Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 11 2007, 6:00 AM CET

Kallelse till Årsstämma

Aktieägare i Tele2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2007 klockan 13.30 på biografen Skandia, Drottninggatan 82 i Stockholm.
ANMÄLAN M.M.
 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
 
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2007,
 
- dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 3 maj 2007 klockan 15.00. Anmälan skall ske via bolagets hemsida, www.tele2.com, på telefon 0433-747 56 eller skriftligen till bolaget under adress:
 
Tele2 AB
Box 2094
103 13 Stockholm
 
Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Märk anmälan per brev med "Årsstämma".
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 3 maj 2007.
 
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
 
1. Val av ordförande.
 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 
3. Godkännande av dagordning.
 
4. Val av en eller två justeringsmän.
 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 
12. Val av styrelseledamöter.
 
13. Godkännande av ordning för valberedning.
 
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 
15. Beslut om ändring av bolagsordningen genom införande av omvandlingsförbehåll.
 
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 
17. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier.
 
18. Beslut om incitamentsprogram innefattande beslut om:
(a)  antagande av incitamentsprogram,
(b)  emission av teckningsoptioner för vidareförsäljning till anställda,
(c)  bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner för säkerställande av incitamentsprogram.
 
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss lånefinansiering.
 
20. Stämmans avslutande.
 
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkterna 1 samt 10-13)
 
Valberedningen föreslår att advokat Martin Börresen utses till ordförande vid årsstämman.
 
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 7 ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Mia Brunell, Vigo Carlund, John Hepburn, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck samt nyval av Mike Parton och Pelle Törnberg. Valberedningen föreslår att stämman skall utse Vigo Carlund till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet skall utse ersättningskommitté och revisionskommitté.
 
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsearvode (inklusive ersättning för arbete inom styrelsens kommittéer) skall utgå med sammanlagt 3 750 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 400 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. För arbete i revisionskommittén föreslås arvode om 150 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till vardera ledamot och för arbete i ersättningskommittén föreslås arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 till vardera ledamot. Vidare föreslås att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning som specificerar tid, person och arbetsuppgifter.
 
Valberedningen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning av frågor inför styrelse- och revisorsval. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, och arvode för dessa, samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2008 skall utföras av en valberedning. Valberedningen, som skall bestå av lägst tre ledamöter (däribland Cristina Stenbeck) representerande bolagets aktieägare, kommer att bildas under september 2007 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i bolaget. Valberedningen utses för en mandattid om ett år. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen skall ersättare utses på motsvarande sätt. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen utser själv sin ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2007.
 
Bakom ovanstående förslag står aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget innefattande bland andra Alecta, AMF Pension, Emesco AB, Fjärde AP-Fonden och Investment AB Kinnevik.
 
En redogörelse för valberedningens arbete kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.tele2.com.
 
UTDELNING (punkt 8)
 
Styrelsen föreslår en utdelning om 1,83 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 14 maj 2007.
 
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 14)
 
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för godkännande av stämman.
 
Syftet med Tele2:s riktlinjer för ersättning är att erbjuda en internationellt konkurrensmässig ersättning för att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner inom koncernen. Syftet är att skapa ett incitament för bolagsledningen att leverera framstående resultat samt att likrikta aktieägarnas intresse med bolagsledningens incitament. Ersättning till ledande befattningshavare skall utgöras av grundlön, rörlig ersättning samt långsiktiga incitamentsprogram.
 
Riktlinjerna behandlar ersättningar för ledande befattningshavare, vilka inkluderar bolagets verkställande direktör och medlemmar i den verkställande ledningsgruppen, nedan gemensamt kallade "ledande befattningshavare". För närvarande uppgår antalet ledande befattningshavare till 14 individer.
 
Ledande befattningshavare skall erhålla en årlig grundlön samt en rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen skall baseras på prestation i förhållande till vissa fastställda nivåer. Nivåerna är kopplade till företagets resultat och framför allt till individuella resultatmål och den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 30-50 procent av grundlönen. Vid exceptionella prestationer, s.k. "stretch goals", kan ytterligare bonus utgå utöver taket på 50 procent, vilken i sin tur maximalt kan uppgå till en tredjedel av de ledande befattningshavarnas sammanlagda grundlön.
 
Övriga förmåner kan utgöras av exempelvis tillgång till företagsbil samt bostadsförmåner för ledande befattningshavare bosatta utomlands.
 
Ledande befattningshavare erbjuds premiebaserade pensionsplaner, vilka skall motsvara en konkurrenskraftig nivå i respektive befattningshavares hemland. Pensionsutfästelser tryggas genom att pensionspremierna erläggs till försäkringsbolag. Ledande befattningshavare kan också erbjudas sjukförsäkring.
 
