvecklingen av den tyska verksamheten.

I detta sammanhang kommer de ämnade Erbjudandena och den planerade avyttringen av Versatel Tyskland att medföra ett antal fördelar för Versatel, dess aktieägare, anställda, kunder och övriga intressenter:

- Tele2 och Apax kommer att bidra med stora resurser i den framtida utvecklingen av Versatel;

- Tele2 och Apax stöder Versatels infrastruktur-strategi och Bolagets fokus på både företags- och privatsegmenten;

- Tele2 stöder fullt ut Versatels triple-play-strategi i Holland;

- Genom att kombinera Versatels och Tele2s verksamheter i Benelux skapas en starkare plattform med över 2,6 miljon privatkunder i Holland och Belgien;

- Versatels kunder i Benelux gynnas av att ha tillgång till en starkare plattform;

MOTIV FÖR FÖRVÄRVET

Genom det föreslagna förvärvet kommer Tele2s verksamheter i Benelux att utvidgas märkbart. Kombinationen av Tele2s existerande verksamheter i Benelux (exkl. Storbritannien och Irland) och Versatel Benelux hade haft en motsvarande omsättning om 800 miljoner Euro med en EBITDA på 112 miljoner Euro för helåret 2004 (proforma). De beräknade årliga synergierna om ca 50 miljoner Euro förväntas komma från att flytta Tele2s trafik till Versatels nätverk samt genom övriga fördelar av integrationsprocessen.

Det föreslagna förvärvet är ett led i Tele2s strategi att integrera bakåt på marknader där företaget har en kritisk kundmassa. Att äga den lokala tillgången till infrastruktur blir allt viktigare på den växande ADSL-marknaden, för att kunna försäkra sig om högre accessmarginaler, bättre kontroll över kunderna och större möjlighet att leverera produkter och tjänster med bra marginaler. Tele2 stöder fullt ut Versatels triple-play-strategi och kommer sträva efter att dra nytta av denna expertis för att i senare skede introducera dessa tjänster på Tele2s övriga viktiga marknader.

I en kommentar till de föreslagna Erbjudandena säger Lars-Johan Jarnheimer, Tele2s VD och koncernchef; “Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter detta förvärv ger oss. Sammanslagningen av vår och Versatels verksamhet i Benelux gör att vi även i fortsättningen kan erbjuda våra kunder marknadens bästa priser i kombination med en förbättrad produktportfölj. Såsom jag sagt tidigare kommer vi att överväga att integrera bakåt när vi nått en kritisk massa på en viss marknad, och när priset kan motiveras. Beneluxregionen är ett utmärkt exempel på detta och det här förvärvet kommer att stärka vår position på marknaden betydligt.”

I en kommentar till de föreslagna Erbjudandena säger Torsten Krumm, Partner i Apax; “Det gläder oss att ta del i konsolideringen av den alternativa telekommarknaden i Tyskland, och att få möjlighet att bistå i den fortsatta utvecklingen av Versatel Tysklands tillväxtstrategi som en alternativ operatör på den tyska marknaden.”

VERSATELS FRAMTID

För Versatel Benelux del kommer Tele2 vid fullföljande av erbjudandet att integrera sina existerande verksamheter med Versatels i Holland och Belgien. Kombinationen av Versatel och Tele2 skapar en ledande alternativ operatör i Holland och Belgien, verksam inom såväl privat-, som företags- och carriersegmenten.

Tele2s strategi kommer att fokusera på tillväxtmöjligheter, speciellt inom fast bredband, och på förbättrad lönsamhet. Tele2 planerar fullfölja Versatels strategi inom storföretags- och företagssegmentet och kommer att fortsätta satsa betydande resurser på detta segment i enlighet med vad Versatel gjort historiskt. Tele2 har en vid erfarenhet från företagsmarknaden i Skandinavien och kommer med Versatels existerande bas i Benelux att kunna expandera företagsverksamheten framöver.

Inom privatsegmentet kommer Tele2 att fortsätta satsa på bredband. Tele2 kommer att framför allt i Holland fortsätta expandera ADSL2+ och utveckla triple-play-erbjudandet med live ligafotboll och övriga tjänster, i enlighet med de planer som Versatels ledning satt ut. Samtidigt kommer Tele2 att generera synergier från sammanslagningen av Tele2 och Versatel Benelux. Synergierna kommer i mångt och mycket från att migrera Tele2s trafik på Versatels nätverk, men Tele2 förväntar sig även se intäktssyneriger och lägre kostnader.

För Versatel Tysklands del kommer Apax, efter förvärvet av Versatel Tyskland, att fortsätta utbyggnaden av bredband och satsa på såväl företags- som privatkunder. Den strategiska målsättningen är att fortsätta investera och växa, men även att fortsätta konsolidera alternativa nätverksoperatörer i Tyskland för att skapa den ledande operatören i landet.

För Versatels kunder inom storföretags-, företags-, privat- samt carriersegmenten kommer sammanslagningen att bidra till att uppnå skalfördelar som leder till den bästa kombinationen av hög kvalitet, innovativa tjänster, starka kunderbjudanden och konkurrenskraftiga priser.

