Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen feb 21 2006, 2:30 PM CET

BOLAGSSTÄMMA

Tele2 AB meddelade idag att samtliga förslag till dagens extra bolagsstämma i Stockholm godkändes. Förslagen avsåg ändring av bolagsordningen, införande av incitamentsprogram och bemyndigande för styrelsen att uppta viss finansiering.
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen. Beslutet innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att aktieägarna skall ha företrädesrätt vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom och att sådan företrädesrätt även skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet, att avstämningsdag för deltagande i bolagsstämma skall vara fem (5) vardagar före stämman, samt vissa ändringar av redaktionell karaktär.
 
Bolagsstämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Tele2-koncernen i enlighet med styrelsens förslag. Incitamentsprogrammet innebär för år 2006 att den verkställande direktören kommer att erbjudas att förvärva högst 100 000 teckningsoptioner och erbjudas högst 200 000 personaloptioner, att medlemmar av koncernledningen (tre personer) kommer vardera att erbjudas att förvärva högst 50 000 teckningsoptioner och erbjudas högst 100 000 personaloptioner och övriga ledande befattningshavare (högst 28 personer) kommer vardera att erbjudas att förvärva högst mellan 25 000 och 36 000 teckningsoptioner och erbjudas högst mellan 50 000 och 72 000 personaloptioner. Varje teckningsoption respektive personaloption berättigar till förvärv av en B-aktie. Optionerna kan inte tecknas eller utnyttjas inom tre år och skulle, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande, innebära en maximal utspädningseffekt för år 2006 på högst 0,72 procent av aktiekapitalet och högst 0,37 procent av antalet röster i Tele2.
 
Med anledning därav beslutade bolagsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att emittera högst 1 059 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie. Teckningsberättigade är helägda dotterbolag till Tele2 AB (publ) som skall överlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till deltagarna i det ovan beskrivna incitamentsprogrammet. Teckning av B-aktier med stöd av tecknings­optionerna kan äga rum under perioden 25 februari - 25 maj 2009 och teckningskursen skall uppgå till 110 procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktie under tio handelsdagar närmast efter dagen för den extra bolagsstämman. Det beslutades även att i enlighet med styrelsen förslag bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission av högst 2 118 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie. Teckningsoptionerna skall utnyttjas enbart för att säkerställa leverans av B-aktier enligt personaloptionerna i det ovan beskrivna incitaments­programmet. Teckningsberättigade är helägda dotterbolag till Tele2 AB (publ).
 
Bakgrunden till incitamentsprogrammet är att en personlig investering från de anställdas sida kommer att stärka lojalitetskänslan och förutsättningarna för bolagets fortsatta krav på lönsamhet samt skapa en möjlighet för de anställda att ta del av koncernens utveckling. Incitamentsprogrammet kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt och motivationshöjande incitament för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. Incitamentsprogrammet har utformats för att premiera deltagarna för ökat aktieägarvärde genom att erbjuda en tilldelning av teckningsoptioner och personaloptioner som är baserad på uppfyllandet av fastställda resultat- och verksamhetsbaserade villkor. Därtill kräver tilldelning även att en privat investering sker av respektive deltagare genom att deltagare erlägger en marknadsmässig optionspremie för teckningsoptionerna. Genom att knyta anställdas ersättning till bolagets resultat- och värdeutveckling, premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget.
 
Vidare beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kapitlet 11 § aktiebolagslagen (2005:551). Villkoren för sådan finansiering skall vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget skall ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för bolaget attraktiva villkor där t.ex. räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Enligt bestämmelserna i den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 måste finansiering med sådana villkor numera beslutas av bolagsstämman eller av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman.
 
 
KONTAKTPERSONER
 
Vigo Carlund, Telefon: (08) 5620 0000
Vice styrelseordförande, Tele2 AB
 
Dwayne Taylor, Telefon: + 44 (0)20 7321 5038
Lena Krauss, Telefon: (08) 5620 0045
Investerarfrågor
 
 
Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com 
 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom för alla i Europa. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har över 30 miljoner kunder i 23 länder. Tele2 erbjuder fast och mobil telefoni, bredband, datanättjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade bolaget 1993, har vi varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2005 omsatte bolaget 50 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 6,6 miljarder kronor.