Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 16 2011, 5:00 PM CET

Årsstämma 2011

Stockholm - Tele2 AB (Tele2), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A and TEL2 B) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

 

Årsstämman beslutade om omval av Lars Berg, Mia Brunell Livfors, Jere Calmes, John Hepburn, Erik Mitteregger, Mike Parton, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valde stämman Mike Parton till styrelsens ordförande.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens f��rslag om en ordinarie utdelning om 6 kronor per aktie samt en extra utdelning om 21 kronor per aktie, totalt 27 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 19 maj 2011 och utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden tisdagen den 24 maj 2011.

Årsstämman beslutade att:

· Fastställa styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma enligt följande. Ett fast arvode om totalt 5 425 000 kronor, varav 1 300 000 kronor till styrelsens ordförande, 500 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och sammanlagt 625 000 kronor för arbete inom styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet beslutades om arvode om 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och för arbete i ersättningsutskottet beslutades om arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.

· Godkänna följande ordning för beredning av val för styrelse och revisorer. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2012 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2011 efter samråd med de per den 30 september 2011 största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter vilka kommer att representera bolagets största aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2011 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.

· Godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

· Anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("Planen"). Planen omfattar sammanlagt cirka 300 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Tele2-koncernen. För att delta i Planen krävs att deltagarna äger Tele2-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. På grund av särskilda marknadsförutsättningar kommer anställda i Ryssland och Kazakstan erbjudas möjlighet att delta i Planen utan krav på egen investering i Tele2-aktier. Tilldelningen av målbaserade respektive prestationsbaserade aktierätter inom ramen för Planen kommer då att minskas och motsvara 37,5 procent av det antal aktierätter som erhållits om deltagande skett med egen investering. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade samt prestationsbaserade aktierätter enligt på stämman beslutade villkor. Under förutsättning att vissa mål- respektive prestationsbaserade villkor har uppfyllts, att deltagaren fortfarande är anställd i Tele2-koncernen vid dag för offentliggörande av Tele2s delårsrapport januari - mars 2014, samt att deltagaren har behållit de innehavda aktierna, berättigar varje aktierätt till erhållande av en B-aktie i Tele2. Planen har samma struktur som den plan som antogs vid årsstämman 2010. Högst 1 700 000 C-aktier som innehas av bolaget efter omvandling till B-aktier kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Planen.

· Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. De aktier som återköps av bolaget ska vara de vid varje tidpunkt billigaste aktierna. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

· Ändra bolagsordningen så att revisorns mandatperiod gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet samt att bestämmelserna om tidsangivelser för kallelse till bolagsstämma tas bort från bolagsordningen.

· Avslå aktieägares förslag om särskild granskning enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen av bolagets kundpolicy och investor relationspolicy, inrättandet av en kundombudsmannafunktion, en årlig utvärdering av bolagets "jämställdhets- och etnicitetsarbete" samt "separata bolagsstämmor".

Vid det konstituerande styrelsemöte som hölls efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. John Shakeshaft utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Lars Berg, Jere Calmes och Erik Mitteregger utsågs till medlemmar i revisionsutskottet. John Hepburn utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Mia Brunell Livfors, Jere Calmes och Mike Parton utsågs till medlemmar i ersättningsutskottet.

_________________

Kontaktpersoner

Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tel: 0702 73 48 79

Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

__________________
Informationen är sådan som Tele2 AB (publ) skall offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2011 kl. 17.00.

 

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 31 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2010 omsatte bolaget 40,2 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 10,3 miljarder kronor.