Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 17 2010, 4:17 PM CET

Årsstämma 2010

Tele2 AB (publ) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag presenterade vid stämman.

 

Årsstämman beslutade om omval av Mia Brunell Livfors, John Hepburn, Mike Parton, John Shakeshaft, Cristina Stenbeck och Jere Calmes samt om nyval av Lars Berg och Erik Mitteregger till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valde stämman Mike Parton till styrelsens ordförande. Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om en ordinarie utdelning om 3,85 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie, totalt 5,85 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 20 maj 2010 och utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden tisdagen den 25 maj 2010.

 

Årsstämman beslutade att:

 

- Fastställa styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma enligt följande. Ett fast arvode om totalt 4 975 000 kronor, varav 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och sammanlagt 625 000 kronor för arbete inom styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet beslutades om arvode om 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och för arbete i ersättningsutskottet beslutades om arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkända fakturor.

 

- Godkänna följande ordning för beredning av val för styrelse och revisorer. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2011 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2010 efter samråd med de per den 30 september 2010 största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter vilka kommer att representera bolagets största aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2010 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

 

- Godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

- Anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("Planen"). Planen omfattar sammanlagt cirka 150 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Tele2-koncernen. För att delta i Planen krävs att deltagarna äger Tele2-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade samt prestationsbaserade aktierätter enligt på stämman beslutade villkor. Under förutsättning att vissa mål- respektive prestationsbaserade villkor har uppfyllts, att deltagaren fortfarande är anställd i Tele2-koncernen vid dag för offentliggörande av Tele2s delårsrapport januari - mars 2013, samt att deltagaren har behållit de innehavda aktierna, berättigar varje aktierätt till erhållande av en B-aktie i Tele2. Planen har samma struktur som den plan som antogs vid årsstämman 2009.

 

- Högst 1 180 000 C-aktier som innehas av bolaget efter omvandling till B-aktier kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens.

 

- Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vidare bemyndigades styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta bolagets egna A- och/eller B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Syftet med bemyndigandena är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv.

Vid det konstituerande styrelsemöte som hölls efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. John Shakeshaft utsågs till ordförande i revisionsutskottet Mia Brunell Livfors, Jere Calmes och Erik Mitteregger utsågs till medlemmar i revisionsutskottet. John Hepburn utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Mia Brunell Livfors, Jere Calmes och Mike Parton utsågs till medlemmar i ersättningsutskottet.

Kontaktpersoner

Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

 

Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatÖrer och tillhandahåller alltid det bästA erbjudandet. Vi har 28 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2009 omsatte bolaget 39,5 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 9,4 miljarder kronor.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tele2 ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2010, kl. 16:00