Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen apr 15 2010, 12:00 PM CET

Kallelse till årsstämma

AKTIEÄGARNA I TELE2 AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 maj 2010 klockan 13.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 10 maj 2010,

- dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 10 maj 2010 klockan 13.00. Anmälan skall ske via bolagets webbplats, www.tele2.com, på telefon 0771-246 400 eller skriftligen till bolaget under adress:

Tele2 AB
C/o Computershare AB
Box 610
182 16 Danderyd

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och dokument som styrker behörighet att utfärda fullmakt får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämman. Märk anmälan per brev med "Årsstämma".

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.tele2.com). För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan enligt ovan. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt deltaga på distans.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före måndagen den 10 maj 2010.

 

 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                  Val av ordförande vid årsstämman.

2.                  Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.                  Godkännande av dagordning.

4.                  Val av en eller två justeringsmän.

5.                  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.                  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7.                  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8.                  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9.                  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

10.              Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

11.              Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.

12.              Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

13.              Godkännande av ordning för valberedning.

14.              Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15.              Beslut om incitamentsprogram innefattande beslut om:

(a)               antagande av incitamentsprogram,

(b)               överlåtelse av egna B-aktier.

16.              Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

17.              Stämmans avslutande.


VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkterna 1 samt 10-13)

Valberedningen föreslår att advokaten Wilhelm Lüning utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Mia Brunell Livfors, John Hepburn, Mike Parton, John Shakeshaft, Cristina Stenbeck och Jere Calmes. Valberedningen föreslår nyval av Lars Berg och Erik Mitteregger till styrelseledamöter. Pelle Törnberg och Vigo Carlund har informerat valberedningen om att de avböjer omval. Valberedningen föreslår att stämman skall välja Mike Parton till styrelsens ordförande. Vidare föreslås att styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet inom sig skall utse ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.tele2.com.

Det noterades att revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Jan Berntsson som huvudansvarig revisor, valdes som revisor på årsstämman 2008 för en mandatperiod om fyra år, varför revisorsval ej skall ske på denna stämma.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att det fasta styrelsearvodet per ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall vara oförändrat. Till följd av avskaffandet av posten som vice styrelseordförande föreslås dock att det sammanlagda styrelsearvodet minskas från 5 125 000 till 4 975 000 för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och sammanlagt 625 000 kronor för arbete inom styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet föreslås arvode om 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkända fakturor.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman godkänner följande ordning för beredning av val av styrelse och revisor. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2011 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2010 efter samråd med de per den 30 september 2010 största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter vilka kommer att representera bolagets största aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2010 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

 

UTDELNING (punkt 8)

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,85 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2 kronor per aktie, totalt 5,85 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 20 maj 2010. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden den 25 maj 2010.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 14)

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare avseende 2010 för godkännande av årsstämman i maj 2010.

Syftet med Tele2s riktlinjer för ersättning är att erbjuda konkurrensmässiga ersättningspaket, jämfört med jämförbara internationella företag, för att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Syftet är att skapa ett incitament för bolagsledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta bolagsledningens incitament med aktieägarnas intresse. De föreslagna riktlinjerna behandlar ersättningar för ledande befattningshavare, vilka inkluderar bolagets verkställande direktör och medlemmar i den verkställande ledningsgruppen ("Ledande Befattningshavare"). För närvarande uppgår antalet Ledande Befattningshavare till åtta personer.

Ersättning till Ledande Befattningshavare skall utgöras av en årlig grundlön, kortsiktig rörlig ersättning (STI) samt långsiktiga incitamentsprogram. STI-målen skall baseras på företagets överordnade resultat och på den enskilde Ledande Befattningshavarens prestationer. STI kan maximalt uppgå till 100 procent av grundlönen.

Över tid är det styrelsens intention att öka proportionen av den rörliga prestationsbaserade ersättningen som komponent i de ledande befattningshavarnas totala ersättning.

Övriga förmåner kan utgöras av exempelvis tillgång till förmånsbil samt bostadsförmåner för Ledande Befattningshavare bosatta utomlands under en begränsad period. Ledande Befattningshavare kan också erbjudas sjukförsäkring.

Ledande Befattningshavare erbjuds premiebaserade pensionsplaner. Pensionspremier till verkställande direktör kan maximalt uppgå till 25 procent av årlig grundlön. För övriga Ledande Befattningshavare kan pensionspremier uppgå till maximalt 20 procent av respektive befattningshavares årliga grundlön.

Uppsägningstiden för verkställande direktör skall vara 12 månader och sex månader för övriga Ledande Befattningshavare vid uppsägning från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida, föreligger rätt till lön under en period om maximalt 18 månader för den verkställande direktören och en period om maximalt 12 månader för övriga Ledande Befattningshavare.

Styrelsens skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Beslut om INCITAMENTSPROGRAM (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Tele2-koncernen i enlighet med punkterna 15 (a) - 15 (b) nedan. Samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra och föreslås därför antas i ett sammanhang.

ANTAGANDE AV INCITAMENTSPROGRAM (punkt 15 (a))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("Planen"). Planen föreslås omfatta sammanlagt cirka 150 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Tele2-koncernen. För att delta i programmet krävs att deltagarna äger Tele2-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade samt prestationsbaserade aktierätter enligt nedan angivna villkor. Den föreslagna Planen har samma struktur som den plan som antogs vid föregående års årsstämma.  