Den maximala uppsägningstiden skall vara 12 månader vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida och sex månader vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från bolagets sida, föreligger rätt till lön under en period om maximalt 18 månader för den verkställande direktören och en period om 12 månader för övriga ledande befattningshavare. 
 
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.
 
BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN GENOM INFÖRANDE AV OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL (punkt 15)
 
I syfte att A-aktieägare skall få möjlighet att omvandla innehavda A-aktier till B-aktier, föreslår styrelsen att det i bolagsordningen skall införas förbehåll om att varje A-aktie, under januari och juli månad varje år, på begäran av aktieägare, får omvandlas till en B-aktie. Begäran om omvandling kan omfatta ett visst antal eller samtliga innehavda aktier och kan ske genom att ange antalet A-aktier som skall omvandlas eller den andel av det totala antalet röster i bolaget som aktieägaren önskar inneha efter genomförd omvandling. Begäran om omvandling skall framställas skriftligen till styrelsen som därefter skall behandla frågan om omvandling.
 
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA OCH ÖVERLÅTA BOLAGETS EGNA AKTIER (punkt 16)
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall ske på Stockholmsbörsen och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 
Vidare föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta bolagets egna B-aktier på Stockholmsbörsen eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse av aktier på Stockholmsbörsen får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.
 
Syftet med bemyndigandena är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapital­struktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida ­förvärv.
 
BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV ÅTERKÖPTA EGNA AKTIER (punkt 17)
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall minskas med högst 27 792 683,75 kronor genom indragning utan återbetalning av B-aktier som bolaget återköpt, men inte överlåtit enligt förslaget i punkt 16 ovan. Styrelsen föreslår vidare att minskningsbeloppet skall avsättas till fritt eget kapital.
 
BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM (punkt 18)
 
Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2006 beslutades anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Tele2-koncernen. Tilldelningen av optioner under incitamentsprogrammet var prestationsrelaterad. Vidare angavs att styrelsen hade för avsikt att återkomma vid årsstämma 2007 och 2008 med ytterligare tilldelningar enligt incitamentsprogrammet under förutsättning att vissa fastställda resultat- och verksamhetsrelaterade villkor, så kallade performance conditions, på såväl koncern- som affärsområdesnivå hade uppfyllts. Styrelsen konstaterar att de för år 2006 uppställda villkoren har uppfyllts och mot bakgrund därav föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om nedanstående prestationsbaserade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda inom Tele2-koncernen.
 
För att kunna genomföra det föreslagna incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar de beslut som framgår av punkterna a - c nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra. För giltigt beslut krävs biträde av minst 9/10 av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna. Förslaget stöds av bolagets större aktieägare innefattande bland andra Alecta, AMF Pension, Emesco AB, Fjärde AP-Fonden, Investment AB Kinnevik, Swedbank Robur Fonder, SEB Fonder och SEB Trygg Liv.
 
Beslut om antagande av incitamentsprogram (punkt 18 a)
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman i enlighet med beslut fattat vid extra bolagsstämma 2006 beslutar anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Tele2-koncernen enligt nedan angivna principer.
 
Deltagarna i incitamentsprogrammet (högst 80 personer) skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner på marknadsmässiga villkor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie i bolaget. För varje teckningsoption deltagaren förvärvar, erbjuds vederlagsfritt högst två personaloptioner som vardera berättigar till förvärv av en B-aktie.
 
Teckningsoptionerna och personaloptionerna föreslås ges ut i två serier, Serie I och Serie II. För optioner av Serie I uppgår teckningskursen respektive lösenpriset till 110 procent av genomsnittlig betalkurs under tio handelsdagar närmast efter årsstämman. För optioner av Serie II uppgår teckningskursen respektive lösenpriset till 110 procent av genomsnittlig betalkurs under tio handelsdagar närmast efter dagen då den tredje kvartalsrapporten för 2007 offentliggörs. Teckningsoptionerna föreslås löpa under cirka tre år. Personaloptionerna föreslås löpa under cirka fem år. Personaloptionerna är inte överlåtbara och utnyttjande förutsätter att optionsinnehavaren vid tidpunkten för utnyttjande alltjämt är anställd i Tele2-koncernen.
 
