Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 09 2007, 4:36 PM CET

Årsstämma

Tele2 AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma omvalde Mia Brunell, Vigo Carlund, John Hepburn, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck som styrelseledamöter. Mike Parton och Pelle Törnberg valdes in som nya styrelseledamöter. Vidare utsåg stämman Vigo Carlund till styrelseordförande.
-        Mike Parton är en ledande befattningshavare med en omfattande internationell karriär inom telekomindustrin. Mike Parton var VD för Marconi plc, ett världsomfattande telekommunikationsföretag, mellan 2001 och 2006. Under denna period omstrukturerade han framgångsrikt verksamheten och vände bolaget till lönsamhet och intäktstillväxt innan företaget sålde produktverksamheten till Ericsson för 1.3 miljarder pund. Han skapade dessutom en kommunikationstjänsteverksamhet om 300 miljoner pund som nu verkar under namnet Telent plc. Mike Partons tidigare karriär inkluderar positioner inom finansområdet i Michelin Tyre Company och ICL innan han började på GEC (som senare blev Marconi), där han hade ett flertal ledande befattningar inom finans och renodlad management som kulminerade i hans utnämning till VD för Marconi plc koncernen. Han trädde in i Marconi plc's styrelse 2000.
-        Pelle Törnberg har grundat och lanserat flera av Modern Times Group MTG AB:s medieverksamheter innan han 1993 utsågs som ansvarig för alla Kinneviks mediebolag. VD och koncernchef för Modern Times Group MTG AB efter dess avknoppning från Industriförvaltning AB Kinnevik år 1997 samt efter Metro International S.A. avknoppning från bolaget 2000 blev han dess VD och koncernchef. Nuvarande rådgivande styrelseledamot i Metro International S.A. samt styrelseledamot i Modern Times Group MTG AB, RNB Retail and Brands AB och Svensk-Amerikanska handelskammaren.
 
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag om en kontantutdelning om 1,83 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 14 maj 2007 och utbetalning beräknas ske genom VPCs försorg fredagen den 18 maj 2007.
 
Årsstämman beslutade att:
 • Fastställa styrelsearvodet för 2007 enligt följande. Ett fast arvode om 3 750 000 fördelas så att 1 000 000   kronor utgår till styrelsens ordförande, 400 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och sammanlagt 350 000 kronor för arbete inom styrelsens kommittéer.
 • Anta följande ordning för beredning av frågor om styrelseval. Arbetet med att ta fram förslag till styrelse och revisor, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2008 skall utföras av en valberedning. Valberedningen, som skall bestå av minst tre representanter för större aktieägare, kommer att bildas under september 2007 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i bolaget. Cristina Stenbeck kommer att vara medlem i kommittén samt skall vara sammankallande för valberedningen. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2007.
 • Godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
 • Ändra bolagsordningen genom införandet av omvandlingsförbehåll i syfte att A-aktieägare skall få möjlighet att omvandla innehavda A-aktier till B-aktier. Ändringen innebär att det införs ett förbehåll om att varje A-aktie, under januari och juli månad varje år, på begäran av aktieägare, får omvandlas till en B-aktie.
 • Bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av B-aktier får ske under tiden fram till nästa årsstämma. Högst så många B-aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av B-aktier skall ske på Stockholmsbörsen. Utöver detta har styrelsen bemyndigats att fatta beslut om att under tiden fram till nästa årsstämma överlåta B-aktier på Stockholmsbörsen eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Syftet med bemyndigandena är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv.
 • Bemyndiga styrelsen att minska aktiekapitalet med högst 27 792 683,75 kronor genom indragning utan återbetalning av B-aktier som bolaget återköpt, men inte överlåtit. Minskningsbeloppet skall avsättas till fritt eget kapital.
 •  Anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Tele2-koncernen i enlighet med styrelsens förslag.

  Deltagarna i incitamentsprogrammet (högst 80 personer) skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie i bolaget. För varje teckningsoption deltagaren förvärvar, erbjuds vederlagsfritt högst två personaloptioner som vardera berättigar till förvärv av en B-aktie.

  Den maximala utspädningseffekten för år 2007 beräknas uppgå till högst 0,92 procent av aktiekapitalet och högst 0,52 procent av antalet röster, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och personaloptioner. Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare incitamentsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 1,48 procent av aktiekapitalet och cirka 0,84 procent av antalet röster.

  Styrelsen har bemyndigats att emittera högst 1 366 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras i två olika serier (Serie I och Serie II). Det totala antalet teckningsoptioner för Serie I och Serie II får högst uppgå till totalt 1 366 000, varav högst 266 000 teckningsoptioner i Serie II. För

  teckningsoptioner i Serie I skall teckningskursen uppgå till 110 procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktie under tio handelsdagar närmast efter dagen för årsstämman och för teckningsoptioner i Serie II skall teckningskursen uppgå till 110 procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktie under tio handelsdagar närmast efter dagen då den tredje kvartalsrapporten presenterats. Dessutom har styrelsen bemyndigats att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 2 732 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie. Teckningsoptionerna skall utnyttjas enbart för att säkerställa leverans av B-aktier enligt personaloptionerna.
 • Bemyndiga styrelsen att uppta viss lånefinansiering där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning.
 •  
  Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs en revisionskommitté och en ersättningskommitté. John Shakeshaft utsågs till ordförande i revisionskommittén och Mia Brunell and Mike Parton utsågs till medlemmar av revisionskommittén. Vigo Carlund utsågs till ordförande i ersättningskommittén och John Hepburn and Mia Brunell utsågs till medlemmar av ersättningskommittén.
  ____________________________________________________________________
  För mer information, vänligen kontakta:
  Lars-Johan Jarnheimer, VD och koncernchef Tele2 AB, Telefon: 08 - 5626 4000
   
  Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 0702-73 48 79
   
  Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.