Raj Raithatha, VD för Versatel, säger i en kommentar: “Jag har länge trott på konsolidering som ett viktigt inslag för alternativa carriers på telekommarknaden, och vi tror därför att sammanslagningen av våra verksamheter med Tele2 och Apax erbjuder ett fantastiskt tillfälle för Versatel, och att transaktionen är i våra intressenters bästa intresse. Kombinationen av verksamheterna passar väldigt bra då de till stor del kompletterar varandra. Versatel kommer att gynnas av en större massa och därmed en förbättrad hävstång av nätverket, vilket ger en än starkare position på respektive marknad. Följaktligen blir det ’business as usual’ för Versatels kunder, anställda och övriga partners, med samma höga tjänstekvalitet men med högre effektivitet och i ett starkare, flexiblare bolag. Versatels aktieägare och konvertibelinnehavare erbjuds möjligheten att direkt dra nytta av värdeökningen genom att sälja sina innehav i Versatel till en attraktiv budpremie, och därmed realisera värdet av deras investeringar direkt och kontant.”

ÖVRIGA PROCESSER

De formella Erbjudandena kommer att lämnas till aktieägare och innehavare av konvertibla skuldebrev i Versatel, efter slutförande av ett komplett avtal om Erbjudandena och efter godkännande från respektive konkurrensmyndighet. Erbjudandena kommer att uppfylla sedvanliga villkor, inklusive villkor att Erbjudandena accepteras i sådan utsträckning att Tele2, direkt eller indirekt, blir ägare till mer än 95% av utestående aktiekapital i Versatel. För konvertibla skuldebrev gäller mer än 85%.

Prospektet avseende Erbjudandena och deras villkor beräknas för närvarande att publiceras i september 2005. Efter att prospektet offentliggjorts kallar Versatel till Extra Bolagsstämma för att, bland annat, diskutera Erbjudandena.

Om de ämnade Erbjudandena kungörs ovillkorade, ämnar Versatel snarast avnotera sig från the Official Market of Euronext Amsterdam N.V. (“Euronext Amsterdam”).

Finansmarknadsmyndigheten (Autoriteit Financiële Markten), Euronext Amsterdam och Socialekonomiska rådet (Sociaal -Economische Raad) har informerats om Erbjudandena. Versatels arbetarrepresentanter i Holland och Tyskland har också informerats om den föreslagna transaktionen.

Morgan Stanley & Co. Limited är finansiell rådgivare till Tele2 AB, och ABN AMRO Bank N.V. är finansiell rådgivare till Apax. Lazard är finansiell rådgivare till Versatel.

Detta meddelande är offentligt enligt sektion 9b paragraf 2 sub a i Hollands Finansmarknadsförordning (Besluit toezicht effectenverkeer 1995).

OM VERSATEL

Versatel Telecom International N.V. är ett telekombolag som primärt fokuserar på den holländska, belgiska och tyska marknaden. Versatels huvudkontor finns i Amsterdam och företaget har ett flertal kontor i Belgien och Tyskland. Versatel äger ett vidsträckt telekomnät med de senaste teknologierna för att förse företags- och privatkunder med tjänster inom röst, data och Internet. Versatel grundades i oktober 1995. För närvarande har företaget ca 1 miljon kunder och runt 1 900 anställda. Versatel är ett publikt bolag, och dess aktier handlas på Euronext Amsterdam med ticker “VRSA”.

OM TELE2

Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Med unika värderingar som grund, levererar Tele2 billig och enkel telekom för alla européer. Tele2 har 28,7 miljoner kunder i 25 länder. Bolaget erbjuder produkter och tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, Internet, datanätstjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Konkurrenterna är huvudsakligen de gamla statliga monopolen. Tele2 grundades 1993 av Jan Stenbeck och är sedan 1996 noterat på Stockholmsbörsen. Under år 2004 omsatte bolaget 43 miljarder kronor och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.

OM APAX PARTNERS

Apax Partners är en av världens ledande private equity-grupper, verksamt i Europa, Israel och USA. Med över 30 års erfarenhet inom direktinvestering erbjuder Apax Partners fonder långsiktig finansiering för att bygga upp och utveckla internationella företag. Företaget driver en balanserad aktieportfölj och investerar i företag, tillväxt och buy-outs. Apax Partners investerar i företag i sex globala sektorer; IT, telekom, hälsovård, media, finansiella tjänster, detaljhandel och konsumentvaror. Inom IT och telekom har Apax Partners nyligen investerat i bland andra Corvil, Dialog Semiconductor, Fractus, Kabel Deutschland, Inmarsat, Red-M, Systemonic, Preventsys, Sonim Technologies och Wisair.

Kontaktuppgifter:

Versatel

Wouter van de Putte        Telefon:  +31 (0)20 750 2362

Investerarfrågor

Apax

Ira Wülfing          Telefon:  + 49 89 2000 30 33

Communication

Tele2

Lars-Johan Jarnheimer        Telefon: +46 8 5626 4000

VD och koncernchef, Tele2 AB

Håkan Zadler          Telefon: +46 8 5626 4000

Finansdirektör, Tele2 AB  

Per Borgklint          Telefon: +31 20 702 0202

Marknadsområdeschef UK & Benelux

Dwayne Taylor (London)        Telefon:  + 44 20 7321 5038

Lena Krauss (Stockholm)        Telefon:  + 46 8 5620 0045

Investerarfrågor

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på engelska. Den engelska versionen gäller framom den svenska i fall av motsägelser.

Downloads