Incitamentsprogrammets omfattning för andra året, 2007, föreslås uppgå till högst 1 366 000 teckningsoptioner och högst 2 732 000 personaloptioner. De anställda vilka kommer att erbjudas att delta är uppdelade i fyra grupper:
 
- Grupp 1: den verkställande direktören och andra medlemmar av koncernledningen kommer vardera erbjudas att förvärva högst 70 000 teckningsoptioner samt erbjudas högst 140 000 personaloptioner,
 
- Grupp 2: ledande befattningshavare, IR avdelningen samt vissa anställda inom marknadsföring och försäljning, kommer vardera erbjudas att förvärva högst 25 000 teckningsoptioner samt erbjudas högst 50 000 personaloptioner,
 
- Grupp 3: landschefer, med undantag för Ryssland, kommer vardera erbjudas att förvärva högst 7 000 teckningsoptioner samt erbjudas högst 14 000 personaloptioner,
 
- Grupp 4: vissa andra nyckelpersoner inom de olika affärsområdena, kommer vardera erbjudas att förvärva högst 7 000 teckningsoptioner samt erbjudas högst 14 000 personaloptioner.
 
Den maximala utspädningseffekten för år 2007 beräknas uppgå till högst 0,92 procent av aktiekapitalet och högst 0,52 procent av antalet röster, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner och personaloptioner. Med beaktande av utestående optioner enligt tidigare incitamentsprogram uppgår den sammanlagda utspädningseffekten till cirka 1,48 procent av aktiekapitalet och cirka 0,84 procent av antalet röster.
 
I syfte att skapa mer flexibilitet i programmet föreslår styrelsen att det införs ytterligare ett tilldelningstillfälle för optionerna (därav Serie II), vilket innebär en justering jämfört med incitamentsprogrammet som antogs år 2006.
 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen i Tele2 AB (publ) anser att de anställdas personliga investering kommer att stärka lojalitetskänslan och förutsättningarna för bolagets fortsatta krav på lönsamhet samt skapa en möjlighet för de anställda att ta del av koncernens utveckling. Incitamentsprogrammet kommer att utgöra ett konkurrenskraftigt incitament för ledande befattningshavare och ett motivationshöjande erbjudande för andra nyckelpersoner inom kon­cernen.
 
Personaloptionerna skall kunna ställas ut av bolaget eller andra koncernbolag. Styrelsen skall med tillämpning av ovan angivna riktlinjer äga rätt att besluta om de närmare villkoren för incitamentsprogrammet.
 
Emission av teckningsoptioner för vidareförsäljning till anställda (punkt 18 b)
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 1 366 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie. Teckningsoptionerna föreslås emitteras i två olika serier (Serie I och Serie II). Det totala antalet teckningsoptioner för Serie I och Serie II får högst uppgå till totalt 1 366 000, varav högst 266 000 teckningsoptioner i Serie II. För teckningsoptioner i Serie I skall teckningskursen uppgå till 110 procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktie under tio handelsdagar närmast efter dagen för årsstämman, dvs. 10 maj - 24 maj 2007 och för teckningsoptioner i Serie II skall teckningskursen uppgå till 110 procent av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktie under tio handelsdagar närmast efter dagen då den tredje kvartalsrapporten offentliggjorts, dvs. under perioden 25 oktober - 7 november 2007. Teckningsberättigade är helägda dotterbolag till Tele2 AB (publ) som skall överlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till deltagarna i incitamentsprogrammet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera det i punkt 18 a beskrivna incitamentsprogrammet.
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner för säkerställande av incitamentsprogram (punkt 18 c)
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av högst 2 732 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en B-aktie. Teckningsoptionerna skall utnyttjas enbart för att säkerställa leverans av B-aktier enligt personaloptionerna. Teckningsberättigade är helägda dotterbolag till Tele2 AB (publ). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa fullgörandet av bolagets åtagande enligt personaloptionerna i det i punkten 18 a beskrivna incitamentsprogrammet.
 
BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT UPPTA VISS LÅNEFINANSIERING (punkt 19)
 
Enligt den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 omfattas lånefinansiering, där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning, av samma beslutsregler som gäller för vinstandelslån. Detta innebär att lånefinansieringen måste beslutas av bolagsstämman eller av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta lånefinansiering i enlighet med 11 kapitlet 11 § aktiebolagslagen, där räntan är beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Bemyndigandet skall endast kunna utnyttjas om styrelsen bedömer att denna typ av räntevillkor är de mest marknadsmässiga och fördelaktiga för bolaget i det enskilda fallet. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget alltjämt skall ha möjlighet att uppta lånefinansiering på för bolaget attraktiva villkor och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.
 
ÖVRIG INFORMATION
 
För giltiga beslut enligt punkterna 15,16 och 17 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 18 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.tele2.com, samt hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm senast från och med onsdagen den 25 april 2007. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.
 
Stockholm i april 2007
STYRELSEN