Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jun 13 2007, 9:05 AM CET

Märkligt agerande av Konkurrensverket

Konkurrensverket publicerade i måndags en rapport om den vertikala separationen av accessnätet som PTS utreder på regeringens uppdrag. Rapporten är ett märkligt inspel från Konkurrensverket som försämrar förutsättningarna för en snabb och verkningsfull reformering av det konkurrensrättsliga regelverket på telekomområdet.
I Konkurrensverkets rapport Vertikal separation och frivilliga åtaganden levereras ett antal synpunkter och slutsatser med direkt bäring på den utredning Post- och telestyrelsen, PTS, arbetar med på regeringens uppdrag. PTS uppdrag består i att utreda förutsättningarna för och lämna förslag till reglering om vertikal separation av accessnätet.
 
Konkurrensverkets rapport tar sin utgångspunkt i ett allmänt ifrågasättande av om det verkligen föreligger några konkurrensproblem på teleområdet och om dessa i så fall inte kan stävjas med "förhandsreglering". Detta leder över i slutsatsen att "det först [bör] utredas om förhandsregleringen redan har gett effekt".
 
- Konkurrensverkets utgångspunkt är häpnadsväckande och ger ett verklighetsfrämmande intryck, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.
 
Under mer än 10 års tid har det blivit allt tydligare hur bristande konkurrens på telemarknaden följer av att den dominerande operatören kontrollerar infrastrukturen. Konkurrerande operatörer, akademiker, opinionsbildare, politiker, statliga utredningar och statliga myndigheter har avlöst varandra med nya bevis för hur illa den befintliga regleringen fungerar och vilken skada detta medför.
 
Redan 1996 framhöll Konkurrensverket självt att "För att öka konkurrensen inom olika delar av telemarknaden och få ett effektivare resursutnyttjande är det nödvändigt att skilja ut Telias accessnät." Därefter har verket vid ytterligare minst fyra tillfällen i officiella sammanhang pekat på Telias dominans vad gäller accessnät som ett hinder för att få till stånd en väl fungerande konkurrens på telemarknaden.
 
I den aktuella rapporten heter det istället att "det är för tidigt att utan vidare utredningar med vederbörlig säkerhet kunna uttala sig om en vertikal separation fordras." Konkurrensverkets rapport ägnar också betydande utrymme åt resonemang om att Konkurrensverket bör få större befogenheter och PTS mindre.
 
- Att Konkurrensverket plötsligt börjar tala om nya utredningar och om nödvändigheten av att se över kompetensfördelningen mellan PTS och Konkurrensverket, dagarna innan PTS ska presentera förslag om en vertikal separation av accessnätet i Sverige är inte bara märkligt, det tyder även på att det finns ett egenintresse från verkets sida, säger Niclas Palmstierna.
 
Runt om i världen planeras och genomförs vertikala separationer av accessnät för att komma till rätta med bristande konkurrens på tele- och bredbandsmarknader. I Storbritannien har BT genomgått en funktionell separation. I Australien och Nya Zeeland har man genomfört separationer som påminner mycket om den brittiska. Även på Irland, i Italien och i Nederländerna pågår förberedelser för separationer.
 
- Det perspektiv som präglar Konkurrensverkets rapport känns inte verklighetsförankrat. Jag hoppas att riksdag och regering fortsätter att hålla fokus på hur vi snabbt kan få till stånd praktiska lösningar på de reella och brådskande problem som vi operatörer har att hantera. Förhoppningsvis får vi redan på torsdag, när PTS publicerar sin utredning, ett mer relevant material att fortsätta arbeta utifrån, avslutar Niclas Palmstierna. 
 
_____________________________________________________________________
För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 40 00
Malin Sparf-Rydberg, Informationschef Tele2 Sverige AB, tel 08-56 26 40 25
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.