Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen jul 28 2009, 3:00 PM CET

Kallelse till extra bolagsstämma

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 augusti 2009 klockan 09.00 på Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, 114 84 i Stockholm
ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 augusti 2009,
- dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 24 augusti 2009 klockan 13.00. Anmälan skall ske per e-mail, david.lillo@linklaters.com, på telefon 08-665 4120 eller skriftligen till adress:
 
"Extra bolagsstämma Tele2"
Att: David Lillo
Linklaters Advokatbyrå AB
Regeringsgatan 67
Box 7833
103 98 Stockholm
 
Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande vid bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och dokument som styrker behörighet att utfärda fullmakt får inte vara utfärdade tidigare än ett år före bolagsstämman. Märk anmälan per brev med "Extra bolagsstämma Tele2".
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.tele2.com). För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan enligt ovan. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt deltaga på distans.
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 20 augusti 2009.
 
ÄRENDEN PÅ BOLAGSSTÄMMAN
 
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om erbjudande om omstämpling av A-aktier till B-aktier.
7. Stämmans avslutande.
 
ERBJUDANDE OM OMSTÄMPLING AV A-AKTIER TILL B-AKTIER (punkt 6)
 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie. Begäran om omstämpling skall kunna göras under tiden från och med den 26 augusti 2009 till och med den 31 december 2009. Begäran om omstämpling kan avse samtliga eller endast en del av aktieägarens A-aktier. I begäran om omstämpling skall anges antingen det antal A-aktier som skall omstämplas till B-aktier eller den andel (angiven i procent med högst två decimaler) av det totala antalet röster i bolaget som ägaren av de omstämplade A-aktierna önskar inneha efter omstämplingen. Begäran om omstämpling skall framställas skriftligen till styrelsen, som därefter skall behandla frågan om omstämpling. Framställan skall ske på särskilt formulär som kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats (www.tele2.com) i god tid före den 26 augusti 2009. För beställning av formulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan enligt ovan.
 
AKTIER OCH RÖSTER
 
I bolaget finns totalt 445 299 339 aktier, varav 38 128 996 A-aktier, 402 222 343 B-aktier och 4 948 000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 788 460 303 röster. Bolaget innehar för närvarande 4 948 000 egna C-aktier motsvarande 4 948 000 röster, som inte kan företrädas vid stämman.
 
ÖVRIG INFORMATION
 
För giltigt beslut enligt punkten 6 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 
Stockholm i juli 2009
STYRELSEN