Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Regulatoriskt pressmeddelande Tele2-koncernen feb 15 2007, 6:00 AM CET

TELE2 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2006

Stockholm - torsdagen den 15 februari 2007 - Tele2 AB ("Tele2") (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), Europas ledande alternativa telekomoperatör, redovisade i dag sitt konsoliderade resultat för fjärde kvartalet 2006.
- Nettoomsättningen uppgick till 12 952 (12 635) Mkr under fjärde kvartalet. För helåret 2006 ökade omsättningen med över 13% till 50 306 Mkr (44 457)
 
- EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till 1 466* (1 415) Mkr. EBITDA för helåret 2006 uppgick till 5 652 (5 772) Mkr
 
- Årets resultat uppgick till -2 405 (1 836) Mkr, inklusive goodwillnedskrivning avseende förvärvet av SEC år 2000 (sammanlagd engångseffekt motsvarande 3,3 miljarder kronor)

- Årets resultat inklusive avvecklad verksamhet i Frankrike uppgick till -3 740 (2 341) Mkr, inklusive goodwillnedskrivning motsvarande 4,8** miljarder kronor
 
- Resultat per aktie efter utspädning för helåret 2006 uppgick till -5,13 (4,15) kronor
 
- Styrelsen föreslår en utdelning på 1,83 (1,75) kronor per aktie, vilket är en höjning med 5 %

*Inklusive en positive nettoeffekt från jämförelsestörande poster om 3 (137) Mkr (se Noter 2-3)
** Kvartal 3, 2006 inkluderar en nedskrivning av goodwill på 1 500 Mkr hänförlig till avyttrade verksamheter (se Not 6). Den positiva valutakurseffekten på 500 Mkr som rapporterats tidigare, har ändrats retroaktivt och en förväntad positiv valutakurseffekt kommer i stället att rapporteras i kvartal 1, 2007 när försäljningen av den franska fasttelefoni- och bredbandsverksamheten är slutförd.
 
Lars-Johan Jarnheimer, verkställande direktör och koncernchef för Tele2:
 
"Tele2 har under de senaste två åren gått från att vara en traditionell återförsäljare till att i större utsträckning äga egen infrastruktur. Vi fokuserar på vår framgång inom mobiltelefoni och använder vår fasttelefonikundbas till att korsförsälja bredbandstjänster. Tele2 kommer framöver vara ett än mer produktfokuserat företag med en mindre geografisk spridning än idag. Vår målsättning är oförändrad; att skapa aktieägarvärde.
 
För att kunna uppnå tillräckliga skalfördelar är vi bland annat beroende av en gynnsam regulatorisk miljö. Vi fortskrider med den tidigare aviserade strategiska översynen, och vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder. Att driva ett bolag som Tele2, med ett brett utbud av telekomtjänster, är som att köra bil. Hur snabbt vi kör och i vilken riktning är beroende av hur väglaget förändras (det vill säga kundens behov, reglering samt den rådande konkurrenssituationen).
 
Under 2006 har Tele2 satsat på marknadsföring och försäljning av bredband för att öka kundintaget och stärka Tele2s varumärke. Vi kan se att satsningen har gett avkastning och under 2007 kommer vi att kunna visa upp resultaten av den.
 
Vi kunde återigen generera ett starkt operationellt resultat för fjärde kvartalet.
 
Vår mobilverksamhet visade på fortsatt framgång och hade ett starkt kundintag i fjärde kvartalet. Framför allt Ryssland kunde visa upp starka siffror med en omsättningsökning på 161% från föregående år, samtidigt som både kundintag och EBITDA utvecklades mycket väl. Framöver kommer vi att utvärdera vår MVNO verksamhet för att säkerställa vi maximerar aktieägarvärdet av tillgångarna.
 
Inom fasttelefoni har kundomsättningen fortsatt att stabiliseras, även om det inte finns någon garanti för att denna trend är hållbar. Fasttelefoniverksamheten kommer emellertid att fortsätta bidra med betydande kassaflöden framöver.
 
Kundintaget inom bredband var mycket starkt, med 253 000 nya kunder i fjärde kvartalet, vilket innebär att vi har totalt 1,8 miljoner bredbandskunder. Jag är speciellt nöjd med vår utveckling i Italien som har tredubblat sitt kundintag inom direkt access. Att nå skalfördelar är nödvändigt för att bli framgångsrik inom detta området
 
För år 2007 upprepar vi vår tidigare prognos om betydligt högre EBITDA och stigande organisk tillväxt jämfört med 2006."
 
 
KONTAKTPERSONER
Lars-Johan Jarnheimer                                                                           Telefon: 08 - 5626 4000
Verkställande direktör och koncernchef, Tele2 AB
 
Lars Torstensson                                                                                    Telefon: 08 - 5620 0042
Investerarfrågor
 
Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com
 
PRESENTATION
En presentation av den finansiella rapporten kommer att hållas kl. 09:15 på City Presentation Centre, 4 Chiswell Street, London (EC1Y 4UF). Presentationen kommer att sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, där presentationsmaterial också kommer att finnas tillgängligt. 
 
TELEFONKONFERENS
En telefonkonferens kommer att hållas kl. 16.00 torsdagen den 15 februari 2007. För att delta, ring 08 - 5352 6407. Var vänlig ring in tio minuter innan telefonkonferensens början för att registrera Er. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter konferensens slut på telefon 08 - 5876 9441, kod 3598594#. Telefonkonferensen kommer att sändas på Tele2s hemsida, www.tele2.com, där presentationsmaterial också kommer att finnas tillgängligt. 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.