Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 11 2009, 5:26 PM CET

Årsstämma

Tele2 AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma omvalde Mia Brunell Livfors, Jere Calmes, Vigo Carlund, John Hepburn, Mike Parton, John Shakeshaft, Cristina Stenbeck och Pelle Törnberg som styrelseledamöter. Vidare utsåg stämman Vigo Carlund till styrelseordförande och Mike Parton till vice styrelseordförande.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag om en kontantutdelning om 3,50 kronor per aktie samt en extrautdelning om 1,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 14 maj 2009 och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 19 maj 2009.
 
Årsstämman beslutade att:
 
 • Fastställa styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma enligt följande. Ett fast arvode om 5 125 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 600 000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och sammanlagt 625 000 kronor i arvode för arbete inom styrelsens kommittéer. För arbete i revisionskommittén beslutades om arvode om 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter. För arbete i ersättningskommittén beslutades om arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.
 •  
 • Anta följande ordning för beredning av val av styrelse och revisorer. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2010 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2009 efter samråd med de per den 30 september 2009 största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter vilka kommer att representera bolagets största aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2009 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen skall ersättare utses på motsvarande sätt. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.
 •  
 • Ändra bolagsordningens § 9 andra stycket med innebörden att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Beslutet är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt ikraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen är förenlig med aktiebolagslagen.
 •  
 • Godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.
 •  
 • Anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Tele2-koncernen i enlighet med styrelsens förslag.
 •  
  Incitamentsprogrammet ("Planen") omfattar sammanlagt cirka 80 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Tele2-koncernen. För att delta i programmet erfordras att deltagarna äger Tele2-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade respektive prestationsbaserade aktierätter enligt nedan angivna villkor. Den föreslagna Planen har samma struktur som den plan som antogs vid föregående års årsstämma.  
   
  För varje aktie den anställde innehar inom ramen för Planen kommer bolaget att tilldela målbaserade respektive prestationsbaserade aktierätter. Under förutsättning att vissa mål respektive prestationsbaserade villkor för perioden 1 april 2009 - 31 mars 2012 ("Mätperioden") har uppfyllts, att innehavaren fortfarande är anställd i Tele2-koncernen vid dag för offentliggörande av Tele2s delårsrapport januari - mars 2012, samt att innehavaren har bibehållit de innehavda aktierna, berättigar varje målbaserad respektive prestationsbaserad aktierätt till erhållande av en B-aktie i bolaget. För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget kompensera för lämnade utdelningar genom att antalet aktier som respektive aktierätt berättigar till ökas.
   
  Planen föreslås omfatta sammanlagt högst 164 000 aktier som ger en tilldelning av högst 752 000 aktierätter, varav 164 000 målbaserade aktierätter och 588 000 prestationsbaserade aktierätter. I enlighet med ovanstående principer och antagande kommer Planen att omfatta följande antal aktier och maximalt antal aktierätter för de olika kategorierna: verkställande direktören högst 8 000 aktier och sju aktierätter per innehavd aktie, medlemmar av koncernledningen totalt högst 36 000 aktier och sex aktierätter per innehavd aktie samt övriga deltagare (cirka 70 personer) totalt högst 120 000 aktier och fyra aktierätter per innehavd aktie.
   
  Deltagarens maximala vinst per rätt är begränsad till 355 kronor, fem gånger genomsnittlig stängningskurs på Tele2s B-aktie under februari 2009 (71 kronor). Den maximala utspädningen av Planen uppgår till högst 0,19 procent vad gäller utestående aktier och 0,11 procent av rösterna samt 0,07 procent vad gäller programmets kostnad enligt IFRS 2 i förhållande till Tele2s börsvärde.
   
  Styrelsen bemyndigades att under tiden intill nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital med högst 1 062 500 kronor genom nyemission av högst 850 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 1,25 kronor. De nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av B-aktier till anställda i enlighet med Planen. Dessutom bemyndigades styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och skall omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv skall ske till ett pris motsvarande lägst 1,25 kronor och högst 1,35 kronor. Betalning för förvärvade C-aktier skall ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av B-aktier i enlighet med Planen. Vidare beslutades att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna aktier, efter omvandling till B-aktier, kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens villkor.
   
 • Minska bolagets aktiekapital med högst 5 625 000 kronor genom indragning utan återbetalning av 4 500 000 B-aktier som bolaget återköpt. Det beslutades att avsätta minskningsbeloppet till fritt eget kapital
 •  
 • Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Dessutom bemyndigades styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta bolagets egna A- och/eller B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Styrelsen skall kunna besluta att förvärv av egna aktier skall ske inom ramen för ett återköpsprogram i enlighet med Kommissionens Förordning (EG) nr 2273/2003, om syftet med bemyndigandet och förvärven endast är att minska bolagets kapital.
 •  
 • Ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 12 maj 2009 till och med den 29 maj 2009. Begäran om omstämpling kan avse samtliga eller endast en del av aktieägarens A-aktier. I begäran om omstämpling skall anges antingen det antal A-aktier som skall omstämplas till B-aktier eller den andel (angiven i procent med högst två decimaler) av det totala antalet röster i bolaget som ägaren av de omstämplade A-aktierna önskar inneha efter omstämplingen.
 •  
 • Vid ett konstituerande styrelsemöte utsågs en revisionskommitté och en ersättningskommitté. John Shakeshaft utsågs till ordförande i revisionskommittén och Mia Brunell Livfors, Jere Calmes and Mike Parton utsågs till medlemmar av revisionskommittén. John Hepburn utsågs till ordförande i ersättningskommittén och Mia Brunell Livfors, Jere Calmes och Vigo Carlund utsågs till medlemmar av ersättningskommittén.
 • __________________________________________________________________
  För mer information, vänligen kontakta:
  Harri Koponen, VD och Koncernchef, Telefon: 08 5626 4000
  Lars Nilsson, Finanschef, Telefon: 08 5626 4000
  Lars Torstensson, Investerarfrågor, Telefon: 0702-73 48 79
   
  TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE ALTERNATIVA TELEKOMOPERATÖRER. Vårt uppdrag är att leverera prisvärd och enkel kommunikation för alla, alltid. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 24,5 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare.Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2008 omsatte bolaget 39,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 8,2 miljarder kronor. Besök gärna vår hemsida: www.tele2.com.