Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Artboard Created with Sketch. Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigationenHoppa till sök
Logotype
Pressmeddelande Tele2-koncernen maj 07 2012, 3:43 PM CET

Tele2 AB : Årsstämma 2012

Stockholm - Tele2 AB (Tele2) (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Årsstämman beslutade om omval av Lars Berg, Mia Brunell Livfors, Jere Calmes, John Hepburn, Erik Mitteregger, Mike Parton, John Shakeshaft och Cristina Stenbeck till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valde stämman Mike Parton till styrelsens ordförande.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om en ordinarie utdelning om 6,50 kronor per aktie samt en extra utdelning om 6,50 kronor per aktie, totalt 13 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 10 maj 2012 och utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden tisdagen den 15 maj 2012.

Årsstämman beslutade att:

  • Fastställa styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma enligt följande. Ett arvode om 1 365 000 kronor till styrelsens ordförande, 525 000 kronor vardera för övriga styrelseledamöter samt sammanlagt 625 000 kronor för arbete inom styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet beslutades om arvode om 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet beslutades arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter. Detta innebär ett sammanlagt styrelsearvode om 5 665 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2013. Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.
  • Omvälja revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2016 (dvs. en mandattid om fyra år). Deloitte AB har meddelat att de kommer att utse den auktoriserade revisorn Thomas Strömberg till huvudansvarig revisor.
  • Godkänna följande ordning för beredning av val för styrelse och revisorer. Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor skall utses, och arvode för dessa samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2013 skall utföras av en valberedning. Valberedningen kommer att bildas under oktober 2012 efter samråd med de, per den 30 september 2012, största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall bestå av lägst tre ledamöter vilka kommer att representera bolagets största aktieägare. Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2012 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Avgår ledamot i förtid från valberedningen kan ersättare utses efter samråd med de största aktieägarna i bolaget. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämma. Cristina Stenbeck skall vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen skall utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen skall ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt.
  • Godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("Planen"). Planen omfattar sammanlagt cirka 300 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Tele2-koncernen. För att delta i Planen krävs att deltagarna äger Tele2-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade samt prestationsbaserade aktierätter enligt på stämman beslutade villkor. Under förutsättning att vissa mål- respektive prestationsbaserade villkor har uppfyllts, att deltagaren fortfarande är anställd i Tele2-koncernen vid dag för offentliggörande av Tele2s delårsrapport januari - mars 2015, samt att deltagaren har behållit de innehavda aktierna, berättigar varje aktierätt till erhållande av en B-aktie i Tele2. Planen har samma struktur som den plan som antogs vid årsstämman 2011.
  • Bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av aktier skall ske på NASDAQ OMX Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. De aktier som återköps av bolaget ska vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.
  • Minska bolagets reservfond, som per den 31 december 2011 uppgick till 16 985 315 891 kronor, med 12 000 000 000 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av kommande bolagsstämmor. Efter verkställd minskning kommer reservfonden uppgå till 4 985 315 891 kronor. Beslutet är villkorat av att Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol lämnar tillstånd till minskningen av reservfonden.
  • Avslå aktieägares förslag om särskild granskning enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen av bolagets kundpolicy och investor relationspolicy, inrättandet av en kundombudsmannafunktion, en årlig utvärdering av bolagets "jämställdhets- och etnicitetsarbete", inköp av bok till aktieägarna, uppdrag för styrelsen att bilda en förening för små och medelstora aktieägare samt bilaga till årets protokoll.

Vid det konstituerande styrelsemöte som hölls efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. John Shakeshaft utsågs till ordförande i revisionsutskottet Lars Berg, Jere Calmes och Erik Mitteregger utsågs till medlemmar i revisionsutskottet. John Hepburn utsågs till ordförande i ersättningsutskottet och Mia Brunell Livfors, Jere Calmes och Mike Parton utsågs till medlemmar i ersättningsutskottet.

För mer information, kontakta

Lars Torstensson, Investerarfrågor, Tel: 0702 73 48 79
Pernilla Oldmark, Pressfrågor, Tel: 0704 26 45 45

TELE2 ÄR EN AV EUROPAS LEDANDE TELEKOMOPERATÖRER OCH TILLHANDAHÅLLER ALLTID DET BÄSTA ERBJUDANDET. Vi har 35 miljoner kunder i 11 länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, kabel-tv och innehållstjänster. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2011 omsatte bolaget 41 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat (EBITDA) på 11,2 miljarder kronor.