För varje aktie deltagaren innehar inom ramen för Planen kommer bolaget att tilldela målbaserade respektive prestationsbaserade aktierätter. Under förutsättning att vissa mål respektive prestationsbaserade villkor för perioden 1 april 2010 - 31 mars 2013 ("Mätperioden") har uppfyllts, att deltagaren fortfarande är anställd i Tele2-koncernen vid dag för offentliggörande av Tele2s delårsrapport januari - mars 2013, samt att deltagaren har behållit de innehavda aktierna, berättigar varje aktierätt till erhållande av en B-aktie i bolaget. För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget kompensera för lämnade utdelningar genom att antalet aktier som respektive aktierätt berättigar till ökas. 

Aktierätterna är indelade i (i) Serie A; målbaserade aktierätter, (ii) Serie B; prestationsbaserade aktierätter och (iii) Serie C; prestationsbaserade aktierätter.

Antal aktier den anställda kommer att erhålla är beroende av uppfyllandet av vissa fastställda mål- respektive prestationsbaserade villkor under Mätperioden baserade på:

Serie A           totalavkastning (TSR) på Tele2 aktier med en miniminivå överstigande 0 procent under Mätperioden;

Serie B            bolagets genomsnittliga normaliserade avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) under Mätperioden med en miniminivå om 15 procent och en stretch-nivå om ROCE 18 procent; samt

Serie C           TSR jämfört med en referensgrupp inkluderande Elisa, KPN, Millicom, Mobistar, MTS - Mobile Telesystems, Telenor, TeliaSonera, Turkcell och Vodafone under Mätperioden med TSR som minst ska överstiga genomsnittlig TSR för referensgruppen som miniminivå och en stretch-nivå där TSR ska överstiga 10 procentenheter jämfört med den genomsnittliga TSR för referensgruppen.

Planen föreslås omfatta sammanlagt högst 234 000 aktier som ger en tilldelning av högst 1 032 000 aktierätter, varav 234 000 målbaserade aktierätter och 798 000 prestationsbaserade aktierätter. I enlighet med ovanstående principer och antaganden kommer Planen att omfatta följande antal aktier och maximalt antal aktierätter för de olika kategorierna: verkställande direktören kan förvärva totalt högst 8 000 aktier och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av serie A, 3 aktierätter vardera av serie B och serie C, koncernledningen och nyckelpersoner (cirka tio personer) kan förvärva högst 4 000 aktier och varje innehavd  aktie ger rätt till 1 aktierätt av serie A, 2,5 aktierätter vardera av serie B och serie C, kategori 1 (cirka 30 personer) kan förvärva högst 2 000 aktier och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av serie A, 1,5 aktierätter vardera av serie B och serie C, kategori 2 (cirka 40 personer) högst 1 500 aktier och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av serie A, 1,5 aktierätter vardera av serie B och serie C och kategori 3 (cirka 70 personer) kan förvärva högst 1 000 aktier och varje innehavd aktie ger rätt till 1 aktierätt av serie A, 1,5 aktierätter vardera av serie B och serie C.

Deltagarens maximala vinst per aktierätt är begränsad till 529 kronor, fem gånger genomsnittlig stängningskurs på Tele2s B-aktie under februari 2010 (105,90 kronor). Om värdet av aktierätter vid utnyttjande överstiger 529 kronor, kommer det antal aktier varje rätt berättigar den anställde att erhålla minskas i motsvarande grad. Den maximala utspädningen av Planen uppgår till högst 0,27 procent vad gäller utestående aktier, 0,19 procent vad gäller röstetal samt 0,10 procent vad gäller programmets kostnad enligt IFRS 2 i förhållande till Tele2s börsvärde.

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Planen, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands.

Syftet med Planen är att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal i koncernen. Planen är baserad på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen blir aktieägare i bolaget. Deltagande i Planen kräver personligt innehav av Tele2-aktier, som antingen innehas sedan tidigare eller förvärvats till marknadspris i anslutning till Planen. Genom att erbjuda en tilldelning av prestationsbaserade aktierätter som är baserad på uppfyllandet av fastställda resultat- och verksamhetsbaserade villkor premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. Planen främjar även fortsatt företagslojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att antagande av Planen kommer att få en positiv effekt på Tele2-koncernens framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktigt för både bolaget och aktieägarna.

För att leverera B-aktier till deltagare enligt Planen föreslår styrelsen att stämman beslutar att högst 1 180 000 C-aktier som innehas av bolaget efter omvandling till B-aktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med Planen.

Ovanstående förslag stöds av större aktieägare.

ÖVERLÅTELSE AV EGNA B-AKTIER (punkt 15 (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 1 180 000 C-aktier som innehas av bolaget efter omvandling till B-aktier kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens villkor.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta bolagets egna A- och/eller B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm eller i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapital­struktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida ­förvärv.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 446 199 339 aktier, varav 20 991 670 A-aktier, 419 409 669 B-aktier och 5 798 000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 635 124 369 röster. Bolaget innehar för närvarande 5 798 000 egna C-aktier motsvarande 5 798 000 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

ÖVRIG INFORMATION

För giltigt beslut enligt punkten 16 ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkterna 15 (a) och 15 (b) ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkterna 15 (a) och (b) är villkorade av varandra. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.tele2.com, samt hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm senast från och med måndagen den 3 maj 2010. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post.

Vissa anföranden under stämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

Program vid årsstämman

12.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

13.00 Årsstämman öppnas.

 

 

Stockholm i april 2010

TELE2 AB (PUBL)

STYRELSEN

 

 

Non-Swedish speaking shareholders

This notice to attend the Annual General Meeting of Tele2 AB (publ), to be held on Monday 17 May at 1 p.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available on www.tele2.com. For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.