Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jan 17 2008, 1:35 PM CET

Tele2 välkomnar regeringsbeslut i separationsfrågan

Regeringen har idag beslutat att skicka ett förslag angående separationsfrågan på remiss till lagrådet. Detta innebär att regeringen avser att fullfölja planerna på ett nytt regelverk som ger Post och Telestyrelsen, PTS, möjlighet att ställa krav på en funktionell separation av TeliaSonera. Regeringens beslut välkomnas av Tele2 som ett viktigt steg mot en bättre konkurrens på bredbandsmarknaden i Sverige.
Den svenska bredbandsmarknaden har under lång tid fungerat dåligt. De stora vinnarna är konsumenter och företag som tidigare tvingats hålla tillgodo med en långsam utbyggnad av bredbandskapacitet, för höga priser och allt för ofta få eller inga alternativ i valet av bredbandsleverantör. Problemen har varit och är alltjämt särskilt påtagliga i glesbygden.
 
Dessa problem är en direkt följd av bristande konkurrens på bredbandsmarknaden som i sin tur förklaras av TeliaSoneras dubbla roller dels som operatör, dels som försäljare av grossistprodukter.
 
Regeringen gav med anledning av detta PTS i uppdrag att komma med förslag på hur konkurrensen på bredbandsmarknaden skulle kunna stärkas. Uppdraget mynnade ut i PTS rapport "Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation". I rapporten föreslås att ett nytt regleringsverktyg införs i lagen om elektronisk kommunikation som ger PTS möjlighet att under vissa angivna villkor ställa krav på en s.k. funktionell separation av en dominerande aktör, i praktiken TeliaSonera.
 
- Att regeringen idag beslutar om en lagrådsremiss grundad på PTS förslag till funktionell separation av TeliaSonera är mycket välkommet. Regeringen fortsätter att visa att man tar den bristande konkurrensen på bredbandsmarknaden på stort allvar och att man är beredd att tillgripa kraftfulla åtgärder för att förbättra situationen, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.
 
Tele2 har länge verkat för att en regelförändring ska komma till stånd som innebär en separation av accessnätet från TeliaSonera. Tele2 har också i olika forum och under lång tid pekat på hur TeliaSonera missbrukat sin dominerande ställning och förhindrat att andra operatörer får tillgång till accessnätet på lika villkor.
 
- Regeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson har lagt ner ett betydande arbete på att få fram ett förslag som kan förbättra situationen på bredbandsmarknaden. Vi har nu gott hopp om att snart få se ett nytt regelverk förverkligat som ger PTS de muskler myndigheten behöver för att skapa och upprätthålla konkurrens på lika villkor på bredbandsmarknaden, avslutar Niclas Palmstierna.
_____________________________________________________________________
För mer information kontakta:
Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 40 00
Pernilla Oldmark, Informationschef Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 45 45
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 miljarder och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor.