Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen okt 10 2005, 8:00 AM CET

TELE2 TILLKÄNNAGER DET OFFENTLIGA ERBJUDANDET PÅ VERSATEL OVILLKORAT

Detta är ett gemensamt pressmeddelande från Tele2 Finance B.V. (”Tele2”) och Apax Partners (”Apax”) avseende det rekommenderade kontanterbjudandet för aktier och konvertibla skuldebrev i Versatel Telecom International N.V. (”Versatel”). Detta pressmeddelande får ej offentliggöras, helt eller delvis, till eller inom Australien, Italien, Japan, Kanada.

Med hänvisning till tidigare pressmeddelanden per den 18 juli 2005, den 17 augusti 2005, 8 september 2005 och 13 september 2005 samt till prospektet per den 14 september 2005 (”Prospektet”) meddelar Tele2 och Apax att Tele2 frånfaller villkoret att Tele2 blir ägare till minst 95% av det totala antalet ordinarie aktier i Versatel (”Aktierna”), enligt vad som anges i Prospektet.Tele2 tillkännager både erbjudandet för samtliga aktier (”Erbjudande I”) och erbjudandet för samtliga konvertibla skuldebrev i serie 3,875 per cent convertible senior notes due 2011, konvertibla till ordinarie aktier i Versatel (”Skuldebreven”, erbjudandet för skuldebreven benämns ”Erbjudande II”) ovillkorade.Aktier och Skuldebrev som inlämnats under Erbjudande I och Erbjudande II skulle, om alla Obligationer konverterades till Aktier, representera ca 77,25 procent av det därmed utspädda aktiekapitalet i Versatel.387 423 035 Aktier har lämnats in under Erbjudande I, vilket motsvarar 74 procent av det totala antalet emitterade och utestående aktier i Versatel. 1 250 Skuldebrev har lämnats in under Erbjudande II, vilket motsvarar 100 procent av det totala antalet emitterade och utestående Skuldebrev.LikvidI enlighet med Prospektet skall Tele2, senast den 14 oktober 2005 (”Första Likviddagen”), erlägga en summa motsvarande 2,20 euro kontant för varje Aktie som inlämnats i enlighet med villkoren (”Erbjudandets Pris per Aktie”). För varje Skuldebrev som lämnats in i enlighet med villkoren skall Tele2, enligt vad som anges i Prospektet, senast den 14 oktober 2005 erlägga en kontantsumma motsvarande 132 273,61 euro. Vedertagna institutioner enligt Euronext Amsterdam bör leverera inlämnade Aktier till ABN AMRO Bank N.V., i egenskap av Avräkningsbank, senast den 13 oktober 2005.Efteranmälningsperiod bertäffande Erbjudande ITele2 erbjuder Aktieinneharare, som ännu inte har lämnat in sina Aktier under Erbjudande I, möjligheten att lämna in sina Aktier under en så kallad efteranmälningsperiod. Efteranmälningsperioden inleds kl. 09.00 Amsterdamtid (kl. 03.00 New York) den 11 oktober 2005 och avslutas kl. 15.00 Amsterdamtid (09.00 New York) den 31 oktober 2005. Aktieägare kan lämna in sina Aktier enligt samma tillvägagångssätt och villkor som beskrivs i Prospektet, förutsatt att priset som erläggs per aktie under efteranmälningsperioden motsvarar Erbjudandets Pris per Aktie minus summan av eventuell utdelning på Aktierna mellan Första Likviddagen och Andra Likviddagen (enligt definitionen nedan) (”Justerat Pris per Aktie”). Aktier som lämnas in under efteranmälningsperioden kan inte återkallas.Tele2 förväntar sig att i ett meddelande, senast den 7 november 2005 (”Andra Likviddagen”), offentliggöra antalet Aktier och Skuldebrev som är i Tele2s ägo per den sista dagen i efteranmälningsperioden. Likvid motsvarande det Justerade Priset per Aktie, för Aktier som inlämnats under efteranmälningsperioden, kommer att utbetalas senast den 14 november 2005.Aktieägare önskas påminnas om att, i enlighet med vad som står skrivet i Prospektet, (i) Versatel-aktien kommer att avnoteras från Euronext Amsterdam N.V. så snart som möjligt, (ii) Tele2 förväntar sig att, förutsatt att nödvändiga kriterier uppnåtts, inleda ett fusionsförfarande enligt den holländska civilkoden i avsikt att förvärva samtliga Aktier som ägs av minoritetsaktieägare eller att, oavsett antalet Aktier som inlämnats, vidtaga övriga åtgärder för att avnotera Aktierna och/eller förvärva Aktier som ej inlämnats, vilket inkluderar en fusion (juridische fusie), och (iii) Aktieförvärv som görs av Tele2 i enlighet med Erbjudande I bland annat minskar antal Aktieägare och antal Aktier som annars hade varit föremål för offentlig handel, och därmed ha en negativ effekt på likviditet i och marknadsvärde av återstående Aktier som inte inlämnats och alltså inte ägs av Tele2.För ytterliga information, kontakta:Tele2Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef: 08 - 562 640 00Håkan Zadler, Finansdirektör: 08 - 562 640 00Per Borgklint, Marknadsområdeschef UK & Benelux: + 31 20 702 02 02Dwayne Taylor, Investerarfrågor, London: + 44 20 7321 5038Lena Krauss, Investerarfrågor Stockholm: 08 - 562 000 45ApaxIra Wülfing, Kommunikation: +49 89 200030 33Detta pressmeddelande står i enlighet med paragraf 4 i artikel 4 i Hollands Värdepapparesmarknadsförordning 1995 (Besluit toezicht effectenverkeer 1995).Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på engelska. Den engelska versionen råder framom den svenska i fall av motsägelser.

Downloads